DATOS IDENTIFICATIVOS 2008_09
Asignatura Código 16062018
Titulación
Economia (2001)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
6 3 3 Troncal Tercer Segundo
Lengua de impartición
Castellà
Català
Departamento Economia
Coordinador/a
ASLANIDIS -, NEKTARIOS
Correo-e nektarios.aslanidis@urv.cat
Profesores/as
ASLANIDIS -, NEKTARIOS
Web http://https://moodle.urv.net/
Descripción general Este curso pretende proporcionar conocimientos sobre ciertas extensiones del modelo de regresión lineal relacionadas con la dimensión temporal de la actividad económica y la toma de decisiones por parte de un agente (individuo, empresa, etc.). El curso está orientado hacia la modelización econométrica de problemas micro y macroeconómicos.

Competencias
Código  
A2 Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A5 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors de la mateixa
A8 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A10 Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC

Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
- Conèixer elements avançats del model de regressio lineal múltiple. A2
A3
A8
- Identificar i reconèixer les aplicacions del model a problemes micro (decisions individuals dels agents) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica). A2
A3
A8
B3
- Aplicar tècniques economètriques avançades a l'anàlisi empíric de problemes econòmics. B2
- Interpretar estadística i econòmicament els resultats obtinguts en l'estimació i contrast d'hipòtesis al voltant del comportament dels agents econòmics. A5
A10
- Utilitzar adequadament el software estadístic-economètric. C2

Contenidos
tema Subtema
Tema 1. Modelos de elección discreta 1.1 El modelo lineal de probabilidad.
1.2 Modelos Logit y Probit.
1.3 Inferencia en modelos de elección discreta.
1.4 Elección múltiple.
Tema 2. Series Temporales univariantes 2.1 Procesos estocásticos: definiciones.
2.2 Modelos lineales en procesos estocásticos estacionarios y ergódicos: autorregresivos, medias móviles y mixtos (ARMA).
2.3 Identificación, estimación y diagnosis: la metodología Box-Jenkins.
2.4 Predicción.
2.5 Procesos no estacionarios: Procesos Integrados y Raíces unitarias.
Tema 3. Series Temporales multivariantes 3.1 Modelos dinámicos con retardos distribuidos finitos: descripción y estimación.
3.2 Modelos dinámicos con retardos distribuidos infinitos: descripción y estimación.
3.3 Modelos de regresión para series no estacionarias: regresión espuria, cointegración y modelo de corrección del error.
Tema 4. Modelos de ecuaciones simultáneas 4.1 Modelos multiecuacionales.
4.2 Forma estructural y forma reducida.
4.3 El problema de la identificación.
4.4 Métodos de estimación.
4.5 Apendice: Modelos VAR.

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase Horas fuera de clase (**) Horas totales
Actividades introductorias
2 0 2
 
Sesión magistral
28 42 70
Practicas a través de TIC en aulas informáticas
15 30 45
Prácticas a través de TIC
0 14 14
 
Atención personalizada
1 1 2
 
Pruebas prácticas
2 0 2
Pruebas objetivas de preguntas cortas
15 0 15
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Entendre els objectius que es persegueixen, els continguts que es treballaran i la metodologia que s'utilitzarà a l'assignatura. També s'ha d'entendre clarament quin son els criteris d'avaluació que s'utilitzarà a l'assignatura.
Sesión magistral Lectura i comprensió de les notes que es proporcionin per part del professor a travès del Campus Virtual. Aquestes notes són orientatives i s'hauran de completar amb les lectures de les Fonts d'Informació adicional que es proporcionan.
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Seguiment i comprensió de la resolució de les pràctiques presentada pel professor. Les pràctiques estàn basades en enunciats que reflecteixin problemes tècnics i/o econòmics i es resoldran utilitzant bases de dades i software apropiats. Per tant, l'alumne ha d'aprendre a utilitzar aquest software per obtenir i interpretar els resultats numèrics.
Prácticas a través de TIC L'alumne haurà de resoldre pràtiques similars a les realitzades de manera guiada.

Atención personalizada
 
Atención personalizada
Sesión magistral
Practicas a través de TIC en aulas informáticas
Prácticas a través de TIC
descripción
Es recomanable que l'alumne aprofiti l'atenció personalitzada per tal de resoldre els dubtes relacionats amb els conceptes teòrics i la resolució de les pràctiques (sofware, interpretació de resultats numèrics, etc.).

Evaluación
  descripción Peso
Pruebas prácticas Aquesta prova te caràcter obligatori i es durà a terme durant el periode d'examens, un cop acabada la docència de l'assignatura. La prova consistirà de varis exercicis similars als de les pràctiques realitzades durant el curs acadèmic. Els exercis constaran de varies preguntes en les que l'alumne haura de demostrar la seva capacitat per aplicar els conceptes teòrics de la regressió lineal a problemes econòmics concrets. També haurà de demostrar la seva capacitat per interpretar els resultats numèrics obtesos, tant en termes estadístics com econòmics. 80%-100%
Pruebas objetivas de preguntas cortas Aquestes proves tenen caràcter voluntari i es duran a terme desprès de cada sessió de pràctiques. Les proves faran referència als aspectes metodològics, tant teòrics com pràctics, que s'hagin tractar en les sessións magistrals i de pràctiques prèvies. 0%-20%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Els criteris per a l'avaluació de la segona convocatòria seran els mateixos que els de la primera convocatòria.


Fuentes de información

Básica

Gujarati, D.N. (1997): Econometría, Ed. McGraw-Hill, Mexico.

Johston, J. y Dinardo, J. (2001): Métodos de econometría, Ed. Vicens Vives.

Novales, A. (1993): Econometría, Ed. McGraw-Hill, Madrid.

Uriel, E. y Peiró, A. (2000): Introducción al análisis de series temporales, Ed. AC

Complementária

Baltagi, B.H. (1999): Econometrics, Ed. Springer-Verlag.

Green, W.G. (2000): Análisis Econométrico, Ed. Prentice Hall.

Recomendaciones


Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
ESTADÍSTICA I/16061005
ESTADÍSTICA II/16061006
ANÀLISI MATEMÀTICA I/16061013
ANÀLISI MATEMÀTICA II/16061014
ECONOMETRIA I/16062017