DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) TEORIA DE JOCS Codi 16062236
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
VILELLA BACH, MISERICÒRDIA
Adreça electrònica francisco.llerena@urv.cat
cori.vilella@urv.cat
Professors/es
LLERENA GARRÉS, FRANCISCO
VILELLA BACH, MISERICÒRDIA
Web
Descripció general L'objectiu de l' assignatura de Teoria de Jocs és presentar els fonaments conceptuals, les eines bàsiques i els principals resultats de la teoria de jocs cooperatius i no cooperatius.

Competències
Codi  
A2 Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit privat com en el públic
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A4 Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors, donats els objectius
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer els fonaments conceptuals i aplicar les eines bàsiques i els principals resultats dels jocs cooperatius i no cooperatiues per resoldre problemes econòmics. A2
A3
A4
B2
B3
Conèixer i aplicar les principals regles de repartiment dels problemes de racionament o de demanda, i les propietats que les caracteritzen. A2
A3
A4
B2
B3

Continguts
Tema Subtema
I JOCS COOPERATIUS 1. Jocs Cooperatius: la Funció Característica
1.1. Definicions i exemples
1.2. Joc d'estalvis i joc de costos
1.3. Operacions amb jocs cooperatius
2. El core d'un joc cooperatiu
2.1. El cas de tres jugadors
2.2. El core
2.3. Jocs i col•leccions equilibrades
3. Aplicacions econòmiques del core
4. Solucions puntuals
4.1. El valor de Shapley
4.2. El nucleolus
5. Problemes de demanda i solucions: Constrained equal awards rule (CEA), Constrained equal losses rule (CEL), regla proprocional i la regla del Talmud.
II JOCS NO COOPERATIUS 6. Jocs d'informació completa i perfecta
6.1. Introducció i definicions
6.2. Inducció cap enrera
7. Jocs d'informació completa però imperfecta
7.1. Introducció: Representació del joc
7.2. Equilibris en jocs en forma estratègica
7.3. Existència i unicitat dels equilibris de Nash
8. Estratègies mixtes i equilibri
8.1. Estratègies mixtes i pagament esperat
8.2. Equilibris de Nash
8.3. Jocs de suma zero

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
23 23 46
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
28 28 56
Resolució de problemes, exercicis
0 34 34
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
4 0 4
Pràctiques a través de TIC
0 6 6
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
0.5 0 0.5
Proves objectives de preguntes curtes
0.5 0 0.5
Proves pràctiques
1.5 0 1.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del curs: objectius, continguts, metodologies, avaluació, eines, planificació i temporalització.
Sessió Magistral Exposició per part del professor del temes indicats en el programa. La sessió magistral es desenvolupa amb l'ajut de mitjans audivisuals i de la pissarra.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució, de forma individual o per grups, de problemes plantejats pel professor. A principi de curs s'entrega als alumnes un bloc d'exercicis.
Resolució de problemes, exercicis Resolució, fora de l'àmbit de la classe, d'aquells problemes que per manca de temps no es podem resoldre a l'aula.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Resolució de problemes amb l'ajut de programes informàtics (LINDO, DERIVE, etc). Aquesta tasca es realitza en grup.
Pràctiques a través de TIC Resolució de problemes amb l'ajut de programari informàtic. Aquesta tasca l'ha de realitzar l'alumne de forma individualitzada.

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Pràctiques a través de TIC
Descripció
Resolució de dubtes, de forma individual, per part del professor.

Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de tipus test Cada pregunta de la prova tipus test consta de quatre respostes amb només una de correcta. Les respostes incorrectes resten 0.25 punts. Les preguntes no constestades, ni sumen ni resten, i la respostes correctes valen 1 punt. Representa el 25 % de la nota final
Proves objectives de preguntes curtes Preguntes on es demanar provar algun resultat teòric. Representa el 15 % de la nota final.
Proves pràctiques Es plantejen 2 o 3 problemes pràctics, amb diferents apartats. Representa el 50 % de la nota final.
Altres

Resolució d'exercicis que es demanen de forma periòdica durant el curs. Aquests exercicis s'han de resoldre individualment i expossar el seu desenvolupament a classe davant de la resta d'alumnes.

Representa el 10 % de la nota final.
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Les proves comentades anteriorment es realitzaran en l'examen de la primera convocatoria. L'examen per avaluar la segona convocatoria constarà de les mateixes proves que el de la primera convocatoria i amb els mateixos percentages en la nota final.


Fonts d'informació

Bàsica

Rafels, Carles [et al.]. Jocs cooperatius i aplicacions econòmiques. Barcelona: Ed: Universitat de Barcelona, 1999.

 

Gibbons, Robert. Teoria de juegos con aplicaciones a la economía. Barcelona: Antoni Bosch editor, 1991.

 

Gardner, Roy.Juegos para empresarios y economistas. Barcelona: Antoni Bosch editor, 1996.

Complementària

Driessen, Theo.  Cooperative games, solutions, and applications. The Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 1988.

 

Owen, Guillermo.  Game Theory. Third Edition. London: Academic Press, 1995.

 

Vega-Redondo, Fernando. Economía y Juegos. Barcelona: Antoni Bosch Editor, 2000.

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ANÀLISI MATEMÀTICA I/16061013
ANÀLISI MATEMÀTICA II/16061014
MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA/16061103
TEORIA ECONÒMICA DE LA DECISIÓ/16061105
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent