DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Codi 16062223
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
BOVÉ SANS, MIQUEL ANGEL
Adreça electrònica miquelangel.bove@urv.cat
Professors/es
BOVÉ SANS, MIQUEL ANGEL
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Aquesta assignatura introdueix als estudiants a l'aplicació de l'anàlisi econòmica per l'estudi dels problemes mediambientals. Tant des de la perspectiva del desenvolupament sostenible, la dels problemes de contaminació, la de la gestió dels recursos naturals, la de la valoració econòmica de la qualitat ambiental, com la de la gestió mediambiental a les empreses.

Competències
Codi  
A1 Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic
A2 Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A4 Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors, donats els objectius
A5 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors de la mateixa
A8 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A11 Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B6 Comprometres amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
B8 Sensibilització amb els temes mediambientals.
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les interelacions entre l'Economia i el Medi Ambient, i prendre consciencia dels problemes relacionats amb el Desenvolupament Sostenible A1
A2
B1
B3
B6
B8
Analitzar el funcionament dels instruments de política mediambiental des d'una perspectiva econòmica A2
A3
A4
B2
B3
B8
Analitzar els diferents mètodes de valoració mediambiental, el problemes de la gestió dels recursos naturals i les pràctiques de gestió ambiental a les empreses A1
A8
A11
B1
Identificar informació rellevant sobre els problemes i solucions mediambiental, i sintetitzar-la en treballs, resums i exposicions, fetes individualment o en grup A5
A8
B4
B5
B7
C2
C5

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. L'econmia i el medi ambient 1.1 Interrelacions entre economia i medi ambient
1.2 Economia ambiental, economia ecològica i economia dels recursos naturals
1.3 Qualitat del medi ambient, política mediambiental i costos de la protecció ambiental
Tema 2. Desenvolupament sostenible 2.1 Els orígens del problema de la sostenibilitat
2.1.1 Pobresa i desenvolupament sostenible
2.1.2 Els límits del creixement econòmic
2.1.3 La corba de Kuznets mediambiental
2.2 Conceptes de sostenibilitat
2.2.1 Definicions i significats de sostenibilitat
2.2.2 Possibles normes per a la sostenibilitat
2.2.3 Polítiques i indicadors per al desenvolupament sostenible
Tema 3. Fallades del mercat i economia de la contaminació 3.1 Fallades del mercat
3.1.1 Inexistència de mercats per als béns ambientals
3.1.2 Externalitats i béns públics
3.1.3 Drets de propietat i béns comunals
3.1.4 Informació imperfecta, risc, incertesa, i irreversibilitat
3.2 Economia de la contaminació
3.2.1 Contaminació flux i contaminació estock
3.2.2 Nivell de contaminació eficient
3.2.3 Un model estàtic de contaminació flux eficient
3.2.4 Una anàlisi d’estat estacionari per una contaminació estock
Tema 4. Instruments per a la protecció del medi ambient 4.1 Normatives mediambientals i incentius econòmics
4.1.1 Drets de propietat sobre el medi ambient i el Teorema de Coase
4.1.2 Polítiques de regulació directa i control
4.1.3 Impostos, subvencions i dipòsits reemborsables
4.1.4 Permisos de contaminació negociables
4.2 Problemes d’implementació en presència d’informació asimètrica
4.2.1 Risc moral: contaminació de fonts no puntuals
4.2.2 Selecció adversa: Teorema de Weitzman
4.2.3 Acords voluntaris
4.2.4 Innovació tecnològica per la millora del medi ambient

Tema 5. Problemes de contaminació internacionals 5.1 Comerç internacional i medi ambient
5.1.1 Paradisos de la contaminació i dumping ambiental
5.1.2 Comerç estratègic i política ambiental
5.2 Contaminació transnacional
5.2.1 Acords ambientals internacionals
5.2.2 Cooperar o no cooperar, una anàlisi de teoria de jocs
Tema 6. Gestió dels recursos naturals 6.1 Recursos naturals no renovables
6.1.1 La regla de Hotelling
6.1.2 L’extracció òptima en un mercat monopolístic
6.1.3 Extracció òptima amb incertesa
6.2 Recursos naturals renovables
6.2.1 Processos biològics de creixement
6.2.2 Rendiment econòmic òptim i problemes de lliure accés
6.2.3 Formalització del modelo bioeconòmic
6.2.4 Una aproximació als models dinàmics
Tema 7. Valoració econòmica del medi ambient 7.1 Teoria de la valoració medi ambiental
7.1.1 Variació equivalent i variació compensatòria
7.1.2 Excedent equivalent i excedent compensatori
7.1.3 Valor d’ús i valors de no ús
7.2 Mètodes de valoració ambiental
7.2.1 El mètode dels costos evitats o induïts
7.2.2 El mètode del cost del viatge
7.2.3 El mètode dels preus hedònics
7.2.4 El mètode de la valoració contingent
Tema 8. Gestió mediambiental a l'empresa 8.1 Incentius de les empreses per a tenir cura del medi ambient
8.2 Sistemes de gestió medi ambiental
8.2.1 El sistema de eco-auditoria de la Unió Europea (EMAS)
8.2.2 L’ ISO 14001
8.2.3 L’eco-controlling
8.2.4 L’ecologia industrial
8.3 Sistemes d’informació mediambiental
8.3.1 L’etiquetatge ecològic
8.3.2 L’anàlisi del cicle de vida del producte
8.3.3 Les bones pràctiques mediambientals
8.3.4 Les memòries ambientals de les empreses

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 2 4
 
Treballs
4 18 22
Sessió Magistral
28 44 72
Debats
4 4 8
Presentacions / exposicions
5 10 15
Fòrums de discussió
0 4 4
Seminaris
12 6 18
 
Atenció personalitzada
5 2 7
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació i descripció dels continguts dels diferents temes que conformen el programa de l'assignatura
Treballs Treballs realitzats pels estudiants de manera individual i/o en grup que serveixen d'avaluació del seu procés d'aprenentatge
Sessió Magistral Classes magistrals en les quals s'exposen, es desenvolupen i s'analizen els diferents temes de l'assignatura
Debats Sessions de discusió sobre els problemes plantejats en els seminaris o sobre problemàtiques ambientals concretes plantejades a classe
Presentacions / exposicions Presentacions realitzades pels estudiants sobre els treballs que han realitzat prèviament
Fòrums de discussió Utilització del Moodle per generar fòrums de discussió entre els estudiants, sobre aspectes d'actualitat
Seminaris Presentació de diferents exemples de problemes mediambientals amb suport de documentals audiovisuals

Atenció personalitzada
 
Treballs
Debats
Presentacions / exposicions
Fòrums de discussió
Atenció personalitzada
Descripció
Després de comentar les instruccions i les fitxes que descriuen com han de ser els treballs, aquestes es pengen al Moodle i el professor dedica un temps a ampliar aquesta informació i a orientar als estudiants sobre com desenvolupar el treball i a resoldre els dubtes que puguin surgir durant la seva realització

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs A l'hora d'avaluar cada treball es tindrà en compte diferents aspectes com la rellevància dels temes plantejats, la capacitat d'anàlisi dels problemes, la claretat en l'exposició i la seva capacitat de síntesi 80%
Debats En l'avaluació d'aquesta activitat es tindrà en compte la participació dels estudiants en els debats generats a partir dels temes tractats en els seminaris i la rellevància de les seves aportacions 8%
Presentacions / exposicions En les presentacions dels treballs es valorarà la seva capacitat per prioritzar els aspectes més rellevants, l'ordre en l'exposició i la seva capacitat comunicativa 10%
Fòrums de discussió Es valorarà l'interés de l'estudiant en les discussions plantejades i el seu domini de les TICs 2%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria d'avaluació constarà d'una prova escrita, en la qual d'hauran d'analitzar, desenvolupar o resoldre les qüestions i problemes plantejats, relatius als continguts tractats durant el curs i que consten al programa de l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica

Kolstad, C. (2001): Economía ambiental. Oxford University Press México. México D.F.

Perman, R.; Ma, Y.; McGilvray, J. i Common, M. (1999): Natural Resource and Environmental Economics, 2nd ed. Longman. London.

Riera, P.; García, D.; Kriström, B. i Brännlund, R. (2005): Manual de Economía Ambiental y de los Recursos Naturales. Thomson Editores Spain. Madrid.

Complementària

Agencia Europea del Medio Ambiente (2001): El medio ambiente en la Unión Europea en el umbral del siglo XXI. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.

Atkinson, G. (1996): "Desarrollo sustentable: teoría, medición y políticas". Información Comercial Española, núm. 751.

Azqueta, D. (1994a): "Economía, medio ambiente y economía ambiental". Revista Española de Economía. (Monográfico: Recursos Naturales y Medio Ambiente).

Azqueta, D. (1994b): Valoración económica de la calidad ambiental. McGraw-Hill. Madrid.

Azqueta, D. (1996): "Valoración económica del medio ambiente: una revisión crítica de los métodos y sus limitaciones". Información Comercial Española, 751.

Azqueta, D. y Ferreiro, A. (eds) (1994): Análisis económico y gestión de recursos naturales. Alianza Editorial. Madrid.

Barnes, P.M. y Barnes, I.G. (1999): Environmental Policy in the European Union. Edward Elgar. Cheltenham, UK.

Baumol, W. J. yi Oates W. E. (1988): The Theory of Environmental Policy. Segona Edició, Cambridge University Press, Cambridge.

Brown, L.R. (2002): Ecoeconomia. Centre UNESCO de Catalunya. Barcelona.

Cleveland, C.J.; Stern, D.I. y Costanza, R. (eds.) (2001): The Economics of Nature and the Nature of Economics. Edward Elgar. Cheltenham, UK.

Conesa, V. (2000): "Instrumentos de los Sistemas de Gestión Ambiental en la Empresa", a Hacia un desarrollo económico y medioambiental sostenible, Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras.

Field, Barry (1995): Economía ambiental - una introducción. McGraw-Hill. New York.

Folmer, Henk, y H. Landis Gabel (eds.) (2000): Principles of Environmental and Resource Economics, 2nd ed. Edward Elgar. Cheltenham. UK.

Fullana, P. Y Puig, R. (1997): Análisis del ciclo de vida. Rubes Editorial. Barcelona.

Gómez, C.M. (2000): "Población, medio ambiente y crecimiento econòmico: ¿tres piezas incompatibles del desarrollo sostenible?", a Hacia un desarrollo económico y medioambiental sostenible, Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras.

Hanley, Nick, Jason Shogren y Ben White (1997): Environmental Economics - In Theory and Practice. MacMillan Press. London.

Hunt, D. y Johnson, C. (1997): Sistemas de Gestión Medioambiental. McGraw-Hill. Madrid.

Martínez Alier, J. (1999): Introducció a l'economia ecológica. Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. Barcelona.

Naredo, J.M. (2000): "La contribución de la ciencia económica al tratamiento de los recursos naturales y del medio ambiente", a Hacia un desarrollo económico y medioambiental sostenible, Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras.

Pearce, D.W. i Turner, R.K. (1990): Economics of Natural Resources and the Environment, Harvester Wheatsheaf, New York. Versión castellana de C. Abad y P. Campos, Economía de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, Colegio de Economistas de Madrid - Celeste Ediciones, Madrid, 1995.

Richards, D.J. (ed.) (1997): The Industrial Green Game. Implications for Environmental Design and Management. National Academy Press. Washington, D.C.

Riera, P. (2000): Avaluació d'impacte ambiental. Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. Barcelona.

Rigola, M. (1998): Producció + Neta. Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya. Barcelona.

Romero, C. (1997): Economía de los recursos ambientales i naturales (2a ed). Alianza Editorial. Madrid.

Ruesga, S. y Durán, G. (1995): Empresa y Medio Ambiente. Ed. Pirámide. Madrid.

Tietenberg, T. (2000): Environmental and Natural Resource Economics. 5th ed. Addison-Wesley. Reading, Mass.

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MICROECONOMIA I/16061015
MICROECONOMIA II/16061016
HISENDA PÚBLICA/16062021
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent