DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura POLÍTICA INDUSTRIAL Codi 16062020
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Anglès
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
DURÁN WEITKAMP, CHRISTIAN
Adreça electrònica susana.iranzo@urv.cat
Professors/es
IRANZO SANCHO, SUSANA
Web
Descripció general S'analitza la forma en que s'organitzen els mercats y els motius per els que els poders públics han de regular els mercats i les empreses.

Competències
Codi  
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A8 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A9 Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals de l'economia
A10 Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Descriure les característiques de les diferents estructures tipus que poden identificar-se en un mercat, així com de les implicacions de cadascuna d'elles sobre el benestar social. A3
Conèixer les diferents formes de cooperació i col·lusió que poden adoptar les empreses. A3
A9
Comprendre els incentius a establir acords col·lusius per part de les empreses, i avaluar l'estabilitat d'aquests acords al llarg del temps. A3
A9
Contrastar els models teòrics que intenten explicar el comportament de les empreses, amb evidència empírica proporcionada per estudis més recents A3
A9
A10
Llegir i entendre articles científics publicats (la majoria d'ells en anglès) que tracten els temes de l'Economia industrial A3
A8
B3
C1

Continguts
Tema Subtema
I. FONAMENTS TEÒRICS 1. Objecte i finalitat de la Política Industrial

2. Elements d'una Teoria de l'Empresa
2.1. Perspectiva tècnica de l'empresa
2.2. Teoria de l'Agència
2.3. l'Enfocament dels Costos de Transacció
2.4. Els Drets de Propietat

3. Models Fonamentals de l'Economia Industrial
3.1. Competència Perfecta
3.2. El monopoli
3.3. l'Oligopoli
3.4. Algunes ampliacions

II. RELLEVÀNCIA EMPÍRICA DE LA POLÍTICA INDUSTRIAL 4. Cooperació i col·lusió
4.1. Formes de cooperació
4.2. Col·lusió en competència estàtica
4.3. Col·lusió en competència dinàmica
4.4. Col·lusió parcial i Joint Ventures
4.5. Fusions

5. Dinàmica del mercat
5.1. Concentració i costos mitjos
5.2. El concepte de Mercats Atacables
5.3. Costos d'entrada i competència
5.4. Estructura del mercat i eficiència

III. IMPLICACIONS PER LA POLÍTICA INDUSTRIAL 6. Política de la Competència
6.1. Grau de competència en un mercat
6.2. Definició dels mercats rellevants
6.3. Canvi tecnològic i competència potencial

7. Política de la Regulació
7.1. Regulació en funció de la taxa de beneficis
7.2. Regulació IPC-X
7.3. Regulació mitjançant preus mínims i màxims

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
46 69 115
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
10 20 30
 
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries El professor dedicarà la primera hora del curs a explicar als alumnes en què consisteix l'assignatura; en concret enunciarà breument tant els continguts del temari com els criteris d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició oral per part del professor sobre els continguts bàsics de l'assignatura. A més de donar una visió general sobre els mateixos, sovint és farà referència al treball dut a terme per diferents autors sobre temes d'economia i política industrial, i es discutiran a classe els articles científics publicats per part d'aquests autors.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Després de cada tema, es dedicarà una classe a la resolució d'exercis pràctics (numèrics i d'anàlisi gràfic) relacionats amb els continguts teòrics de l'assignatura.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Descripció
Els alumnes haurien de dedicar almenys aquest temps a resoldre amb el professor els dubtes que tinguin tant sobre els continguts teòrics com dels exercicis pràctics realitzats a classe.

Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de preguntes curtes Al llarg del curs es realitzen diverses proves que consistiran en una sèrie de preguntes curtes, en les quals l'alumne haurà de demostrar que ha assimilat bé els conceptes més teòrics, així com saber resoldre uns exercicis pràctics (50% de la nota).
I finalment el dia de la 1a convocatòria realitzarà, de la resta de temari, un darrer examen (50 % de la nota). Per a fer mitjana ha de treure en cadascuna de les parts un mínim del 35% del seu valor.

L'alumne que no opti per l'avaluació continuada, realitzarà un examen final el dia de la 1a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.
100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El dia de la 2a convocatòria es realitzarà un examen final de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.


Fonts d'informació

Bàsica
  • Callejón, M.; Bel, Germà; Costa, M.T.; Segarra, A. (2000) Economia Industrial, Barcelona: Ediciones de la Universitat Oberta de Catalunya
  • Williamson, O. (1989) Las instituciones económicas del capitalismo, México: Fondo de Cultura Económica
Complementària
  • Phlips, L. (1995) Competition Policy: A Game Theoretic Perspective, Cambridge: Cambridge University Press
Recomanacions