DATOS IDENTIFICATIVOS 2009_10
Asignatura (*) MATEMÁTICAS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Código 16061208
Titulación
Economia (2001)
Ciclo 1er
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
6 3 3 Optativa Primero
Lengua de impartición
Castellà
Català
Departamento Gestió d'Empreses
Coordinador/a
GARBAJOSA CABELLO, MARÍA JOSÉ
Correo-e antonio.terceno@urv.cat
gloria.barbera@urv.cat
mariajose.garbajosa@urv.cat
Profesores/as
TERCEÑO GÓMEZ, ANTONIO
BARBERÀ MARINÉ, MARIA GLÒRIA
GARBAJOSA CABELLO, MARÍA JOSÉ
Web http://www.dge.urv.es
Descripción general L'assignatura presenta els instruments necessaris per analitzar les operacions financeres de finançament.

Competencias
Código  
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A4 Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors, donats els objectius
A8 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu

Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
- Estudiar la realitat econòmica i financera de les operacions financeres i formalitzar-la mitjançant un model matemàtic. A3
B3
- Conèixer els conceptes bàsics de la Matemàtica de les Operacions Financeres: capital financer, equivalència financera, operació financera, factor financer i preus financers. A8
- Conèixer i utilitzar els instruments necessaris per a l'anàlisi de les operacions financeres de finançament: règims i rendes financeres. A3
A4
B2
- Analitzar algunes de les operacions financeres de finançament. A3
A4
B3
- Conèixer els conceptes bàsics i analitzar les magnituds del sistema francès d’amortització de préstecs. A3
A4

Contenidos
tema Subtema
Tema 1. Entorn i antecedent econòmic 1.1. Activitat financera
1.2. Institucions financeres
1.3. Actius financers
1.4. Mercats financers
1.5. Operació financera
1.6. Necessitat d'un model financer
Tema 2. Conceptes fonamentals de la matemàtica financera 2.1. Capital financer
2.2. Equivalència financera
2.3. Operació financera
2.4. Factor financer
2.5. Reducció financera
2.6. Preus financers
Tema 3. Règims financers pràctics 3.1. Concepte
3.2. Règim financer d'interès simple vençut. Aplicacions pràctiques
3.3. Règim financer d'interès simple anticipat. Aplicacions pràctiques
3.4. Règim financer de descompte simple o comercial. Aplicacions pràctiques
3.5. Règim financer de descompte matemàtic o racional.Aplicacions pràctiques
3.6. Relacions entre els règims financers pràctics
3.7. Altres aplicacions pràctiques
Tema 4. Règims financers racionals 4.1. Règim financer d'interès compost
4.2. Règim financer de descompte compost
4.3. Equivalències entre règims financers racionals
4.4. Valoració d’un conjunt de capitals financers en règim financer d’interès compost
4.5. Rendibilitat/cost d'una operació financera
4.6. Taxa anual equivalent (TAE)
Tema 5. Rendes financeres 5.1. Concepte i classificació
5.2. Valoració de rendes financeres: valor actual i valor final. Relacions entre les valoracions dels diferents tipus de rendes
5.3. Rendes constants. Aplicacions pràctiques
5.4. Rendes variables en progressió geomètrica. Aplicacions pràctiques
5.5. Rendes variables en progressió aritmètica. Aplicacions pràctiques
5.6. Rendes fraccionades. Aplicacions pràctiques
5.7. Altres aplicacions pràctiques: VAN i TIR
Tema 6. Préstecs financers 6.1. Concepte de préstec
6.2. Magnituds d’un préstec
6.3. Sistema francès d’amortització de préstecs

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase Horas fuera de clase (**) Horas totales
Actividades introductorias
0 0 0
 
Sesión magistral
0 0 0
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
0 0 0
 
Atención personalizada
0 0 0
 
Pruebas prácticas
0 0 0
Pruebas objetivas de tipo test
0 0 0
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Presentació dels objectius, contingut, metodologia i avaluació de l'assignatura.
Sesión magistral Plantejament dels conceptes fonamentals de les operacions financeres de finançament. Anàlisi de les magnituds d'algunes operacions i estudi de la seva rendibilitat/cost.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Resolució de problemes a partir d'enunciats proporcionats a l'estudiant a l'inici del curs.

Atención personalizada
 
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
Atención personalizada
Sesión magistral
descripción
Durant l'horari d'atenció als alumnes es resoldran presencialment les qüestions relacionades amb els plantejaments teòrics i pràctics de l'assignatura.

Evaluación
  descripción Peso
Pruebas prácticas Resolució d'un conjunt d'exercicis pràctics. Per a la seva resolució, es podrà utilitzar un formulari idèntic al que hauran utiltzat durant tot el curs, que serà lliurat a l’aula el dia de l’examen. 60% de la qualificació global. No obstant, cal obtenir un mínim de 3,5 punts sobre 10 en aquesta prova per a realitzar la mitjana ponderada.
Pruebas objetivas de tipo test Test de caràcter teòric i pràctic que constarà de 20 preguntes. Cada pregunta presentarà 4 possibles respostes, de les quals només una és correcta. La correcció del test es realitzarà de la manera següent:
Preguntes correctes: + 1 punt
Preguntes incorrectes: - 1/3 punt
Preguntes en blanc: 0.
40% de la qualificació global. No obstant, cal obtenir un mínim de 3,5 punts sobre 10 en aquesta prova per a realitzar la mitjana ponderada.
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

L'avaluació de la segona convocatòria serà la mateixa que en la primera.


Fuentes de información

Básica Terceño, A.; Sáez, J.; Barberà, M.G.; Ortí, F.; de Andrés, J.; Belvis, C., Matemática financiera, Pirámide, 1997
Rodríguez Rodríguez, A ., Matemática de la financiación, Ediciones S, 1994
Meneu, V.; Jordà, M.P.; Barreira, M.T., Operaciones financieras en el mercado español., Ariel, 1994
Alegre, P.; Borrell, M.; Badía, C.; Sancho, T., Ejercicios resueltos de matemática de las operaciones financieras, AC, 1995

Complementária

Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario
ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS/16051217


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.