DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ Codi 17071106
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Obligatòria Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
GARCÍA LÓPEZ, PEDRO ANTONIO
Adreça electrònica pedro.garcia@urv.cat
francis.real@urv.cat
Professors/es
GARCÍA LÓPEZ, PEDRO ANTONIO
REAL VÁZQUEZ, FRANCIS
Web http://www.etse.urv.es/EngInf/assig/lp/
Descripció general Presentació dels diferents paradigmes de llenguatges de programació i de les seves caracteristiques fonamentals. Introducció d’un lenguatje tipic de cada paradigma. Analisis dels conceptes fonamentals sobre els quals es construixen els diferentes llenguatges de programació. Introducció a les formes de descripció formal dels llenguatges de programació.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Entendre conceptes generals de llenguatges de programació en diferents paradigmes A17
B2
B4
B11
B14
C2
Entendre i fer servir el paradigma orientat a objectes A17
B2
B3
B14
C2
Entendre i fer servir el paradigma funcional A17
B2
B3
B14
C2
Coneixer les formes de descripció formal dels llenguatges de programació. A14
A17
B2
B3
B14
C5

Continguts
Tema Subtema
Conceptes general de llenguatges de Programació Compilació e interprets de llenguatges
Abstraccions de Programació
Sistemes de Tipus
Modularitat i encapsulació
Paradigmes de Programació
Paradigma Orientat a Objectes Classes i Objectes
Tipus de Herència
Tipus de Polimorfisme
Patrons de Diseny
Paradigma Funcional Abstraccions funcionals
Recursivitat i iteració
Funcions d'alt nivell
Evaluació retardada
Descripció formal dels llenguatges de programació. Sintaxi del llenguatges de programació
Semàntica de llenguatges de programació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Resolució de problemes, exercicis
30 60 90
Sessió Magistral
14 25.2 39.2
 
Atenció personalitzada
0.5 0 0.5
 
Proves pràctiques
10 10 20
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció als paradigmes
Resolució de problemes, exercicis Exemples de cada paradigma
Sessió Magistral

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Atenció personalitzada
Descripció
tutories online i despatx, laboratoris

Avaluació
  Descripció Pes
Proves pràctiques Examens de laboratori pràctics 100%
Altres

Assistencia

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Bertrand Meyer, Construcción de Software Orientado a Objetos, Prentice Hall, 2003
Richard Bird, Inroducción a la programación funcional en Haskell, Prentice Hall, 2000
Deitel, Java, How to Program, Prentice Hall, 2004
Louden K., Lenguajes de Programación, Thomson, 2003
W. F.Clocksin, C.S.Mellish, Programming in PROLOG, Springer Verlag, 1999
Watt, D.A, Programming Language Concepts and Paradigms, Prentice Hall, 1990

Complementària Deitel, Como programar en C++, Prentice Hall, 2002
Deitel, Como programar en Java, Prentice Hall, 2002
Tucker, Lenguajes de programación, principiios y paradigmas, Mc Graw Hill, 2003

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PROGRAMACIÓ II/17071002
ESTRUCTURA DE DADES/17071006
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent