DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS Codi 16062245
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
CASCÓN PEREIRA, ROSALIA
Adreça electrònica mariatatiana.gorjup@urv.cat
jesus.lifante@urv.cat
Professors/es
GORJUP -, MARIA TATIANA
LIFANTE JORDA, JESUS
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Introducció als conceptes bàsics de la funció de gestió de personal i les seves les polítiques

Competències
Codi  
A7 Integrar-se en la gestió empresarial
A10 Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals
A11 Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B6 Comprometres amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer quines son les activitats i principals polítiques de la funció de recursos humans. A7
A10
B1
B4
C2
Saber aplicar les polítiques de gestió de recursos humans que afecten, en l'actualitat, a la gestió de persones en el treball, per tal d'assolir els objectius empresarials. A7
B1
B2
B3
B4
B5
Prendre consciència de la importància que tenen les persones i la seva gestió pel correcte funcionament de les empreses, i com a factor estratègic d'aquestes. A7
B4
B5
B6
Analitzar els problemes relacionats amb la gestió dels recursos humans i proposar solucions alternatives. A7
A10
A11
B1
B2
B3
B4
B5
Aprendre a treballar en equip en l'entorn de l'assignatura. B4
B5
B7
Conèixer quina ha sigut l'evolució històrica de la funció de recursos humans i quins son els seus actors principals. A7
B1
C2
Comprendre les implicacions estratègiques que es deriven d'una gestió integrada dels recursos humans i saber com integrar les accions necessàries als diferents nivells. A7
A11
B1
B2
B3
B4
Comprendre quins són els objectius de la gestió dels recursos humans i com s'ubica aquesta funció dins l'empresa. A7
B1
B3

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1: LA FUNCIÓ DE PERSONAL 1. ¿Què és la gestió de persones? Naturalesa i funcions
1.1. Definicions
1.2. Funcions i nivells

2.¿D'on ve la funció de personal?Història
2.1. Orígens
2.2. Fase del Benestar
2.3. Management Científic
2.4. Ciències del Comportament
2.5. Integració Polítiques de Personal
2.6. Gestió de Recursos Humans
2.7. Gestió de persones

3.¿Qui és el responsable d'aquesta funció? Agents
3.1. Alta Direcció
3.2. Línia de Comandament
3.3. Departament de RH
3.4. Agències Externes
3.5. Model de Rols de Tyson

4. Importància estratègica de la gestió del factor humà per l'èxit empresarial.
4.1. Relació de la funció de recursos humans amb les altres funcions de gestió empresarial i amb l'estratègia.
4.2. Diversitat de la funció de recursos humans en funció dels condicionants interns i externs.
BLOC 2: ACTIVITATS i POLÍTIQUES DE LA FUNCIÓ DE PERSONAL 5. Planificació de recursos humans
6. Anàlisi i descripció de llocs de treball
7. Reclutament, Selecció i Orientació
8. Formació i desenvolupament
9. Avaluació de l’acompliment
10. Retribució i compensació
11. Desvinculació


Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
15 30 45
Sessió Magistral
25 0 25
Debats
5 10 15
Presentacions / exposicions
15 30 45
Estudis previs
0 20 20
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves pràctiques
1 0 1
Proves objectives de tipus test
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura (continguts, metodologies i avaluació) i vinculació de la mateixa amb altres matèries vistes previament durant l'ensenyament.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Cada tema inclou la realització d'exercicis o estudis de casos amb l'objectiu d'il·lustrar i aprendre a aplicar els continguts explicats. Els casos es realitzen de forma grupal i la seva puntuació també és grupal.
Sessió Magistral El professor explica els continguts del temari i els exemplifica amb articles de prensa d'actualitat, casos d'empreses reals, encoratjant als alumnes a participar de forma activa i a relacionar els continguts amb les seves pròpies experiències laborals.
Debats Aquest es plantejarà entorn a la formulació d'una pregunta polèmica per part del professor que fomenti l'esperit crític dels alumnes i que estimuli l'adopció d'una postura argumentada. Se'ls facilitarà material prèviament (articles d'actualitat) i se'ls exigirà la búsqueda de material addicional per tal de defensar i argumentar la seva opinió. Es realitzen durant la classe magistral per tal de fomentar la participació dels estudiants i el seu esperit crític.
Presentacions / exposicions La presentació que hauran de dur a terme de forma grupal ( 3 o 4 alumnes) consisteix en explicar una de les etapes de la història de la gestió de persones. També hauran de realitzar un role playing simulant una entrevista de treball, que és la culminació de la práctica de dotació de personal que fab en grup.
Estudis previs Comporta un conjunt d'activitats destinades a la documentació prèvia dels temes estudiats: inclou lectures, búsquedes bibliogràfiques, búsquedes a Internet, lectura de la prensa diària, etc.

S'exigirà la realització d'unes lectures prèvies facilitades pel professor abans d'abordar cadasqun dels temes a classe. Igualment, s'exigirà la lectura i el treball previ sobre alguns dels estudis de cas que es discutiran a classe.

Atenció personalitzada
 
Estudis previs
Activitats Introductòries
Presentacions / exposicions
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Debats
Sessió Magistral
Proves pràctiques
Descripció
els alumnes podran demanar atenció personalitzada per solucionar tots els dubtes vinculats amb la introducció i adaptació als conceptes que es veuran posteriorment durant el curs, així com per la preparació dels diferents exercicis i proves finals

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Durant el curs es proposaran una sèrie de pràctiques que l'alumne haurà d'entregar de forma grupal. La realització d'aquestes pràctiques comportarà treball a l'aula i fora de l'aula. Les pràctiques son 4, cadasquna val un 10%. Només es farà mitja en el cas que cadasquna superi el 3,5. Si la mitja de les pràctiques és d'aprovat, l'alumne quedarà exempt de la prova pràctica final (pero no de la prova teòrica). Un dels criteris d'avaluació correspon a la qualitat de l'expressió escrita, ordre d'idees i claredat en el redactat. 40%
Presentacions / exposicions L'avaluació serà grupal. S'avaluarà la capacitat de recollida de dades i la capacitat per analitzar i transmetre informació. 10%
Proves objectives de tipus test Es realitzarà una prova tipus test que l'alumne haurà de puntuar com a mínim amb un 3,5 sobre 10, per tal que li faci mitja amb la part pràctica 50%
Proves pràctiques Si l'alumne no ha entregat les pràctiques proposades a l'aula, o les ha suspès, haurà de realitzar una prova pràctica durant l'examen final, que consistirà en la resolució d'un cas. Igualment, a l'examen final haurà d'entregar realitzades les pràctiques proposades a l'aula, per tal de que se l'avaluï. 40%
Altres 0
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 1ª convocatòria és avaluació continuada. Cap element de l'avaluació continuada és optatiu. Tots son obligatoris i per sumar amb la resta han de tenir una puntuació mínima de 3.5 sobre 10. Si alguna part no arriba a aquest mínim, l'assignatura quedarà suspesa a la 1ª convocatòria.


La 2ª convocatòria consistirà en un examen final comprès de 2 proves: una prova tipus test que avaluarà l'assimilació dels continguts del temari (60%), i una prova pràctica que consistirà en la ressolució d'un cas (40%) amb la que s'avaluarà l'aplicació dels continguts. En la prova tipus test s'haurà de treure com a mínim un 3,5 sobre 10 per sumar la puntuació de la part pràctica.Igualment, a l'examen final l'estudiant haurà d'entregar realitzades les pràctiques proposades a l'aula, per tal que se l'avaluï.


Fonts d'informació

Bàsica Dolan, S.L.; Valle Cabera, R.; Jackson, S.E. y Schuler, R.S., La gestión de los recursos humanos, 3ª, Madrid: McGraw Hill
Gómez-Mejía, Luís R.; Balkin D.B.; Cardy, R.L., Dirección y Gestión de Recursos Humanos, , Madrid: Pearson Alhambra
Valverde, M., Introducció a la Gestió de Recursos Humans, , Ediuoc
García-Tenorio Ronda, J.; Sabater Sánchez, R. (coord.), Fundamentos de Dirección de Recursos Humanos, , Madrid: Thomson
, Capital Humano, ,
, Harvard Business Review, ,

Complementària

· Byars, L.; Rue, L. Gestión de Recursos Humanos. 1ª ed. Madrid: McGraw-Hill (1997).

· Chiavenato, I. Administración de Recursos Humanos. México. 5ª ed. McGraw-Hill (2000, reimp. 2003).

· Claver Cortés, Enrique; Gascó Gascó, José Luís; Llopis Taverner, Juan. Los recursos humanos en la empresa: un enfoque directivo. 2ª ed. Madrid: Civitas (1996, reimpr. 2003).

· Equipo Colaborador Proyecto Cranfield en España. Proyecto Cranfield: Cuatro Años de Investigación Internacional en Gestión Estratégica de Recursos Humanos. Barcelona: ESADE-Fundació Bosch i Gimpera (1996 i 2000).

· Leal, A.; De Prado, A.A.; Rodríguez, L.; Román, M. El Factor Humano en las Relaciones Laborales. Madrid: Pirámide (1999).

· Porret, M. Dirección y Gestión de los Recursos Humanos en las Organizaciones (6ª ed). Barcelona: Ediciones Gráficas Rey (2005).

· Recio, E. La planificación de los recursos humanos en la empresa. 3ª ed. Barcelona: Colección ESADE (1992).

· Ulrich, D.; Losey, M.; Lake, G. El futuro de la dirección de recursos humanos. Barcelona: Gestión 2000-Aedipe (1998).

. Werther, W.B. y Davis, K. Administración de personal y Recursos Humanos. McGraw Hill (1999).

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS D'ORGANITZACIÓ D'EMPRESES/165092101
 
Altres comentaris
Per un bon seguiment de l'assignatura cal realitzar de forma obligatòria les lectures recomanades per a cada tema.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent