DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) DIRECCIÓ FINANCERA II Codi 16062028
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ANDREU CORBATON, JORDI
Adreça electrònica jordi.andreuc@urv.cat
Professors/es
ANDREU CORBATON, JORDI
Web http://www.dge.urv.es
Descripció general Presa de decisions de finançament dins la direcció financera a l'empresa

Competències
Codi  
A1 Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic
A2 Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic
A4 Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors, donats els objectius
A7 Integrar-se en la gestió empresarial
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Determinar els diferents efectes palanquejament de l'empresa i aplicar-los a l'anàlisis de la rendibilitat i risc dels accionistes. A1
A2
A7
B2
B4
B5
C2
definir, comprendre el concepte de cost de capital així com utilitzar els diferents models per al seu càlcul. A2
A7
B2
C2
Aplicar els diferents models per a la presa de decisions de finançament dins l'empresa, tant les que fan referència a l'estructura de capital com les que afecten les polítiques de dividends. A1
A2
A4
A7
B2
B4
C2

Continguts
Tema Subtema
1. L'efecte palanca i risc 1.1. Concepte
1.2. Palanquejament operatiu i financer
1.3. Anàlisi de la rendibilitat financera.
1.4. El risc econòmic i el risc financer. Mesures
2. El cost de capital 2.1. Concepte de cost de capital i factors que el determinen
2.2. El cost del capital propi. Models
2.3. El cost del finançament aliè
2.4. El cost de capital mig ponderat
3. Estructura de capital 3.1. El problema de l’estructura de finançament
3.2. Tesi tradicional
3.3. El model de Modigliani-Miller (MM)
3.4. Trade off theory
3.5. Altres factors explicatius
5. Política de dividends 4.1. El problema de la política de dividends
4.2. La irrellevància de la política de dividends: el model de MM
4.3. El model de Gordon-Shapiro
4.4. Altres factors explicatius

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
20 40 60
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
8 8 16
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
20 25 45
Treballs
1 15 16
Fòrums de discussió
1 2 3
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves pràctiques
4 0 4
Proves objectives de tipus test
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels continguts metodologíes i formes d'avaluació de l'assignatura,
Sessió Magistral Exposició oral dels continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisis, resolució i debat de problemes pràctics relacionats amb els diferents temes.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Plantejament i resolució de problemes relacionats amb els coneixements obtinguts amb el suport de les TIC. Aquesta metodolgia permet simular casos reals tal i com es resoldríen en una empresa.
Treballs Realització de treballs relacionats amb l'assignatura per part de l'alumne.
Fòrums de discussió Debats sobre temes d'actualitat que es realitzaran, a proposta del professor, durant el curs. Es realitzaran mitjançant el portal docent del departament de gestió d'empreses DGEedu (https://www.dge.urv.es/web/dge.edu0708)

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Activitats Introductòries
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Treballs
Descripció
Atenció als alumnes i Resolució de dubtes referents als continguts de l'assignatura, així com la realització de les diferents activitats proposades en l'avaluació continuada.

Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Exercicis plantejats i resolts mitjançant ordinador, inclouen tant cerques d'informació a Internet com plantejament i realització de fulls de càlcul que permetin resoldre certes problemàtiques relacionades amb l'assignatura. Forma part de l'avaluació continuada
Treballs Durant el curs és realitzarà un treball relacionat amb l'assignatura. Forma part de l'avaluació continuada
Fòrums de discussió Durant el curs és realitzarà un debat relacionat amb aspectes de l'actualitat que tingui a veure amb els continguts treballats a l'assignatura. Forma part de l'avaluació continuada
Proves pràctiques Proposta de resolució d'exercicis durant el curs. Forma part de l'avaluació continuada
Proves objectives de tipus test Proves que inclouen preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta. Forma part de l'avaluació continuada
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es pot optar per realitzar l'avaluació continuada amb les diferents activitats que es presenten en el programa, o, per contra, renunciar a ella i presentar-se únicament a l'examen final. Avaluació continuada (AC): d'un 30% a un 50% de la nota provindrà de les diferents proves d'avaluació continuada (tests, presentacions, debats,exercicis, pràctiques...). La resta de la nota provindrà de l'examen final tipus test. La nota mínima exigida en qualsevol activitat d'avaluació continua és d'un 3.5 Examen final: aquells que hagin renunciat a l'AC, o que no hagin superat aquesta, disposaran d'un examen final que suposarà el 100% de la nota.


Fonts d'informació

Bàsica

Brealey, R.; Myers, S. Fundamentos de financiación empresarial. Madrid: McGraw-Hill, 1998.

Suárez Suárez, A.S. Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. Madrid: Pirámide, 1998.

Borrell, M.; Crespí, R. Direcció financera de l’empresa, Barcelona:Ariel, 1993.

Fernández, A.I.; García Olalla, M. Las decisiones financieras de la empresa. Barcelona: Ariel, 1992.

Complementària

Arroyo, A.M.; Prat, M. Dirección Financiera. Bilbao: Deusto,1992.

Ross, S.; Westerfield, R.L;Jaffe, J. Finanzas corporativas, Irwin, 1996.

Durán Herrera, J.J. Economía y Dirección Financiera de la Empresa, Madrid: Pirámide, 1992.

Fernández Blanco, M. Dirección financiera de la empresa. Madrid: Pirámide,1991.

Weston, J. i Brigham, E. Fundamentos de administración financiera. México: McG-Hill, 1994.

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
FINANCES/16062251


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA I/16061005
DIRECCIÓ FINANCERA I/16061104
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES/16061208
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent