DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) TEORIA DELS MERCATS FINANCERS Codi 16062107
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Obligatòria Quart Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
MANZANO TOVAR, CAROLINA
Adreça electrònica carolina.manzano@urv.cat
Professors/es
MANZANO TOVAR, CAROLINA
Web
Descripció general La proposta d’aquest curs és abordar el problema de la valoració d’actius financers des d’una perspectiva de Teoria Econòmica. El contingut del programa es centra en l’estudi de l’equilibri financer on s’inclou la selecció de carteres òptimes, la valoració de títols i el benestar dels agents.

Competències
Codi  
A1 Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic
A2 Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A4 Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors, donats els objectius
A9 Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals de l'economia
A11 Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Estudiar les decisions d'un agent racional en condicions d'incertesa. A1
A2
A3
A4
A9
A11
B1
B2
B3
B4
Presentar els models bàsics d' equilibri general amb mercats financers i les seves implicacions sobre la valoració d'actius. A1
A2
A3
A4
A9
A11
B1
B2
B3
B4
Analitzar la selecció de carteres en un context mitjana-variància i estudiar els models de valoració d' actius del CAPM i APT. A1
A2
A3
A4
A9
A11
B1
B2
B3
B4

Continguts
Tema Subtema
1. Elecció en condicions d’incertesa 1.1 La teoria de la utilitat esperada de von Neumann i Morgenstern
1.1.1 Formalització de la incertesa
1.1.2 Axiomes de les preferències
1.1.3 La representació de les preferències. El teorema de la utilitat esperada de von Neumann i Morgenstern

1.2 Cas particular: La utilitat del diner
1.2.1 L' aversió al risc: una breu discussió conceptual
1.2.2 Mesures d' aversió al risc
1.2.3 Equivalents certs
1.2.4 Primes de risc
1.2.5 L' aversió al risc i la riquesa
1.2.6 Funcions d' utilitat freqüentment utilitzades en finances

1.3 Aplicacions
1.3.1 La demanda d'assegurances
1.3.2 El problema de selecció de carteres

1.4 Extensions
1.4.1 Estats de la naturalesa
1.4.2 Probabilitats subjectives

1.5 Crítiques
1.5.1 La paradoxa d' Allais
1.5.2 La paradoxa d' Ellsberg
2. Equilibri financer: Existència, eficiència i valoració 2.1 Introducció

2.2 L’equilibri financer en condicions de certesa

2.2.1 Un període

2.2.2 Múltiples períodes

2.3 L’equilibri financer en condicions d’ incertesa

2.3.1 Mercats complets i actius Arrow-Debreu

2.3.2 Economies amb un conjunt complet d’actius Arrow-Debreu

2.4 Economia general amb actius complexes

2.5 Comentaris finals i extensions

3. L' Anàlisi de la mitjana i la variància i les característiques del conjunt d'oportunitats d'inversió
3.1 Els principis fonamentals del contexte mitjana-variància

3.2 Mesures del rendiment i el risc d' un actiu financer individual

3.3 La rendibilitat i el risc d' una cartera
3.3.1 Carteres de dos actius financers arriscats
3.3.2 Carteres amb múltiples actius financers arriscats

3.4 Combinacions d'actius financers arriscats en el contexte mitjana-variància
3.4.1 Combinacions de dos actius financers arriscats
3.4.2 Combinacions de múltiples actius financers arriscats

3.5 Determinació de la cartera de mínima variància

3.6 Combinacions d'un actiu arriscat i una actiu sense risc en el contexte mitjana-variància

3.7 Diversificació de carteres
3.7.1 La variància d'una cartera completament diversificada
3.7.2 La contribució d'un actiu individual al risc d'una cartera
diversificada

4. La frontera eficient i l’ elecció de la cartera òptima 4.1 La frontera eficient i la separació en dos fons
4.1.1 Les carteres eficients i la selecció de la cartera òptima amb múltiples actius arriescats
4.1.2 El teorema de separació en dos fons

4.2 La cartera tangent i la inversió òptima quan existeix la possibilitat d' invertir en un actiu segur
4.2.1 La cartera tangent i la Línia del Mercat de Capitals
4.2.2 La determinació de la cartera tangent
4.2.3 La determinació de la frontera eficient
4.3 La determinació de la frontera eficient d’ actius arriscats

4.4 Dificultats de l’anàlisi mitjana-variància per la determinacio de carteres tangents
5. Equilibri en el mercat: EL CAPM i el APT
5.1 El CAPM
5.1.1 Hipòtesis del CAPM
5.1,2 La cartera del mercat
5.1.3 Deducció de la fórmula del CAPM
5.1.4 Implicacions del CAPM: La Línia del mercat d' actius i la beta d'un actiu
5.1.5 Aplicació: Valoració d’actius arriscats
5.1.6 Aplicació del CAPM en les decisions d’inversió de les empreses
5.1.7 Evidència empírica del CAPM

5.2 El APT
5.2.1 Els models factorials de generació de rendiments dels actius
5.2.2 El CAPM com un cas especial dels models factorials
5.2.3 El model de valoració d' actius sota absència d'arbitratge o APT
5.2.4 Evidència empírica del APT

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
38 76 114
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
13 13 26
Resolució de problemes, exercicis
6 0 6
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves pràctiques
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura a l'alumne amb la finalitat d'explicar els objectius, continguts metodologia i criteris d'avaluació del curs.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Resolució de problemes de forma autònoma per part de l'estudiant.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Temps per resoldre dubtes als estudiants. L'atenció serà principalment personalitzada i es durà a terme en el despatx del professor.

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis El temari de l'assignatura es divideix en 3 blocs. Durant el curs, es proposa resoldre un conjunt d'exercicis i/o qüestions relacionats en cada bloc. 30%(10%x3)
Proves pràctiques Examen final basat en el contingut global de l'assignatura. 70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En primera convocatòria, l'alumne pot superar l'assignatura mitjançant avaluació continuada. L'alumne que no opti per l'avaluació continuada, realitzarà un examen final el dia de la 1a convocatòria de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació. En segona convocatòria: - El dia de la 2a convocatòria es realitzarà un examen final de tots els continguts del temari sobre el 100% de la qualificació.


Fonts d'informació

Bàsica Copeland,Thomas; Weston Fred, Financial Theory and Corporate Finance, 3ª edició, Addison Wesley
Marín, José María; Rubio, Gonzalo, Economía Financiera, 1ª edició, Antoni Bosch
 
Complementària Kreps, David, Curso de Teoría microeconómica, , McGraw-Hill
Grimblatt, Mark; Titman, Sheridan, Mercados Financieros y Estrategia Empresarial, 2ª edición, McGraw-Hill

         

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA I/16061005
ESTADÍSTICA II/16061006
ANÀLISI MATEMÀTICA I/16061013
ANÀLISI MATEMÀTICA II/16061014
MICROECONOMIA II/16061016
DIRECCIÓ FINANCERA I/16061104
TEORIA ECONÒMICA DE LA DECISIÓ/16061105
MICROECONOMIA SUPERIOR/16062026
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent