DATOS IDENTIFICATIVOS 2009_10
Asignatura (*) ECONOMÍA CATALANA Código 16062215
Titulación
Economia (2001)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
6 4.5 1.5 Optativa Primero
Lengua de impartición
Català
Departamento Economia
Coordinador/a
MARGALEF LLEBARIA, JOAQUIM
Correo-e joaquim.margalef@urv.cat
Profesores/as
MARGALEF LLEBARIA, JOAQUIM
Web
Descripción general Aquesta assignatura pretèn aprofundir en el coneixement de l'economia catalana fent especial ressò en els canvis sectorials que han incidit sobre la mateixa, assenyalant la dinàmica d'aquestos i el seu grau d'obertura i competitivitat a l'hora de valorar les característiques de les unitats productives i la utilització alternativa d'inputs, el que en defitiva portarà a valorar la capitalització d'aquesta estructura productiva i les seves condicions d'adaptació en uns mercats cada cop més globalitzats.

Competencias
Código  
A5 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors de la mateixa
A8 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A10 Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu

Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
1. Reflexionar sobre el entorn econòmic català, valorant l'evolució de la mateixa i analitzant, com a partir de l'actual estructura productiva, s'insereix en l'economia global. A10
2. Assolir un coneixement de la visió històrica de l'economia catalana des de el procés d'industrialització a l'actualitat; de la distribució d'activitats en el territori; de la incidència dels factors de producció en aquesta dinàmica; de l'oferta productiva i estructura empresarial A8
A10
B2
3. Conèixer la realitat estructural i evolució de l'economia catalana, així com els canvis en les seves activitats productives. A5
A8
4. Reflexionar sobre el dinamisme futur A5
A8
B2
B3

Contenidos
tema Subtema
PRIMERA PART: ELS PROCESSOS DE CANVI EN L’ECONOMIA CATALANA 1.-ELS RECURSOS NATURALS LA BASE DEMOGRAFICA I LA INDUSTRIALITZACIO

Condicions territorials i recursos naturals
El territori com a factor del dinamisme econòmic
La evolució demogràfica i el territori
Els cicles demogràfics.
El creixement vegetatiu i el migratori.
Les perspectives tradicionals i la situació actual


2.- LA DINÀMICA INDUSTRIAL COM A FET CARACTERÍSTIC DE L’ECONOMIA CATALANA. ELS FACTORS DE COMPETITIVITAT

Una capacitat d’adaptació a les transformacions sectorials
Del tèxtil i l’automoció a nous sectors de R+D
La significació actual del sector industrial
L’economia catalana com centre de producció o de decisió
El capital humà i el sistema de formació
Les capacitats tecnològiques. La competència en cost o en producte
La política industrial
SEGONA PART: EL TERRITORI I LA LOCALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT PRODUCTIVA 3.- EL PAPER DE LES CIUTATS A L’ECONOMIA CATALANA.

Concepte de ciutat i d’àrea urbana.
Tipologia de ciutats.
La distribució urbana a Catalunya.
La ordenació del territori.
La localització de l’activitat productiva.
Les aglomeracions econòmiques.
El mercat immobiliari i polítiques publiques


4.-LES INFRAESTRUCTURES DE TRANSPORT I COMUNICACIONS

La ordenació de les infraestructures.
Agents actuants.
La xarxa viària. La carretera i el ferrocarril
La mobilitat obligada
El transport de mercaderies
Infraestructures territorials determinants
• Aeroports
• Ports
• Centres de logística.
• Polígons d’activitat
TERCERA PART: L’ESTRUCTURA PRODUCTIVA ACTUAL I ELS ELEMENTS DEL SEU DINAMISME 5.- EL MODEL FUNCIONAL DE L’ECONOMIA CATALANA.

Producció i demanda.
La renda i la seva distribució.
El creixement del Pib.
• Elements de demanda
• Elements d’oferta
• La FBC.
Significació del mercat interior.
Els sectors productius
El sector públic a Catalunya.


6.-EL MERCAT DE TREBALL

La població activa
Els ocupats i els aturats
La entrada i sortida del mercat laboral
La contractació temporal.
Salaris productivitat i diferencies salarials


7.- LES EMPRESES CATALANES. EL R+D+I

Les grans empreses i les PIMES.
Invenció, Innovació i difusió.
L’entorn tecnològic internacional.
La balança tecnològica de Catalunya.
Les infraestructures de recerca
QUARTA PART: ANÀLISI SECTORIAL 8.- EL SECTOR PRIMARI

El sector agrari.
La ramaderia i l’agricultura
La renda agrària i la productivitat
L’agricultura i el territori
La política agrària de l’UE.


9.- LA INDUSTRIA I LA CONSTRUCCIÓ

La indústria a Catalunya.
Els subsectors dominants
L’ocupació i la producció
Les transformacions del sector
La construcció.
La productivitat del sector secundari.


10.- EL TERCIARI.

El sector terciari
Principals subsectors
Serveis de mercat i de no mercat
Productivitat i ocupació
El turisme com a activitat transversal
El posicionament turístic. Les marques
COMPLEMENT: DE L’ECONOMIA GLOBAL A L’ÀMBIT LOCAL. LES COMARQUES DE TARRAGONA. UN MODEL DE CREIXEMENT EN BASE A FORTES INVERSIONS EXTERNES

El Camp de Tarragona com a regió econòmica.
Les Terres de l’Ebre com a marc aglutinador
Estratègies empresarials a les comarques de Tarragona. Evolució de les principals variables: producció, població i renda per càpita
Característiques del model productiu
El terciari i la indústria
El turisme
Desequilibris sectorials i territorials

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase Horas fuera de clase (**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
 
Presentaciones/exposiciones
20 20 40
Sesión magistral
24 48 72
Debates
10 10 20
Trabajos
1 12 13
 
Atención personalizada
1 0 1
 
Pruebas de desarrollo
3 0 3
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Explicar el desenvolupament del curs, els treballs i exposicions així com el temari.
Presentaciones/exposiciones Els alumnes, en grups, tindran que explicar les lectures dels temes així com el treball a presentar
Sesión magistral S’explicaran els temes del programa, així com una introducció a les lectures complementaries que en hi haurà una per cada tema.
Debates Des de un punt de vista metodològic es important lligar els anàlisis de les series estadístiques amb valoracions conceptuals i poder-ne treure conclusions, si mes no en forma d’hipòtesis.
Trabajos En grups d’alumnes es realitzaran treballs, aquests versaran sobre un tema a elegir per ells i acceptat per el professor sobre l’economia catalana. Aquest treball a més d’entregar-lo, amb la presentació correcta, el tindran que discutir i defensar a classe.

Atención personalizada
 
Sesión magistral
descripción
Els alumnes podran consultar la forma de presentació dels treballs, així com es valorarà conjuntament el índex del mateix, que es discutirà per modificar-lo si s’escau.

Evaluación
  descripción Peso
Presentaciones/exposiciones Els alumnes, en grups, tindran que explicar les lectures dels temes així com el treball a presentar % conjunt amb el treball
Debates Des de un punt de vista metodològic es important lligar els anàlisis de les series estadístiques amb valoracions conceptuals i poder-ne treure conclusions, si mes no en forma d’hipòtesis. % conjunt amb el treball
Trabajos En grups d’alumnes es realitzaran treballs, aquests versaran sobre un tema a elegir per ells i acceptat per el professor sobre l’economia catalana. Aquest treball a més de lliurar-lo, amb la presentació correcta, el tindran que discutir i defensar a classe. 50% (presentacions, treball i debats)
Pruebas de desarrollo Preguntes relacionades amb les explicacions realitzades a classe. Prova que es realitzarà el dia de la 1a convocatòria 50%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

1a. Convocatòria: - Pels alumnes que assisteixin a classe es portarà a terme una avaluació continuada, mitjançant preguntes especifiques i debats que, conjuntament amb els treballs a presentar equivaldran a un 50% de la nota. L'altre 50% serà d'una prova el dia de la 1a convocatòria en relació a les explicacions realitzades a classe. - Els alumnes que no assisteixin tindran que lliurar un treball (el dia que indiqui el professor), que equivaldrà al 20% de la nota i realitzar un examen el 80% el dia de la 1a convocatòria. 2a. Convocatòria. - Es guarda la nota obtinguda en treballs de la 1a convocatòria i es realitza un examen sobre 80% de la qualificació el dia de la 2a convocatòria.


Fuentes de información

Básica

Barceló i Roca M : Catalunya un país industrial. Pòrtic. Barcelona 2003

BBVA i Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. Economia catalana: Reptes de futur. Barcelona 2007

Caixa Catalunya: Anuari Econòmic Comarcal. Diversos anys. Barcelona

Consell de Cambres de Catalunya: Memòria Econòmica de Catalunya  Barcelona, diversos anys

Departament d’Economia i Finances: L’economia catalana davant del canvi de segle, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1994.

Fontrodona J. Hernández J.M. : Les multinacionals industrials catalanes 2001. Generalitat de Catalunya. Dept. d’Indústria, Comerç i Turisme. Barcelona 2001

Majoral Roser : Cataluña un análisis territorial.  Ariel Geografia. Barcelona 2002

Mañe F. Reflexions entorn del nivell educatiu de la població catalana. Nota d’Economia 80, 2004

Margalef, J., Segarra, A. (dirs.): El dinamisme d’un territori: les comarques de Tarragona, Diputació de Tarragona, Tarragona, 1997.

Oliver Alonso J.Els factors de creixement de la indústria catalana 1985-2005: productivitat del capital i del treball i canvi tècnic. Fundació Empresa i Ciència i Departament d’Indústria, Comerç i Turisme.

Complementária

En funció del desenvolupament de cada tema de la programació es facilitarà bibliografia específica i lectures. Algunes d’aquestes de lectura obligada.

Recomendaciones

Asignaturas que continúan el temario
ECONOMÍA ESPAÑOLA/16061004
ANÁLISIS DE DATOS ECONÓMICOS/16061101
POLÍTICA ECONÓMICA/16062019

Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
ECONOMÍA ESPAÑOLA/16061004
ANÁLISIS DE DATOS ECONÓMICOS/16061101

Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
HISTORIA ECONÓMICA DE ESPAÑA/16061008
MACROECONOMÍA I/16061011
(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.