DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ Codi 17071106
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Obligatòria Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
GARCÍA LÓPEZ, PEDRO ANTONIO
Adreça electrònica pedro.garcia@urv.cat
susana.bujalance@urv.cat
Professors/es
GARCÍA LÓPEZ, PEDRO ANTONIO
BUJALANCE GARCÍA, SUSANA
Web http://www.etse.urv.es/EngInf/assig/lp/
Descripció general Presentació dels diferents paradigmes de llenguatges de programació i de les seves caracteristiques fonamentals. Introducció d’un lenguatje tipic de cada paradigma. Analisis dels conceptes fonamentals sobre els quals es construixen els diferentes llenguatges de programació. Introducció a les formes de descripció formal dels llenguatges de programació.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
Conceptes general de llenguatges de Programació Compilació e interprets de llenguatges
Abstraccions de Programació
Sistemes de Tipus
Modularitat i encapsulació
Paradigmes de Programació
Paradigma Orientat a Objectes Classes i Objectes
Tipus de Herència
Tipus de Polimorfisme
Patrons de Diseny
Paradigma Funcional Abstraccions funcionals
Recursivitat i iteració
Funcions d'alt nivell
Evaluació retardada
Descripció formal dels llenguatges de programació. Sintaxi del llenguatges de programació
Semàntica de llenguatges de programació

Atenció personalitzada
Descripció
tutories online i despatx, laboratoris

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica Bertrand Meyer, Construcción de Software Orientado a Objetos, Prentice Hall, 2003
Richard Bird, Inroducción a la programación funcional en Haskell, Prentice Hall, 2000
Deitel, Java, How to Program, Prentice Hall, 2004
Louden K., Lenguajes de Programación, Thomson, 2003
W. F.Clocksin, C.S.Mellish, Programming in PROLOG, Springer Verlag, 1999
Watt, D.A, Programming Language Concepts and Paradigms, Prentice Hall, 1990

Complementària Deitel, Como programar en C++, Prentice Hall, 2002
Tucker, Lenguajes de programación, principiios y paradigmas, Mc Graw Hill, 2003

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent