DATOS IDENTIFICATIVOS 2009_10
Asignatura (*) TEORÍA DEL SECTOR PÚBLICO Código 16062022
Titulación
Economia (2001)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
6 4.5 1.5 Troncal Cuarto Primero
Lengua de impartición
Castellà
Català
Departamento Economia
Coordinador/a
THEILEN ., BERND GEORG
Correo-e bernd.theilen@urv.cat
Profesores/as
THEILEN ., BERND GEORG
Web
Descripción general El objectiu d’aquesta assignatura es fer una descripció dels objectius del sector públic. En primer lloc s'analitza com els objectius del sector públic es deriven dels objectius dels individus de la economia. En segon lloc s'analitza com es poden finançar els objectius públics mitjans impostos. Es comparen diferents tipus d'impostos i s'analitzen els seus propietats.

Competencias
Código  
A1 Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic
A2 Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A4 Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors, donats els objectius
A11 Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics
B1 Aprender a aprender
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia

Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
Resoldre problemes de forma autònoma A3
A11
B1
B2
B3
C2
C5
Treballar en equip B5
Presentar en públic B4
Adquirir els instruments necessaris per a analitzar els problemes de la distribució justa de la renda A3
A4
A11
B3
Explicar i analitzar el sistema impositiu A1
A2
A3
B3
Aplicar medides de benestar A1
A3
B2
B3

Contenidos
tema Subtema
I TEORÍA DEL BIENESTAR 1. La economía del "laissez faire"
2. La agregación de las preferencias individuales
3. La medición del bienestar
II TEORÍA DE LA IMPOSICIÓN 4. Los ingresos públicos y el impuesto
5. La incidencia impositiva
6. Efectos microeconómicos de la imposición
7. Imposición óptima

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase Horas fuera de clase (**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
 
Sesión magistral
38 28.5 66.5
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
10 30 40
Presentaciones/exposiciones
6 18 24
 
Atención personalizada
2 0 2
 
Pruebas objetivas de preguntas cortas
4 12 16
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Explicar el programa de l'assignatura, els criteris d'avaluació, etc.
Sesión magistral Exposició dels continguts de la assignatura
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Resolució d'exercicis orientats a aplicar els conceptes bàsics de l'assignatura i a profunditzar i ampliar els conceptes bàsics
Presentaciones/exposiciones Presentació d'un tema específic a elegir per part dels estudiants. L'objectiu es obtenir coneixements detallades d'un tema y transmetre-les mitjan una presentació en públic

Atención personalizada
 
Sesión magistral
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
Presentaciones/exposiciones
descripción
Atenció individual de l'alumne per resoldre dubtes en relació als continguts de la assignatura i als exercicis i les presentacions

Evaluación
  descripción Peso
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Se han de resoldre exercicis en grup al final de cada tema. A més se han de exposar els exercicis en classe. També es valora la discussió dels exercicis. 20%
Presentaciones/exposiciones Se ha de presentar un tema en grup de no més de tres estudiants. 20%
Pruebas objetivas de preguntas cortas Un examen final de tots els continguts de l'assignatura y un o dos exámenes parcials (possiblement orals). Per poder aprovar l'assignatura, la nota de cada examen ha de ser un mínim de 3,5.

50%
Otros

Es valora la participació en classe

10%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

- L'alumne que no opti per l'avaluació continuada, realitzarà un examen final el dia de la 1a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació. En segona convocatòria: - El dia de la 2a convocatòria es realitzarà un examen final de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.


Fuentes de información

Básica Albi, E. et al., Economia Pública Vol. 1 y 2, 2000, Barcelona: Ariel
Rosen, H.S., Manual de Hacienda Pública, 1998, Barcelona: Ariel

Complementária Stiglitz, J.E., Lecciones sobre Economía Pública, 1988, Madrid: Instituto de estudios fiscales
Auerbach, A. y Feldstein, M. (eds.), Handbook of Public Economics, 1985, Amsterdam: North-Holland
Jha, R., Modern Public Economics, 1998, London: Routledge
Laffont, J.-J., Fundamentals of Public Economics, 1996, Cambridge Massachusetts: MIT Press

 

Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario
HACIENDA PÚBLICA/16062021

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
MICROECONOMÍA SUPERIOR/16062026

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
MICROECONOMÍA I/16061015
MICROECONOMÍA II/16061016
ECONOMETRÍA I/16062017
ECONOMETRÍA II/16062018
 
Otros comentarios
Es recomana la participació en l'avaluació continuada. El percentatge de aprovats entre els estudiants que participen en l'avaluació continuada es molt superior que entre els estudiants que no participen en ella.
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.