DATOS IDENTIFICATIVOS 2008_09
Asignatura Código 16062224
Titulación
Economia (2001)
Ciclo
Descriptores Cr.totales Cr.Teoría Cr.Prácticos Tipo Curso Periodo
6 3 3 Optativa Primero
Lengua de impartición
Departamento Economia
Coordinador/a
BOVÉ SANS, MIQUEL ANGEL
Correo-e miquelangel.bove@urv.cat
Profesores/as
BOVÉ SANS, MIQUEL ANGEL
Web http://moodle.urv.cat
Descripción general Aquesta assignatura analitza el funcionament del sector turístic utilitzant els instruments de l'anàlisi econòmica. S'estudien els models econòmics aplicats al turisme, per tal de disposar dels instruments teòrics i empírics necessaris per analitzar amb profunditat la indústria turística.

Competencias
Código  
A2 Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A4 Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors, donats els objectius
A5 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors de la mateixa
A8 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A9 Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals de l'economia
A10 Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals
A11 Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia

Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
Conèixer el funcionament dels mercats turístics des d'una perspectiva econòmica. A2
A3
A9
B1
B3
Analitzar els models econòmics aplicats al sector turístic. A2
A4
A11
B1
B2
B4
Conèixer les fonts d'informació més importants de dades i informes que permeten analitzar les característiques i evolució de la indústria turística. A8
A10
B4
C2
Aprendre a realitzar estudis sobre aspectes específics del comportament dels consumidors, de les empreses i institucions que intervenen en el sector turístic. A3
A5
A10
B4
B5
C5
Sintetitzar els elements més rellevant d'articles i d'informes realitzats per especialistes en l'economia del turisme. A2
A5
B3
B4

Contenidos
tema Subtema
Tema 1. Introducció 1.1 Concepte i definicions del turisme
1.2 Agents i mercats turístics
1.3 Accés a estadístiques sobre turisme
Tema 2. Anàlisi de la demanda turística 2.1 Models tradicionals de demanda turística
2.2 Models de característiques del producte
2.3 Anàlisis empíriques i resultats
Tema 3. Estructures de mercat i comportaments de les empreses turístiques 3.1 Els costos de les empreses turístiques
3.2 Les diferents estructures dels mercats turístics
3.3 Els comportaments estratègics de les empreses turístiques
Tema 4. Aspectes macroeconòmics del turisme 4.1 L'impacte econòmic de l'activitat turística
4.2 L'anàlisi cost-benefici del turisme
4.3 Les taules input-output i els comptes satèl•lit del turisme
Tema 5. Interaccions entre turisme i medi ambient 5.1 Les relacions entre turisme i medi ambient
5.2 Les externalitats i els béns públics en el sector turístic
5.3 El desenvolupament turístic sostenible
Tema 6. Polítiques econòmiques per al sector turístic 6.1 La planificació del desenvolupament turístic
6.2 La regulació en front dels incentius
6.3 L'aplicació de polítiques en el setor turístic

Planificación
Metodologías  ::  Pruebas
  Competencias (*) Horas en clase Horas fuera de clase (**) Horas totales
Actividades introductorias
2 2 4
 
Sesión magistral
28 44 72
Trabajos
5 20 25
Presentaciones/exposiciones
5 10 15
Debates
5 5 10
Foros de discusión
0 4 4
Seminarios
10 3 13
 
Atención personalizada
5 2 7
 
 
(*) En el caso de docencia no presencial, serán las horas de trabajo con soporte virtual del profesor.
(**) Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías   ::  Guia de metodologies docents
  descripción
Actividades introductorias Presentació i descripció dels continguts dels diferents temes que conformen el programa de l'assignatura.
Sesión magistral Classes magistrals en les quals s'exposen, es desenvolupen i s'analitzen els diferents temes de l'assignatura.
Trabajos Treballs realitzats pels estudiants de manera individual i/o en grup que serveixen d'avaluació del seu procés d'aprenentatge.
Presentaciones/exposiciones Presentacions realitzades pels estudiants sobre els treballs que han realitzat prèviament.
Debates Sessions de discussió sobre els problemes plantejats en els seminaris o sobre problemàtiques ambientals concretes plantejades a classe.
Foros de discusión Utilització del Moodle per generar fòrums de discussió entre els estudiants, sobre aspectes d'actualitat relacionats amb l'assignatura.
Seminarios Presentació d'exemples i casos reals per il·lustrar diferents problemàtiques econòmiques del sector turístic, amb el suport de material audiovisual.

Atención personalizada
 
Atención personalizada
Trabajos
Presentaciones/exposiciones
Debates
Foros de discusión
descripción
A classe s'expliquen i es comenten les instruccións de les fitxes que descriuen com s'han de realitzar els treballs que han de realitzar els estudinats. Les fitxes es pengen en un arxiu al Moodle i el professor dedica un temps a ampliar aquesta informació, a orientar als estudiants sobre com desenvolupar el treball i a resoldre dubtes que puguin surgir durant la seva realització.

Evaluación
  descripción Peso
Trabajos A l'hora d'avaluar cada treball es tindrà en compte diferents aspectes com la rellevància dels temes plantejats, la capacitat d'anàlisi dels problemes, la claretat en l'exposició i la seva capacitat de síntesi. 80%
Presentaciones/exposiciones En les presentacions dels treballs es valorarà la seva capacitat per prioritzar els aspectes més rellevants, l'odre en l'exposició i la seva capacitat comunicativa. 10%
Debates En l'avaluació d'aquesta activitat es tindrà en compte la participació dels estudiants en els debats generats a partir dels temes tractats en els seminaris o a les classes magistrals, així com la rellevància de les seves aportacions. 8%
Foros de discusión Es valorarà l'interés dels estudiants en les discussions plantejades i el seu domini de les TICs 2%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La segona convocatòria d'avaluació constarà d'una prova escrita, en la qual s'hauran d'analitzar, desenvolupar o resoldre les qüestions i problemes plantejats, relatius als continguts tractats durant el curs i que consten al programa de l'assignatura.


Fuentes de información

Básica

Figuerola, M. (2000): Introducción al estudio económico del turismo. Cívitas Ediciones. Madrid.

OMT (2001): Apuntes de Metodología de la Investigación en Turismo. Organización Mundial del Turismo. Madrid.

Pedreño, A. i Monfort, V.M. (eds) (1996): Introducción a la Economía del Turismo en España. Editorial Cívitas. Madrid.

Sinclair, M.T. i Stabler, M. (1997): The Economics of Tourism. Routledge. London & New York.

Complementária

Alegre, J.; Cladera, M. i Juandeda, C. (2003): Análisis cuantitativo de la actividad turística. Ediciones Pirámide. Madrid.

Alegre, J.; Juaneda, N. i Riera, A. (1999): Models d'elecció discreta i models amb dades de panell. Universitat de les Illes Balears. Palma.

Baum, T. i Mudambi, R. (1999): Economic and Management Methods for Tourism and Hospitality Research. J. Wiley & Sons. Chichester, UK.

Bull, A. (1994): La Economía del Sector Turístico. Alianza Editorial. Madrid.

Cals, J.; Matas, A. i Riera, P. (1993): Evalucación de Proyectos. Análisis de la rentabilidad social desde la perspectiva del turismo y del ocio. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Madrid.

Cornella, A. (1995): L’impacte de les tecnologies de la informació en el turisme. Revista Econòmica de Catalunya, núm. 28. pàgs. 91-98.

De Rus, G. i León, C. (1997): Economía del Turismo. Un Panorama. Revista de Economía Aplicada, núm.15 (vol. V), pàgs. 71-109.

Esteve, R. i Fuentes, R. (2000): Economía, historia e instituciones del turismo en España. Ediciones Pirámide. Madrid.

Martín, D. (1999): Las tecnologías de la información y el turismo. Estudios Turísticos, núm. 142. pàgs. 3-24.

OMT (202): El turismo en la era de las alianzas, fusiones y adquisiones. Organització Mundial del Turisme. Madrid.

Pepall, L; Richards, D. i Norman, G. (2002): Industrial Organization: Contemporany Theory and Practice, 2nd Ed. South-Western, Thompson Learning. Cincinnati.

Pindyck, R.S. i Rubinfeld, D.L. (2001): Microeconomía. 5ª ed. Prentice Hall. Madrid.

Tisdell, C.A. (2000): The Economics of Tourism.Edward Elgar Publising. Cheltenham, UK.

Tribe, J. (2000): Economía del ocio y el turismo. Editorial Síntesis. Madrid.

Uriel, E. i Monfort, V. (dir) (2001): El sector turístico en España. IVIE - Caja de Ahorros del Mediterraneo. València.

Addicionalment s'oferiran lectures d'articles especialitzats susceptibles de ser discutits en les classes, i de ser utilitzats com a bibliografia pels treballs a desenvolupar pels alumnes.

Recomendaciones


Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
MACROECONOMIA I/16061011
MICROECONOMIA I/16061015
MICROECONOMIA II/16061016
ANÀLISI DE DADES ECONÒMIQUES/16061101