DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) MACROECONOMIA SUPERIOR Codi 16062023
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
OLIVA FURES, MARTIN
Adreça electrònica martin.oliva@urv.cat
Professors/es
OLIVA FURES, MARTIN
Web
Informació rellevant L’objectiu de l’assignatura es explicar el sector real de l’economia agregada en la línia de la macroeconomia moderna, és a dir, a partir de models amb fonaments microeconòmics. L’economia està integrada per individus racionals que prenen decisions en un context dinàmic. Las decisions es coordinen mitjançant mercats per generar els resultats agregats. En el curs, a partir d’una introducció de les tècniques de la macroeconomia dinàmica, s’estudien els fets estilitzats del creixement econòmic i les implicacions pel benestar a llarg termini i per la convergència de diferents economies. Es presenten els models macroeconòmics bàsics, el model d’horitzó infinit de Ramsey-Cass-Koopmans i el model de generacions encavalcades de Diamond, que fonamenten prescripcions de política fiscal.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Optimització Dinàmica. 1. Models introductoris d’acumulació de capital.
2. El principi del màxim i les equacions de Hamilton.
3. Aplicacions.
Tema 2. Creixement Econòmic.
1. Els fets estilitzats del creixement.
2. El model neoclàssic de creixement de Solow-Swan.
3. Anàlisi de l’estat estacionari.
4. Progrés tecnològic.
5. Convergència absoluta i condicional.
6. El model de Harrod – Domar.
Tema 3. Creixement òptim amb horitzó infinit. 1. El model de Ramsey – Cass – Koopmans.
2. Trajectòria de creixement equilibrat.
3. La regla daurada de l’acumulació de capital.
4. Creixement equilibrat i la taxa de preferència temporal.
Tema 4. L’economia descentralitzada 1. Dinàmica d’una Economia Competitiva.
2. Efectes de la despesa pública.
3. Consum: hipòtesi del cicle vital/renda permanent. Extensions.
4. Inversió: El cost del capital. La q de Tobin. Implicacions. Incertesa i irreversibilitat.
Tema 5. Creixement endogen. 1. Recerca, desenvolupament i acumulació de coneixements.
2. Capital humà. El model AK.
3. Infrastructura social.
4. Extensions.
Tema 6. Generacions encavalcades.

1. El Model de Diamond.
2. La possibilitat de ineficiència dinàmica.
3. Seguretat Social i acumulació de capital.
4. Extensions.
Tema 7. Política Fiscal. 1. La restricció pressupostària del sector públic.
2. El finançament de la despesa pública.
3. Equivalència Ricardiana.
4. Consistència temporal de la política fiscal.
5. Extensions i aplicacions.

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació tant en primera com en segona convocatòria consistirà en un examen amb un pes del 100% de la nota final.

1ªconvocatòria – 1r Quadrimestre: 07/01/2013 al 18/01/2013

2n Quadrimestre: 20/05/2013 al 31/05/2013

2ªconvocatòria – 1r i 2n Quadrimestre: 14/06/2013 al 28/06/2013

Consulteu el calendari d'exàmens de la guia docent.


Fonts d'informació
Bàsica Sala-i-Martín, Xavier, Apuntes de crecimiento económico., Antoni Bosch, 2000
Lectures on Macroeconomics, Blanchard, O i S. Fisher, , MIT., 1989.
Advanced Macroeconomics. 2nd. , Romer, D., , McGraw Hill, , 2001

Complementària

Burda, M. i C. Wyplosz, Macroeconomics, a European Text. 2nd ed. Oxford. 1997.

Jones, C., Introduction to Economic Growth. Norton. 1997. Hi ha traducció al castella de Prentice Hall.

Mankiw, N.G., Macroeconomics, 3rd Ed. Norton, 1992. Hi ha traducció de Ed. Bosch.

Barro, Robert; Sala-i- Martín, Xavier. Economic Growth. McGraw-Hill, 1995.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent