DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL Codi 16062025
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
CARLES LAVILA, MISERICÒRDIA
Adreça electrònica misericordia.carles@urv.cat
Professors/es
CARLES LAVILA, MISERICÒRDIA
Web
Descripció general L'assignatura desenvolupa models que permeten comprendre el funcionament de les indústries actuals. S'analitzen, en particular, les diferents estructures de mercat proposades per la teoria.

Competències
Codi  
A1 Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic
A2 Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A4 Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors, donats els objectius
A9 Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals de l'economia
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Comprendre el funcionament de les actuals estructures de mercat. A1
A9
Distingir clarament els suposits dels models de les diferents estructures. A3
A9
B3
Argumentar nous suposits per a la construcció d'estructures teòriques més complexes. A2
A9
B3
Analitzar de manera crítica els resultats dels models. A4
A9
B3
Prendre consciència de la relació entre accions estrategiques i resultats en un entorn cada cop més globalitzat. A4
B3
C3

Continguts
Tema Subtema
INTRODUCCIÓ Tema 1. INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA INDUSTRIAL: Objecte i desenvolupament de l'organització industrial. Doctrines de l'organització industrial.
PART I: MONOPOLI Tema 2. EFICIÈNCIA I PODER DE MERCAT: Monopoli i poder de mercat. Eficiència i estructura de mercat. Eficiència dinàmica: innovació.

Tema 3. DISCRIMINACIÓ DE PREUS: Discriminació de primer, segon i tercer grau. Discriminació temporal.

Tema 4. RELACIONS VERTICALS: Control vertical. Integració vertical. Monopoli bilateral. Límits a la integració vertical.


PART II: OLIGOPOLI Tema 5. MODELS BÀSSICS: Competència en quantitats: el model de Cournot. Factors que influeixen en la col.lusió. Estabilitat de la cooperació.

Tema 6. ENTRADA A LA INDUSTRIA: Model d'Stackelberg. Avantatge del primer moviment. Barreres d’entrada.

Tema 7. COMPETÈNCIA EN PREUS: La paradoxa de Bertrand. Duopoli amb diferenciació horitzontal de productes. Diferenciació horitzontal i entrada a la industria. Diferenciació vertical.


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
30 50 80
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
20 35 55
 
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves objectives de preguntes curtes
4 0 4
Proves pràctiques
6 0 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, exposició del pla de treball i informació detallada de l'avaluació.
Sessió Magistral Desenvolupament del temari. Els estudiants hauran d'anar assolint els coneixements mentre s'exposen els temes del programa.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Una part de l'assignatura té un contingut eminentment pràctic. Una part de les sessions s’adeqüen a aquest contingut. Els estudiants hauran d'anar assolint els coneixements pràctics mentre s'exposen els temes del programa.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Sessió Magistral
Proves objectives de preguntes curtes
Proves pràctiques
Descripció
Els estudiants hauran d'utilitzar les hores d'atenció personalitzada que té l'assignatura i que figuren a la plana web del Departament d'Economia. Hi haurà la possibilitat de concertar sessions de treball addicional per facilitar l'aprenentatge de la matèria.

Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de preguntes curtes Resolució d'exercicis i qüestions teòriques breus 85%
Proves pràctiques Els alumnes hauran de resoldre diversos blocs d'exercicis durant el curs. 15%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

${1}iPrimera convocatòria${1}i:

Els alumnes poden optar per l'avaluació continuada o bé per l'avaluació tradicional.

Avaluació continuada:

1. Consta de dues parts: tres presentacions d'exercicis (15% de la nota final) i dues proves parcials (part I: 35% i part II: 50% de la nota final).

2. La darrera d'aquestes proves es durà a terme el dia de l'examen de la primera convocatòria.

3. Per a poder superar l'assignatura per aquest sistema s'han de presentar totes les proves i exercicis.

Sistema tradicional d'avaluació:

1. Els alumnes que no segueixin l'avaluació continuada hauran de fer un examen de tots els continguts del programa (100% de la nota final).

${1}iSegona convocatòria${1}i:

Consta d'un examen de tots los continguts del programa (100% de la nota final).


Fonts d'informació

Bàsica Church, J; Ware, R, Industrial Organization, Madrid: McGraw-Hill, 1999
Oliva, M, Carles, M, Durán, Ch i Pérez, MJ., Teoria de l' Organización Industrial, Tarragona: URV, 2008

Complementària Cabral, L, Economía Industrial, Madrid: McGraw Hill, 1996
Fernández de Castro, J; Duch, N, Economía Industrial: un enfoque estratégico, Madrid: McGraw-Hill, 2003
Gravelle, H; Rees, R, Microeconomía, Madrid: Prentice Hall, 3 ed., 2005
Tirole, J , La Teoría de la Organización Industrial , Barcelona: Ariel , 1990

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
POLÍTICA INDUSTRIAL/16062020


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ANÀLISI MATEMÀTICA II/16061014
MICROECONOMIA II/16061016
TEORIA ECONÒMICA DE LA DECISIÓ/16061105
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent