DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura MACROECONOMIA SUPERIOR Codi 16062023
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Departament Economia
Coordinador/a
LLOP LLOP, MARIA
Adreça electrònica maria.llop@urv.cat
Professors/es
LLOP LLOP, MARIA
Web
Descripció general La finalitat d'aquesta assignatura és aprofundir en el coneixement de les relacions macroeconòmiques

Competències
Codi  
A2 Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A9 Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals de l'economia
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Profunditzar en les relacions entre les principals variables macroeconòmiques A2
A3
B1
Comprendre el funcionament dinàmic de les relacions macroeconòmiques, A2
B2
C3
Analitzar el comportament optimitzador dels agents i els seus efectes a nivell macroeconòmic A3
B2
Estudiar els components de la demanda agregada i les seves implicacions a nivell econòmic A3
A9
B1
C3

Continguts
Tema Subtema
I INTRODUCCIÓ Tema 1. Introducció
1.1. Definició del procés innovador
1.2. Elements del procés innovador
1.3. Efectes del progrès tecnològic sobre la producció
1.4. Tractament econòmic del progrès tecnològic
II TEORIA DE LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA Tema 2. Innovació tecnològica i demanda
2.1. Repàs de la teoria de les decisions individuals
2.2. Innovació tecnològica i demanda de béns. Anàlisi estàtica
2.3. Innovació tecnològica i demanda de béns. Anàlisi dinàmica
2.4. Innovació tecnològica i demanda d’inputs de producció

Tema 3. Innovació tecnològica i costos
3.1. Repàs de la teoria dels costos de producció
3.2. Productivitat, eficiència tècnica i cost
3.3. Economies d’escala i canvi tecnològic

Tema 4. Innovació tecnològica i l’empresa
4.1. Tractament de l’empresa en l’anàlisi econòmica
4.2. Els costos de la innovació tecnològica
4.3. Innovació i estratègia tecnològica en l’empresa

Tema 5. Innovació tecnològica i estructura industrial
5.1. Influència de la tecnologia en els mercats d’oligopoli
5.2. La competència tecnològica industrial
5.3. La difusió de la innovació tecnològica
III INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I CREIXEMENT ECONÒMIC A LLARG TERMINI Tema 6. Efectes de la tecnologia en el creixement a llarg termini
6.1. La contribució de la innovació tecnològica al creixement a llarg termini
6.2. El model de creixement neoclàssic: Solow
6.3. Teories del creixement econòmic endogen
6.4. La dimensió internacional: comerç, tecnologia i creixement econòmic

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
10 15 25
 
Sessió Magistral
30 37.5 67.5
Resolució de problemes, exercicis
10 15 25
 
Atenció personalitzada
5 0 5
 
Proves de Desenvolupament
5 22.5 27.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Anàlisi i repàs dels coneixements obtinguts en assignatures afins
Sessió Magistral Exposició dels continguts nous referents a l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis Resolució d'exercicis pràctics on s'apliquin els conceptes teòrics de la matèria

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Per tal d'assolir els coneixements teòrics de l'assignatura, és necessari que l'alumne plantegi els seus dubtes en un entorn més pròxim que no pas la sessió magistral

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis Es plantejarà la resolució d'exercicis i casos pràctics on s'apliquin els conceptes de la matèria 25%
Proves de Desenvolupament En aquestes proves, l'alumne ha de mostrar l'assoliment dels coneixements de la matèria 75%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

-Avaluació continuada: durant el curs l'alumne entregarà la resolució d'exercicis de la matèria. El dia de la 1a convocatòria realitzarà, de la resta de temari, un examen. Per a fer mitjana ha de treure en cadascuna de les parts un mínim del 35% del seu valor. - L'alumne que no opti per l'avaluació continuada, realitzarà un examen final el dia de la 1a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació. - El dia de la 2a convocatòria es realitzarà un examen final de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.


Fonts d'informació

Bàsica Sala-i-Martín, Xavier, Apuntes de crecimiento económico., Antoni Bosch, 2000
Barro, Robert i Sala-i-Martín, Xavier, Economic Growth., McGraw-Hill.,
García de Paso, José Isidoro, Macroeconomía Superior, McGraw Hill, 1999

Complementària

 

Barro, Robert; Sala-i- Martín, Xavier. Economic Growth. McGraw-Hill, 1995.

Gomulka, S. The theory of technological change and economic growth. Routledge, 1990.

Tirole, J. La teoría de la orgnaización industrial. Ariel, 1990.

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MACROECONOMIA II/16061012
MICROECONOMIA II/16061016