DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA Codi 16062233
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Departament Economia
Coordinador/a
SARDÀ PONS, JORDI
Adreça electrònica jordi.sarda@urv.cat
Professors/es
SARDÀ PONS, JORDI
Web
Descripció general Anàlisi dels tipus de canvi i la seva formació. Estudiar els actuals processos de globalització i d'integració econòmica a nivell regional, fent especial referència al cas europeu. S'abordarà des d'una perspectiva teòrica quins són les avantatges i els inconvenients d'aquests processos. S'analitazaran les diferents polítiques econòmiques que implementa la Unió Europea i la seva incidència.

Competències
Codi  
A5 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors de la mateixa
A8 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A9 Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals de l'economia
A10 Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B5 Treballar de forma col·laborativa
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Analitzar del tipus de canvi i la seva formació A5
A8
A9
B3
C4
Estudiar els actuals processos de globalització i d'integració econòmica a nivell regional A5
A8
A9
B3
C3
C4
Realitzar un treball referent als processos d'integració econòmica i a la formació del tipus de canvi A5
A8
A9
A10
B3
B5
C2
C3
C4
C5

Continguts
Tema Subtema
I.- Introducció Tema 1.- Una visió panoràmica de les finances internacionals
Tema 2.- Globalització i integració econòmica
Tema 3.- Les relacions d’interdependència
II.- Tipus de canvi Tema 4.- Tipus de canvi i mercat de divises
Tema 5.- Tipus d’interès i tipus de canvi
Tema 6.- Nivell de preus i tipus de canvi a llarg termini
Tema 7.- El producte nacional i el tipus de canvi a curt termini
Tema 8.- Tipus de canvi fix i la intervenció en el mercat de divises
Tema 9.- Política macroeconòmica i la coordinació amb tipus de canvi flexibles
Tema 10.- Models monetaris de determinació del tipus de canvi
III.- Les polítiques comunitàries i el comerç internacional Tema 11.- Les polítiques comunitàries
Tema 12.- El comerç inteernacional i el creixament econòmic

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
45 36 81
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
14 21 35
Treballs
0 26 26
 
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves de Desenvolupament
3 0 3
Proves objectives de tipus test
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció a l'assignatuara, objectius generals i planificació temporal
Sessió Magistral Desenvolupament teòric i pràctic dels continguts de l'assignatuar
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes i exercicis seguint les explicacions teòriques i els exemples plantejats amb anterioritat
Treballs Elaboració d'un treball pràctic sobre els temes 2 i 3 del programa, ampliat amb l'aplicació dels coneixements dels aspectes teòrics assolits en tot el curs

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Treballs
Descripció
Ajudar als alumnes en els dubtes que puguin tenir tant en la realització dels problemes i exercicis com amb el desenvolupament del treball pràctic

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Realització del treball 20%
Proves de Desenvolupament Diverses proves de desenvolupament escrites 60%
Proves objectives de tipus test Diverses proves de desenvolupament tipus test 20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en un únic examen. Les preguntes de la segona convocatòria poden ser tant problemes com preguntes a desenvolupar com preguntes de resposta múltiple i faran referència als continguts de tot el programa de l'assignatura


Fonts d'informació

Bàsica

Krugman, P.; Obsfeld, M.  Economía Internacional. 7ª Edición. Madrid: Ed. Addison Wesley 2006.

Carbaugh, Robert J. Economía Internacional. 9ª Edición. México: Ed. Thomson. 2004.

Tugores, J. Economía Internacional. Madrid: Ed. McGraw-Hill, 2005.

Tugores, J. Economía Internacional. Globalización e integración regional. 5ª Edición. Madrid: Ed. McGraw-Hill, 2002.

Complementària

Pedrosa, M. Apuntes de Mercados Financieros Internacionales. Madrid: Ed. AC. 2001.

Levich, R.M. International Financial Markets. Proces and policies. Ed. Irving/MaGraw-Hill. 2002.

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MACROECONOMIA I/16061011
MACROECONOMIA II/16061012