DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura ANÀLISI DE DADES ECONÒMIQUES Codi 16061101
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Obligatòria Primer Primer
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
Adreça electrònica monica.martin@urv.cat
Professors/es
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
Web http://moodle.urv.net
Descripció general Analitzar l'evolució i la situació econòmica d'un territori mitjançant les tècniques i instruments d'economia aplicada

Competències
Codi  
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A5 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors de la mateixa
A8 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A10 Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals
A11 Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B5 Treballar de forma col·laborativa
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Analitzar l'evolució i la situació econòmica d'un territori A3
2. Utilitzar les tècniques i instruments d'economia aplicada A10
A11
3. Utilitzar aplicatius informàtics relacionats amb l'anàlisi de dades A10
A11
C2
4. Recercar, sistematitzar i interpretar la informació provinent de diferents bases de dades estadístiques nacionals i internacionals A8
A10
5. Identificar les variables que expliquen l'evolució de l'activitat econòmica i la renda d'un territori A8
A10
6. Interpretar els resultats obtinguts d'aplicar les tècniques d'anàlisi econòmica A5
7. Dissenyar i elaborar un informe que expliqui la realitat econòmica d'un territori A3
A5
C5
8. Treballar en equip en el disseny d'informes econòmics B5
9. Resoldre eficaçment problemes que sorgeixen en la recerca d'informació i l'ús d'aplicatius informàtics B2
10. Potenciar la creativitat en sintetitzar la informació i argumentar l'informe econòmic B3
11. Incentivar la motivació i l'esforç en aconseguir el pla de treball dissenyat per l'alumne B1

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. La Comptabilitat Nacional 1.1. L'activitat econòmica: els agents i les operacions
1.2. Concepte de valor afegit: variable rellevant per mesurar l’activitat econòmica
1.3. El valor afegit i el producte interior brut
1.4. El PIB de l’economia espanyola
1.5. Altres macromagnituds: del PIBpm a la capacitat/necessitat de finançament de l’economia
1.6 Altres macromagnituds de l’economia espanyola
1.7. Fonts estadístiques
Tema 2.- Anàlisi i Resum de Dades Econòmiques 2.1. Comparació intertemporal de la renda: índexs de preus, deflació i taxes de creixement
2.2. Fluctuacions i cicles
2.3. L'anàlisi conjuntural
2.4. Contribució al creixement i especialització productiva
2.5. Comparació interespacial de la renda: la Paritat del Poder Adquisitiu, mesures de posició i índex de dispersió
2.6. Fonts estadístiques
Tema 3. Models D'interdependència Inter Sectorial 3.1. Les taules Input-Output com instrument comptable
3.2. Els coeficients tècnics
3.3. L'anàlisi de la interdependència productiva: el model de demanda
3.4. Fonts estadístiques
Tema 4.- Sector Exterior I Balança De Pagaments 4.1. Concepte i estructura de la balança de pagaments
4.2. La balança per compte corrent: saldo i compensació
4.3. Distribució sectorial i espacial del comerç exterior
4.4. Fonts estadístiques

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
8 12 20
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
14 24.5 38.5
Treballs
14 21.5 35.5
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
20 30 50
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de preguntes curtes
2 0 2
Proves pràctiques
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l’assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l’assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació i resolució d’exercicis orientats a la recerca, sistematització i anàlisi de dades econòmiques
Treballs Dissenyar i elaborar un informe que expliqui la realitat econòmica d'un territori
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Recerca, sistematització i interpretació de la informació provinent de diferents bases de dades estadístiques nacionals i internacionals

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Treballs
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Descripció
Atenció individual de l’alumne per resoldre dubtes en relació als cotinguts i treballs que s’han de realitzar en equip

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Treballar en equip en el disseny d'informes econòmics a partir de la recerca de dades que expliquin la realitat econòmica 50%
Proves objectives de preguntes curtes Preguntes directes sobre aspectes concrets que avaluïn els continguts i competències de l’assignatura 25%
Proves pràctiques Pràctiques i preguntes en format d'exercici pràctic que avaluïn la resolució de problemes 25%
Altres -
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria hi ha dues opcions: - Avaluació continuada: durant el curs l'alumne realitzarà un treball, un examen i unes pràctiques (tot elimina matèria). I finalment el dia de la primera convocatòria realitzarà de la resta de temari un darrer examen. Per a fer mitjana ha de treure en cadascuna de les parts un mínim del 35% del seu valor. - L'alumne que no opti per l'avaluació continuada, realitzarà un examen final el dia de la 1a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100%. En segona convocatòria: - Tots els alumnes realitzaràn un examen final el dia de la 2a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.


Fonts d'informació

Bàsica , EUROSTAT: europa.eu.int/en/comm/eurostat/serven/home.htm, ,
Garrido, R., Fernández, J. de L. y Peinado, M. Luisa, Análisis del entorno económico de la empresa, Ed. Pirámide, 2003
, Institut d’Estadística de Catalunya: www.idescat.es, ,
, Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es, ,
Serrano Pérez, J., Instrumentos de economía aplicada, Ed. Pirámide, 2004
Martín, M. i altres, Introducció a l’economia aplicada: Fonts i instruments, Servei Lingüístic URV. (EINA 17), 2000
DELGADO, M.J. et al., Introducción a la economía aplicada: metodología, fuentes estadísticas y casos prácticos., Ariel Practicum, 2002 Barcelona.
MUÑOZ CIDAD, C., Las cuentas de la nación. Nueva introducción a la economía aplicada, Civitas, 2000 Madrid.

Complementària PALACIO, J. I., "Distribución funcional y personal de la renta" a García Delgado, J.L. (ed.), Lecciones de Economía, Civitas, 4ª ed, 1999 Madrid.
DELGADO, M.J. et al., Ejercicios de economía aplicada. (Bloque 4), Ariel Practicum, 2000 Barcelona

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
ECONOMIA MUNDIAL/16061003
ECONOMIA ESPANYOLA/16061004