DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) ECONOMIA TERRITORIAL Codi 16062106
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Quart Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
ARAUZO CAROD, JOSEP MARIA
Adreça electrònica josepmaria.arauzo@urv.cat
Professors/es
ARAUZO CAROD, JOSEP MARIA
Web
Descripció general Aquesta assignatura analitza la dimensió espacial de l'activitat econòmica.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
PRIMERA PART: INTRODUCCIÓ Tema 1. Espai i Economia
• L’economia i l’espai
• La distribució espacial de les activitats econòmiques
• Per què s’aglomeren les activitats econòmiques?
• Les forces centrífugues i les forces centrípetes
• Les economies de escala: internes i externes
• Economies estàtiques i economies dinàmiques
• La Nova Geografia Econòmica

Tema 2. El Procés d’Urbanització
• La ciutat: concepte i tipologia
• El naixement de les ciutats
• Les àrees urbanes
• L’evolució de les grans aglomeracions urbanes
• La suburbanització
• La regla rang-dimensió
• La dimensió òptima de les ciutats
• El sistema urbà europeu
SEGONA PART: ECONOMIA URBANA Tema 3. La Localització Industrial
• Introducció
• Les teories clàssiques de la localització industrial.
• Els nous factors locacionals

Tema 4. Localització Residencial i Mercat Immobiliari
• Introducció
• La localització residencial
• Les amenities i el creixement de les ciutats
• El mercat immobiliari
• El mercat immobiliari: el cas de Catalunya

Tema 5. La Mobilitat Laboral (commuting)
• Introducció
• EL commuting: desajustament entre la localització de la població ocupada i resident
• Característiques i dificultats de mesura del commuting
• Aplicacions de la mobilitat laboral: els mercats de treball locals
• Anàlisi de casos concrets
• Un exemple de regulació de la mobilitat: Londres

Tema 6. Els Models Espacials de Sistemes Urbans
• Sistemes urbans, ciutats i especialització
• Els models de ciutats especialitzades
• Els models de ciutats diversificades
• Competència monopolística, varietat d’inputs i aglomeració
• El model de competència monopolística de Dixit-Stigliz
TERCERA PART: ECONOMIA REGIONAL Tema 7. Les Teories del Desenvolupament Regional
• Ciutats, sistemes urbans i regions
• L’anàlisi del multiplicador de base exportadora
• L’anàlisi input-output regional
• L’enfocament del potencial de Desenvolupament Regional
• Els enfocaments de desenvolupament regional endogen:

Tema 8. Els Desequilibris Regionals
• El creixement de les regions segons el model neoclàssic.
• La hipòtesi de la convergència econòmica
• Per què persisteixen les desigualtats regionals? Els models endògens
• Una aplicació a l’economia espanyola

Tema 9. La Política Regional
• Introducció
• La reducció de les disparitats econòmiques regionals
• Instruments de política regional
• Controls a les empreses
• Subsidis al capital vs. subsidis al treball

Tema 10. Convergència Regional i Tecnologia
• Les activitats de R+D i el creixement regional: la teoria
• Els Sistemes Regionals de Ciència i Tecnologia
• La descentralització de la política tecnològica
• Diferències regionals en inversió en R+D
• Tecnologia i capital humà: el catching-up regional

Tema 11. Localització de Factors Productius i Comerç
• Velles i noves teories del comerç internacional
• La localització de l’activitat econòmica i els fluxos comercials
• Economies externes locals i comerç internacional
• Els efectes de la integració europea en la localització industrial

Tema 12. Estudi de Cas
• El Camp de Tarragona
• Les Terres de l’Ebre

Atenció personalitzada
Descripció
Tutorització de l'alumne

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació consistirà en un examen sobre el 100% de la nota, tan a la primera com a la segona convocatòria.


Fonts d'informació
Bàsica

Alonso, O. i de Lucio, J.J. (1999):“La Economía urbana: un panorama”, Revista de Economía Aplicada 21: 121-159.

Armstrong, H. i Taylor, J. (2000): Regional Economics and Policy, Blackwell Publishers, 3ª ed., Oxford.

Fujita, M., Krugman, P. i Venables, A. (1999): The Spatial Economy. Cities, regions and International Trade, MIT press, Cambridge, Massachusetts (versió castellana: Economía espacial. Las ciudades, las regiones y el comercio internacional, Ariel, Barcelona, 2000).

Kaplan, D, Wheeler, J. I Holloway, S. (2004): Urban Geography, Hoboken: Wiley.

McCann, P. (2001): Urban and Regional Economics, Oxford University Press, Oxford.

Paulet, J.P. (2000): Géographie Urbaine, París: Armand Colin.

Polèse, M. (1994): Économie Urbaine et Régionale, París: Economica.

O'Sullivan, A. (2000): Urban economics, McGraw-Hill, 4a ed., Chicago.

Complementària

Bonello, Y.-H. (1998): La ville, Presses Universitaires de France, 2a ed., París.

Bairoch, P. (1988): Cities and Economic Development: from de dawn of history to the present, The University of Chicago Press, Chicago.

Bloc-Duraffour, P. (1998): Les Villes dans le Monde, Armand Colin, París.

Camagni, R. (2005): Economía ubana, Barcelona, Antoni Bosch. C

Cuadrado, J.R. (dir.) (1998): Convergencia regional en España: hechos, tendencias y perspectivas, Fundación Argentaria, Madrid.

De la Fuente, A. (1996): "Economía regional desde una perspectiva neoclásica", Revista de Economía Aplicada, 19: 5-63.

Dicken, P. i Lloyd, P. (1990): Location in space, New York, Harper and Row.

Esteban, J. M. i Vives, X. (ed) (1994):  Crecimiento y convergencia regional en España y Europa, Institut d’Anàlisi Econòmica, Barcelona.

Glaeser, E.L. et al. (1992): “Growth in cities”, Journal of Political Economy, 100:1126-1152.

Henderson, J.V. (1997): “Medium size cities”, Regional Science and Urban Economics, 27: 583-612.

Jacobs, J. (1984): Cities and the wealth of nations, Random House, (versió castellana: Las ciudades y la riqueza de las naciones, Editorial Ariel, 1986).

Krugman, P. (1991): Geography and Trade, MIT press, (versió castellana: Geografía y comercio, Antoni Bosch Editor, 1992).

Krugman, P. (1995): Development, Geography and Economic Theory, MIT press, (versió castellana: Desarrollo, geografía y teoría económica, Antoni Bosch Editor, 1997).

Laborde, P. (1997): Les espaces urbains dans le monde, Nathan, París.

Mills, E.S. i Hamilton, B.W. (1994): Urban Economics, Fifth Edition, New York, Harper Collins.

Pumain, D. (1994): “Villes et agglomérations urbaines”, a J.-P. Auray et al., Encyclopédie d’Économie Spatiale, Economica, París.

Simpson, W. (1992): Urban Structure and the Labour Market, Clarendon Press, Oxford.

Villaverde, J. (2002): “Convergencia, polarización y movilidad regional en la Unión Europea”, Papeles de Economía Española, 93: 2-16.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent