DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura GESTIÓ DE QUALITAT Codi 16062247
Ensenyament
Economia (2001)
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
GAS AIXENDRI, CARLOS JESÚS
Adreça electrònica carlosjesus.gas@urv.cat
Professors/es
GAS AIXENDRI, CARLOS JESÚS
Web
Descripció general Assignatura de coneixement bàsic de les característiques diferencials i forma de funcionament pràctic de les empreses, amb la qualitat com a eina de gestió.

Competències
Codi  
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A4 Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors, donats els objectius
A5 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o de sectors de la mateixa
A6 Redactar projectes de gestió econòmica a nivell internacional, nacional o regional
A7 Integrar-se en la gestió empresarial
A8 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A9 Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals de l'economia
A10 Derivar de les dades, informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Proporcionar a l'alumne una visió clara del significat y l'evolució del concepte de qualitat dins de l'empresa. A3
A9
B1
B3
C3
2. Entendre el lligam estratègic de la qualitat per la supervivència de l'empresa. A3
A9
B1
B3
C3
3. Conèixer, i aplicar en la pràctica (exercisis en equip) les eines de reconeixement i mesura de la satisfacció/fidelització del client en l'àmbit de la qualitat de servei. A4
A5
A10
B1
B2
B3
B5
B7
C2
C3
C5
4. Conèixer les eines de planificació i els diferents models d'aplicació de la Gestió de la Qualitat en l'àmbit de l'empresa. A7
A8
B1
B3
C3
5. Apendre a diagnosticar en la pràctica (treball) la situació de la Gestió de la Qualitat en una empresa real. A3
A5
A6
A8
A9
A10
B1
B3
B4
C2
C3
C5

Continguts
Tema Subtema
1. Evolució i definició del concepte de Qualitat - Importància de la qualitat
- Origens i evolució de la qualitat
- Concepte de qualitat
- Els gurús de la qualitat
2. Enfocs d'aplicació a l'empresa - Evolució dels enfocs d'aplicació a l'empresa
- Control de qualitat
- Assegurament de la qualitat
- Gestió de la qualitat
3. Diagnòstic i planificació de la Qualitat - Avaluació de la situació de l'empresa
- Identificació i documentació dels processos
- Planificació de la qualitat
4. La gestió de la Qualitat de Servei - Les empreses de serveis
- Concepte i dimensions de la qualitat de servei
- Models i escales de mesura
- Qualitat, satisfacció i fidelitat del client
5. Models d'aplicació de la Gestió de la Qualitat - Models d'excel·lència: EFQM i Baldrige
- El model EFQM, contingut dels criteris
- Normes ISO 9001, versió 1994 i 2000
- Normes ISO 9001, desenvolupament
- Comparació dels diferents models i conclusions

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 0 4
 
Sessió Magistral
20 20 40
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
12 24 36
Seminaris
6 6 12
Presentacions / exposicions
6 12 18
 
Atenció personalitzada
6 0 6
 
Proves pràctiques
6 24 30
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries - Presentació de l'assignatura
- Enquesta d'expectatives dels alumnes
Sessió Magistral - Exposició del professor dels continguts de l'assignatura, de forma reflexiva i buscant la resposta dels alumnes a questions que permetin aprofundir en el coneixement de la matèria
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària - Exercisi pràctic sobre gestió de queixes/reclamacions
- Exercisi pràctic sobre elaboració i anàlisi de enquestes per clients
Seminaris - Revisió, ampliació i enfoc pràctic dels continguts corresponents als exercisis i les proves pràctiques (treball) d'evaluació
Presentacions / exposicions - Exposicions orals dels alumnes de la resolució dels exercisis pràctics

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Presentacions / exposicions
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Proves pràctiques
Descripció
Temps reservat per atendre els dubtes dels alumnes referents al desenvolupament dels exercisis, presentacions i proves pràctiques (treball), així com qualsevol altra questió rel·lacionada en l'assignatura

Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions No qualifiquen directament, serveixen per accedir a una qualificació final vía prova pràctica Millora en la nota final
Proves pràctiques Alternativa a la prova teòrica. Consisteix en el diagnòstic de la situació de la Gestió de la Qualitat en una empresa real. Nota final (100%)
Altres

Prova teòrica en cas de no optar a la prova pràctica y, exclusivament, en segona convocatòria

Nota final
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Setó, D., De la calidad de servicio a la fidelidad del cliente, , 2004
Llorens, F.J., Calidad Total. Fundamentos e implantación, , 2000
Claver, E.; Llopis J. y Tarí, J.J., Calidad y Dirección de Empresas, , 1999

Complementària Drummond, H., Qué es hoy la calidad total: el movimiento de la calidad, , 1995
Deming, W.E., Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis, , 1989

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
GESTIÓ D´EMPRESES/21011001
ORGANITZACIÓ D´EMPRESES I RECURSOS HUMANS/21011002
OPERACIONS I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ/21011009

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
MÀRQUETING ESTRATÈGIC/16042018

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
GESTIÓ D´EMPRESES/21011001
ORGANITZACIÓ D´EMPRESES I RECURSOS HUMANS/21011002
OPERACIONS I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ/21011009