DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ANÀLISI DE DADES ECONÒMIQUES Codi 16061101
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Obligatòria Primer Primer
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
Adreça electrònica mariavictoria.soldevila@urv.cat
Professors/es
SOLDEVILA LAFON, MARIA VICTÒRIA
Web http://moodle.urv.net
Descripció general Analitzar l'evolució i la situació econòmica d'un territori mitjançant les tècniques i instruments d'economia aplicada
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. La Comptabilitat Nacional 1.1. L'activitat econòmica: els agents i les operacions
1.2. Concepte de valor afegit: variable rellevant per mesurar l’activitat econòmica
1.3. El valor afegit i el producte interior brut
1.4. El PIB de l’economia espanyola
1.5. Altres macromagnituds: del PIBpm a la capacitat/necessitat de finançament de l’economia
1.6 Altres macromagnituds de l’economia espanyola
1.7. Fonts estadístiques
Tema 2.- Anàlisi i Resum de Dades Econòmiques 2.1. Comparació intertemporal de la renda: índexs de preus, deflació i taxes de creixement
2.2. Fluctuacions i cicles
2.3. L'anàlisi conjuntural
2.4. Contribució al creixement i especialització productiva
2.5. Comparació interespacial de la renda: la Paritat del Poder Adquisitiu, mesures de posició i índex de dispersió
2.6. Fonts estadístiques
Tema 3. Models D'interdependència Inter Sectorial 3.1. Les taules Input-Output com instrument comptable
3.2. Els coeficients tècnics
3.3. L'anàlisi de la interdependència productiva: el model de demanda
3.4. Fonts estadístiques
Tema 4.- Sector Exterior I Balança De Pagaments 4.1. Concepte i estructura de la balança de pagaments
4.2. La balança per compte corrent: saldo i compensació
4.3. Distribució sectorial i espacial del comerç exterior
4.4. Fonts estadístiques

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció individual de l’alumne per resoldre dubtes en relació als continguts de l'assignatura. L'horari de tutories és el dimarts i els dijous de 11 a 13h (despatx 302).

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Primera i segona convocatòria: Examen final sobre els continguts de l'assignatura (100% de la qualificació final).


Fonts d'informació
Bàsica , EUROSTAT: europa.eu.int/en/comm/eurostat/serven/home.htm, ,
Garrido, R., Fernández, J. de L. y Peinado, M. Luisa, Análisis del entorno económico de la empresa, Ed. Pirámide, 2003
, Institut d’Estadística de Catalunya: www.idescat.es, ,
, Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es, ,
Serrano Pérez, J., Instrumentos de economía aplicada, Ed. Pirámide, 2004
Martín, M. i altres, Introducció a l’economia aplicada: Fonts i instruments, Servei Lingüístic URV. (EINA 17), 2000
DELGADO, M.J. et al., Introducción a la economía aplicada: metodología, fuentes estadísticas y casos prácticos., Ariel Practicum, 2002 Barcelona.
MUÑOZ CIDAD, C., Las cuentas de la nación. Nueva introducción a la economía aplicada, Civitas, 2000 Madrid.

Complementària PALACIO, J. I., "Distribución funcional y personal de la renta" a García Delgado, J.L. (ed.), Lecciones de Economía, Civitas, 4ª ed, 1999 Madrid.
DELGADO, M.J. et al., Ejercicios de economía aplicada. (Bloque 4), Ariel Practicum, 2000 Barcelona

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent