DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura TEORIA ECONÒMICA DE LA DECISIÓ Codi 16061105
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Segon Segon
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
THEILEN -, BERND GEORG
Adreça electrònica bernd.theilen@urv.cat
ricardo.flores@urv.cat
Professors/es
THEILEN -, BERND GEORG
FLORES FILLOL, RICARDO
Web
Informació rellevant El objectiu d’aquesta assignatura es ampliar els coneixements de Microeconomia analitzant situacions amb comportaments estratègics, amb incertesa y amb informació asimètrica. Els marcs d’anàlisis son la teoria de jocs, la teoria de la utilitat esperada y el modelo principal - agente.

Competències
Codi  
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A4 Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors, donats els objectius
A11 Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Adquirir els instruments necessaris per a analitzar situacions amb comportament estratègic, amb incertesa y amb informació asimètrica A3
A4
A11
B3
Explicar el perquè de les fallades dels mercats competitius A3
B3
Familiaritzar-se amb models econòmiques senzills que permeten una predicció realista de comportaments en situacions estratègiques, amb incertesa y amb informació asimètrica A3
A4
B2
Presentar en públic B4
Resoldre problemes de forma autònoma A3
A11
B1
B2
B3
C2
C5
Trebellar en equip B5

Continguts
Tema Subtema
1. Jocs estàtics: teoria bàsica 1.1. Representació de los jocs en
forma normal
1.2. Estratègies dominants i dominades
1.3. Equilibri de Nash
1.4. Les estràtegies maximin
1.5. Aplicació: Modelo de duopoli de
Cournot
1.6. Conclusions
2. Jocs estàtics: teoria avançada 2.1. Estratègies mixtes
2.2. Existència de un equilibri de Nash
2.3. Conclusions
3. Jocs dinàmics: teoria bàsica 3.1. Jocs dinàmics amb informació perfecta
3.2. Aplicació: Modelo de duopoli de Stackelberg
3.3. Jocs en dues etapes amb informació imperfecta
3.4. Aplicació: Aranzels i competència internacional imperfecta
3.5. Conclusions
4. Jocs dinàmics: teoria avançada 4.1. Jocs repetits en dues etapes
4.2. Jocs repetits infinitament
4.3. Aplicació: Col.lusió entre duopolistes
4.4. Conclusions
5. La teoria de la utilitat esperada de von Neumann y Morgenstern 5.1. La utilitat esperada
5.2. Critiques al model de la utilitat esperada: Les paradoxes de Allais i Ellsberg
5.3. Conclusions
6. La aversió al risc 6.1. Concavitat i aversió al risc
6.2. Mesures de la aversió al risc: equivalent cert i prima de risc
6.3. Mesures de la aversió al risc: aversió al risc absolut i relatiu
6.4. Aplicació: La demanda de assegurança
6.5. Aplicació: La demanda de actius
6.6. Conclusions
7. Informació asimètrica 7.1. Risc moral
7.2. Aplicació: El mercat de assegurança i risc moral
7.3. Selecció adversa
7.4. Aplicació: El mercat de assegurança i selecció adversa
7.5. Conclusions
8. Contractes e incentius 8.1. Introducció
8.2. El model principal-agent
8.3. El model principal-agent amb risc moral
8.4. El model principal-agent amb selecció adversa
8.5. Conclusions

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
42 31.5 73.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
15 45 60
 
Atenció personalitzada
6 0 6
 
Proves pràctiques
2 8 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Explicar el programa de l'assignatura, els criteris d'avaluació, etc.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució d'exercicis orientats a aplicar els conceptes bàsics de la assignatura i a profunditzar i ampliar els conceptes bàsics

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada
Descripció
Atenció individual de l'alumne per resoldre dubtes en relació als continguts de la assignatura i als exercicis.

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Se han de resoldre exercicis en grup al final de cada tema. A més se han de exposar els exercicis en classe. També es valora la discussió dels exercicis. 30%
Proves pràctiques Un examen final de tots els continguts de la assignatura. Per a poder aprovar la assignatura la nota del examen ha de ser com a mínim un 3,5 sobre 10. 60%
Altres

Es valora la participació en classe.

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- L'alumne que no opti per l'avaluació continuada, realitzarà un examen final el dia de la 1a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació. En segona convocatòria: - El dia de la 2a convocatòria es realitzarà un examen final de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.


Fonts d'informació

Bàsica Varian, Análisis Microeconómico, Antoni Bosch, Barcelona, 1992
Mach-Stadler y Pérez Castrillo, Introducción a la economía de la información, Ariel Economía, Barcelona, 1994
Nicolson, Teoría microeconómica, McGraw-Hill, Madrid, 1997
Gibbons, Un primer curso de teoria de juegos, Antoni Bosch, Barcelona, 1era edició, 1992

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
POLÍTICA INDUSTRIAL/16062020
TEORIA DEL SECTOR PÚBLIC/16062022
MACROECONOMIA SUPERIOR/16062023
TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL/16062025
MICROECONOMIA SUPERIOR/16062026
TEORIA DELS MERCATS FINANCERS/16062107
TEORIA DE JOCS/16062236

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
ESTADÍSTICA II/16061006

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA I/16061005
ANÀLISI MATEMÀTICA I/16061013
MICROECONOMIA I/16061015
 
Altres comentaris
Es recomana la participació en la avaluació continuada. El percentatge de aprovats entre estudiants que participen en la avaluació continuada es molt superior que entre els estudiants que no participen en ella.