DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) POLÍTICA INDUSTRIAL Codi 16062020
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Economia
Coordinador/a
IRANZO SANCHO, SUSANA
Adreça electrònica susana.iranzo@urv.cat
Professors/es
IRANZO SANCHO, SUSANA
Web
Descripció general S'analitza la forma en que s'organitzen els mercats i els motius per els que els poders públics han de regular els mercats i les empreses.

Competències
Codi  
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A8 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A9 Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals de l'economia
A10 Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Descriure les característiques de les diferents estructures tipus que poden identificar-se en un mercat, així com de les implicacions de cadascuna d'elles sobre el benestar social. A3
Conèixer les diferents formes de cooperació i col·lusió que poden adoptar les empreses. A3
A9
Comprendre els incentius a establir acords col·lusius per part de les empreses, i avaluar l'estabilitat d'aquests acords al llarg del temps. A3
A9
Contrastar els models teòrics que intenten explicar el comportament de les empreses, amb evidència empírica proporcionada per estudis més recents A3
A9
A10
Llegir i entendre articles científics publicats (la majoria d'ells en anglès) que tracten els temes de l'Economia industrial A3
A8
B3
C1

Continguts
Tema Subtema
I. FUNDAMENTOS DE LA POLITICA INDUSTRIAL 1. Justificaciones y críticas dela política industrial
2. Instrumentos de política industrial
3. El paradigma Estructura-Conducta-Resultados.
4. La política industrial en España y en la Unión Europea.

II. LA POLÍTICA DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 1. ¿Por qué es importante apoyar la I+D?
2. Los fallos de mercado relacionados con la innovación
3. Conflictos entre la política de innovación y la defensa de la competencia
4. Relación entre los incentivos a innovar y la estructura de mercado
5. Algunos modelos teóricos
6. El esfuerzo en I+D en España y l Unión Europea
III. EL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL Y LAS PRIVATIZACIONES 1. Diferencias entre empresas públicas y privadas
2. ¿Por qué y para qué se privatiza?
3. El problema del monopolio natural
4.El proceso de privatización en España y en la Unión Europea.
5. Un modelo teórico de empresa mixta.
IV. LA POLÍTICA REGULATORIA EN LAS INDUSTRIAS DE RED 1. Características básicas de las industrias de red.
2. Ejemplos de industrias de red.
3. Estructura de mercado: integración y separación vertical.
4. Regulación de los precios de un monopolio natural
4.1. Regulación de precios finales: teoría y práctica
4.2. El problema de interconexión y la regulación de precios de interconexión
5. Regulación y estado de la competencia de los servicios de red en España
V. LA POLÍTICA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 1. Poder de mercado: aspectos teóricos y prácticos
2. Definición y debates entorno a la polític de defensa de la competencia
3. Actuaciones sobre la conducta: acuerdos colusorios, abuso de posición dominante, discriminación de precios y precios predatorios, establecimiento de barreras de entrada, etc.
4. Actuaciones sobre la estructura:fusiones horizontales y verticales
5. La política de defensa de la competencia en España. Algunos casos de estudio

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
46 69 115
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
10 20 30
 
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de preguntes curtes
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries El professor dedicarà la primera hora del curs a explicar als alumnes en què consisteix l'assignatura; en concret enunciarà breument tant els continguts del temari com els criteris d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició oral per part del professor sobre els continguts bàsics de l'assignatura. A més de donar una visió general sobre els mateixos, sovint és farà referència al treball dut a terme per diferents autors sobre temes d'economia i política industrial, i es discutiran a classe els articles científics publicats per part d'aquests autors.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Per a cada, s'assignaran i es resoldran a classe exercis pràctics (numèrics i d'anàlisi gràfic) relacionats amb els continguts teòrics de l'assignatura.

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Descripció
Els alumnes haurien de dedicar almenys aquest temps a resoldre amb el professor els dubtes que tinguin tant sobre els continguts teòrics com dels exercicis pràctics realitzats a classe.

Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de preguntes curtes Al llarg del curs es realitzen 2 proves que consistiran en una sèrie de preguntes curtes i problemes numérics, en les quals l'alumne haurà de demostrar que ha assimilat bé els conceptes teòrics i que sap resoldre els exercicis pràctics.
Cada prova comptarà un 30% de la nota final d'avaluació continuada.
Per a fer l'avaluació continuada cal treure en cadascuna de les parts un mínim del 35% del seu valor.

L'alumne que no opti per l'avaluació continuada, realitzarà un examen final el dia de la 1a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.
60%
Altres

Realització de treballs en grup i exposició a classe les darreres setmanes del curs. Aquest treball comptarà un 20% de la nota final de l'avaluació continuada. Cada assignació de deures (exercicis pràctics) es recolliran i 3 d'ells seràn avaluats, representant un 20% de la nota final de l'avaluació continuada.

40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El dia de la 2a convocatòria es realitzarà un examen final de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.


Fonts d'informació

Bàsica

* Bel, G., J. Calzada y X. Fageda (2006), “Liberalización y Competencia en España: ¿Dónde Estamos”, ICE num. 829, pp. 123-144. 

* Cabral, L. (1997), Economía Industrial, McGraw-Hill, Madrid.

* Callejón, M., G Bel, MT Costa y A Segarra (2001), Economia Industrial. Editorial Civitas - Universitat Oberta de Catalunya.

* Carlton, D, y J. Perloff (2005) Modern Industrial Organization. 4th edition, Pearson, Addison-Wesley.

* Church, J. Y Ware, R. (2000), Industrial Organization. A Strategic Approach, McGraw-Hill.

* Motta, M. (2004), Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge University Press.

Complementària
  • Phlips, L. (1995) Competition Policy: A Game Theoretic Perspective, Cambridge: Cambridge University Press
Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent