DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura ECONOMETRIA I Codi 16062017
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Primer
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
MANJÓN ANTOLÍN, MIGUEL CARLOS
Adreça electrònica miguel.manjon@urv.cat
sonia.toro@urv.cat
Professors/es
MANJÓN ANTOLÍN, MIGUEL CARLOS
TORO FLORES, SÒNIA
Web http://https://moodle.urv.net/
Descripció general Este curso constituye una introducción a la modelización econométrica de problemas de interés económico. El curso pretende proporcionar conocimientos básicos sobre el modelo de regresión lineal múltiple, con especial énfasis en la interpretación estadística y económica de los resultados obtenidos en este tipo de modelos. Al finalizar el curso el/la alumno/a deberá estar plenamente familiarizado/a con los medios informáticos que se requieren para obtener estos resultados y con los conceptos fundamentales de distribución muestral, esperanza condicional, estimador versus estimación, inferencia estadística, mínimos cuadrados ordinarios y proceso generador de los datos. Con la aplicación del modelo de regresión lineal múltiple a ejemplos ilustrativos los/las alumnos/as aprenderán a estimar la magnitud de las relaciones económicas y a contrastar hipótesis en torno al comportamiento de los agentes.

Competències
Codi  
A1 Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic
A2 Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A5 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors de la mateixa
A8 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A10 Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals
A11 Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els elements bàsics del model de regressio lineal múltiple. A3
B3
Identificar i reconèixer les aplicacions del model a problemes econòmics. A2
A8
Aplicar el model de regressió lineal múltiple a problemes econòmics i interpretar estadística i econòmicament els resultats obtinguts. A2
A10
B2
B4
C2
Estimar i contrastar hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics. A1
A5
A11
B2
B3
Utilitzar adequadament el software estadístic-economètric. A10
A11
B2
B4
C2

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Regresión lineal y MCO 1.1. Esperanza condicional y modelo de regresión lineal.
1.2. Estimación por Mínimos Cuadrados Ordinarios.
1.3. Propiedades del estimador MCO.
1.4. Bondad del ajuste y predicción.
1.5. Inferencia: significación individual de los coeficientes y conjunta del modelo
Tema 2. Restricciones, forma funcional y variables ficticias 2.1. Restricciones lineales.
2.2. Interpretación de los coeficientes en formas funcionales alternativas.
2.3. Contrastes sobre la forma funcional.
2.4. Interpretación de los coeficientes en modelos con variables ficticias.
2.5. Cambio estructural y regresión por tramos (spline).
Tema 3. Problemas con los datos y errores de especificación 3.1. Observaciones influyentes y Normalidad.
3.2. Multicolinealidad.
3.3. Omisión (Inclusión) de regresores (ir)relevantes.
3.4. Endogeneidad.
Tema 4. Perturbaciones no esféricas: Heteroscedasticidad y Autocorrelacion 4.1. Causas y consecuencias de la heteroscedasticidad.
4.2. Contrastes para la detección de la heteroscedasticidad.
4.3. Estimación por Mínimos Cuadrados Generalizados (Factibles).
4.4. Causas y consecuencias de la autocorrelación.
4.5. Contrastes para la detección de la autocorrelación.
4.6. Estimación iterativa (Cochrane-Orcutt) y en dos etapas (Durbin).

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 2 6
 
Sessió Magistral
28 42 70
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
24 24 48
Pràctiques a través de TIC
0 18 18
 
Atenció personalitzada
1 1 2
 
Proves objectives de tipus test
4 0 4
Proves pràctiques
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Entendre els objectius que es persegueixen, els continguts que es treballaran i la metodologia que s'utilitzarà a l'assignatura. També s'ha d'entendre clarament quin son els criteris d'avaluació que s'utilitzarà a l'assignatura.
Sessió Magistral Discussió de les notes que es proporcionin per part del professor/a a travès del Campus Virtual. Aquestes notes són orientatives i s'hauran de completar amb les lectures de les Fonts d'Informació adicional que es proporcionan i amb les explicacions i recomanacions del professor/a.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Seguiment i comprensió de la resolució de les pràctiques presentada pel professor. Les pràctiques estàn basades en enunciats que reflecteixin problemes tècnics i/o econòmics i es resoldran utilitzant bases de dades i software apropiats. Per tant, l'alumne ha d'aprendre a utilitzar aquest software per obtenir i interpretar els resultats numèrics.
Pràctiques a través de TIC L'alumne haurà de resoldre pràtiques similars a les realitzades de manera guiada.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Sessió Magistral
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Pràctiques a través de TIC
Descripció
Es recomanable que l'alumne aprofiti l'atenció personalitzada per tal de resoldre els dubtes relacionats amb els conceptes teòrics i la resolució de les pràctiques (sofware, interpretació de resultats numèrics, etc.).

Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de tipus test Aquestes proves tenen caràcter voluntari i es duran a terme al finalitzar cada tema. Les proves faran referència als aspectes metodològics, tant teòrics com pràctics, necessaris per a la resolució dels problemes analitzats. 0%-20%
Proves pràctiques Aquesta prova te caràcter obligatori i es durà a terme durant el periode d'examens, un cop acabada la docència de l'assignatura. La prova consistirà de varis exercicis similars als de les pràctiques realitzades durant el curs acadèmic. Els exercis constaran de varies preguntes en les que l'alumne haura de demostrar la seva capacitat per aplicar els conceptes teòrics de la regressió lineal a problemes econòmics concrets. També haurà de demostrar la seva capacitat per interpretar els resultats numèrics obtesos, tant en termes estadístics com econòmics. 80%-100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Kennedy, P. (1998): A Guide to Econometrics, Blackwell.

Novales, A. (1997): Estadística y Econometría, McGraw-Hill.

Stock, J. and Watson, M. (2002): Introduction to Econometrics, Pearson Addison Wesley.

Verbeek, M. (2000): A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons.

Complementària

Baltagi, B.H. (1999): Econometrics, Springer-Verlag.

Green, W.G. (2000): Análisis Econométrico, Prentice Hall

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
ECONOMETRIA II/16062018


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA I/16061005
ESTADÍSTICA II/16061006
MACROECONOMIA I/16061011
ANÀLISI MATEMÀTICA I/16061013
ANÀLISI MATEMÀTICA II/16061014
MICROECONOMIA I/16061015