DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) ECONOMIA INTERNACIONAL I INTEGRACIÓ ECONÒMICA Codi 16062233
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Castellà
Català
Departament Economia
Coordinador/a
FERRÉ CARRACEDO, MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ CARRACEDO, MONTSERRAT
Web
Descripció general Anàlisi dels tipus de canvi i la seva formació. Estudiar els actuals processos de globalització i d'integració econòmica a nivell regional, fent especial referència al cas europeu. S'abordarà des d'una perspectiva teòrica quins són les avantatges i els inconvenients d'aquests processos. S'analitazaran les diferents polítiques econòmiques que implementa la Unió Europea i la seva incidència.

Competències
Codi  
A5 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors de la mateixa
A8 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A9 Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals de l'economia
A10 Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B5 Treballar de forma col·laborativa
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Analitzar del tipus de canvi i la seva formació A5
A8
A9
B3
C4
Estudiar els actuals processos de globalització i d'integració econòmica a nivell regional A5
A8
A9
B3
C3
C4
Realitzar un treball referent als processos d'integració econòmica i a la formació del tipus de canvi A5
A8
A9
A10
B3
B5
C2
C3
C4
C5

Continguts
Tema Subtema
I.- Introducció Tema 1.- La renda nacional en una economia oberta

II.- Tipus de canvi Tema 2.- El tipus de canvi i el mercat de divises
Tema 3.- El diner, la taxa d'interès i el tipus de canvi
Tema 4.- El nivell de preus i el tipus de canvi a llarg termini
Tema 5.- La producció nacional i el tipus de canvi a curt termini
III.- Polítiques: macroeconòmiques, comunitàries i situació internacional Tema 6.- Els tipus de canvi fixos i la intervenció en el mercat de divises
Tema 7.- La coordinació amb tipus de canvi flexibles
Tema 8.- Àrees monetàries òptimes i la Unió Monetària Europea
Tema 9.- Crisis financeres i monetàries

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1.5 1 2.5
 
Sessió Magistral
36 45 81
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
16 24 40
Treballs
2 20 22
 
Atenció personalitzada
0.5 0 0.5
 
Proves de desenvolupament
4 0 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció a l'assignatura, objectius generals i planificació temporal
Sessió Magistral Desenvolupament teòric i pràctic dels continguts de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes i exercicis seguint les explicacions teòriques i els exemples plantejats amb anterioritat
Treballs Elaboració d'un treball

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Treballs
Descripció
Ajudar als alumnes en els dubtes que puguin tenir en el seguiment de l'assignatura, en la resolució dels problemes i exercicis i en la realització del treball

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Realització del treball 20%
Proves de desenvolupament Diverses proves de desenvolupament escrites 80%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria es farà un examen que suposarà el 100% de la qualificació.


Fonts d'informació

Bàsica

Krugman, P.; Obsfeld, M.  Economía Internacional. 7ª Edición. Madrid: Ed. Addison Wesley 2006.

Carbaugh, Robert J. Economía Internacional. 9ª Edición. México: Ed. Thomson. 2004.

Tugores, J. Economía Internacional. Madrid: Ed. McGraw-Hill, 2005.

Tugores, J. Economía Internacional. Globalización e integración regional. 5ª Edición. Madrid: Ed. McGraw-Hill, 2002.

Complementària

Pedrosa, M. Apuntes de Mercados Financieros Internacionales. Madrid: Ed. AC. 2001.

Levich, R.M. International Financial Markets. Proces and policies. Ed. Irving/MaGraw-Hill. 2002.

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
DINÀMICA MACROECONÒMICA/16062024


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MACROECONOMIA I/16061011
MACROECONOMIA II/16061012
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent