DATOS IDENTIFICATIVOS 2009_10
Asignatura (*) ECONOMÍA DEL TRANSPORTE Código 16062221
Titulación
Economia (2001)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
6 4.5 1.5 Optativa Primero
Lengua de impartición
Castellà
Català
Departamento Economia
Coordinador/a
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
Correo-e monica.martin@urv.cat
olga.slivko@urv.cat
Profesores/as
MARTÍN BOFARULL, MÓNICA
SLIVKO SERGUEEVNA, OLGA
Web http://http://moodle.urv.net
Descripción general L’estudi de l’economia del transport és de gran interès donat el paper que juguen les infraestructures contribuint al creixement econòmic i a la convergència regional. Però més enllà d’aquesta visió general, cal tenir molt present que aprofundir en el coneixement de l’economia del transport resulta rellevant atès l’elevat grau de mobilitat que actualment es deriva de les decisions de localització residencial i productiva. L’important volum de desplaçaments de persones i béns que precisa la societat actual fa imprescindible disposar d’un eficient sistema de transport.

Competencias
Código  
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A5 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors de la mateixa
A8 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A10 Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals
A11 Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics
B1 Aprender a aprender
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B5 Treballar de forma col·laborativa
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia

Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
1. Analitzar els elements bàsics de l'economia del transport i desenvolupar una anàlisi econòmica dels mateixos A3
2. Utilitzar les tècniques i instruments d'economia aplicada A10
A11
3. Utilitzar aplicatius informàtics relacionats amb l'anàlisi de l'economia del transport A10
A11
C2
4. Recercar, sistematitzar i interpretar la informació provinent de diferents bases de dades amb estadístiques de transport A8
A10
5. Identificar les variables que expliquen l'evolució del transport d'un territori A8
A10
6. Interpretar els resultats obtinguts d'aplicar les tècniques d'anàlisi econòmica A5
7. Dissenyar i elaborar un informe que expliqui aspectes econòmics relacionats amb el transport d'un territori A3
A5
C5
8. Treballar en equip en el disseny d'informes econòmics B5
9. Resoldre eficaçment problemes que sorgeixen en la recerca d'informació i l'ús d'aplicatius informàtics B2
10. Potenciar la creativitat en sintetitzar la informació i argumentar problemes de l'economia del transport B3
11. Incentivar la motivació i l'esforç en aconseguir el pla de treball dissenyat per l'alumne B1

Contenidos
tema Subtema
Tema 1. Transport i anàlisi econòmica 1.1. Principis bàsics en economia del transport
1.2. Transport i activitat econòmica
1.3. El transport en l'economia espanyola
Tema 2. Oferta i demanda en transport 2.1. Les activitats de transport
2.2. La oferta en transport
2.3. La demanda de transport
Tema 3. Política i planificació en materia de transport 3.1. Política de transport
3.2. Planificació en infraestructures de transport
3.3. La xarxa transeuropea de transport
Tema 4. Inversió en infraestructures de transport 4.1. La decisió d’invertir en capacitat
4.2. Avaluació econòmica de les inversions
4.3. Criteris de decisió i anàlisi del risc

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase Horas fuera de clase (**) Horas totales
Actividades introductorias
1 0 1
 
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
5 7.5 12.5
Sesión magistral
17 17 34
Practicas a través de TIC en aulas informáticas
14 24.5 38.5
Trabajos
18 40.5 58.5
 
Atención personalizada
1 0 1
 
Pruebas objetivas de preguntas cortas
2 0 2
Pruebas prácticas
2 0 2
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l’assignatura
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació i resolució d’exercicis orientats a a la resolució de problemes de l'economia del transport
Sesión magistral Exposició dels continguts de l’assignatura
Practicas a través de TIC en aulas informáticas Dissenyar un informe que expliqui la realitat econòmica del transport d'un territori. Elaboració de pràctiques relacionades amb l'economia del transport
Trabajos Recerca, sistematització i interpretació de la informació provinent de diferents bases de dades estadístiques sobre transport. Recensions sobre articles que facilitin la comprensió de conceptes relacionats amb aspectes econòmics del transport.

Atención personalizada
 
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
Sesión magistral
Trabajos
Actividades introductorias
Atención personalizada
Practicas a través de TIC en aulas informáticas
descripción
Atenció individual de l’alumne per resoldre dubtes en relació als cotinguts i als treballs que s’han de realitzar en equip

Evaluación
  descripción Peso
Trabajos Treballar en equip en el disseny d'un informe que expliqui aspectes relacionats amb l'economia del transport (a partir de la recerca de dades) i en la resolució de problemes. 50%
Pruebas objetivas de preguntas cortas Preguntes directes sobre aspectes concrets que avaluïn els continguts i competències de l’assignatura 25%
Pruebas prácticas Pràctiques i preguntes en format d'exercici pràctic que avaluïn la resolució de problemes 25%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

- Avaluació continuada: l'alumne realitzarà durant el curs les proves i pràctiques que s'aniràn proposant, totes elles suposaran el 100% de la qualificació i es farà mitjana per obtenir la nota final. Les notes de les parts aprovades alliberaran matèria en 1a / 2a convocatòria. - L'alumne que no opti per a l'avaluació continuada realitzarà un examen final el dia de la 1a / 2a convocatòria sobre tot el temari i suposarà el 100% de la qualificació.


Fuentes de información

Básica

Aena: www.aena.es

Instituto nacional de estadística: www.ine.es

Ministerio de Fomento: www.mfom.es

Puertos del Estado: www.puertos.es

Rus, G. de et al., Economía del transporte, Ed. Antoni Bosch, Barcelona, 2003

Rus, G. de et al., Análisis coste-beneficio, Ed. Ariel, Barcelona, 2004

Complementária

Boyer, K.D.,

Principles of transportation economics

, Addision-Wesley, 1998

Bradshaw, B. i Lawton-Smith, H. (eds), Privatization and deregulation of transport, Macmillan Press, 2000

Button, K.J., Transport economics, Edwar Elgar, 1993

Rus, G. i Nash, C.(coords), Desarrollos recientes en economía del transporte, Civitas, 1998

Rus, G. (dir.), Economía y política del transporte: España y Europa, Civitas, 1992

Recomendaciones


(*)La Guía docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la URV. Este documento es público y no es modificable, excepto en casos excepcionales revisados por el órgano competente o debidamente revisado de acuerdo la normativa vigente.