DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) GEOMETRIA COMPUTACIONAL Codi 17071201
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA
Adreça electrònica josep.m.lopez@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA
Web
Descripció general

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conocer los elementos básicos de la Perspectiva Cónica, tanto en su versión sintética como en su versión analítica. A14
B3
Conocer las propiedades geométricas del espacio afín euclídeo y sus variedades lineales. A14
B3
Conocer tanto en su versión analítica como sintética las transformaciones afines, desplazamientos, semejanzas y proyecciones en 2D como en 3D. A14
B3
Conocer algunos entes geométrios del ambiente tridimensional como son las cónicas, catenarias, hélices, cicloides, cuádricas, toros, superficies de revolución, superficies regladas, etc. A14
B3
Resolver problemas básicos de perspeciva cónica en su versión sintética y en su versión analítica. A14
B2
B3
Resolver problemas geométricos, tanto en su versión sintética como en su versión analítica, relativos a transformaciones en 2D y 3D. A14
B2
B3
Resolver problemas geométricos, tanto en su versión sintética como analítica, relativos a variedades lineales en el espacio afín euclídeo. A14
B2
B3
Aplicar la Geometría a la creación de rutinas (programas informáticos) que son usadas para la visualización de ambientes tridimensionales en la pantalla de un monitor. A14
A17
B2
B3
Tener iniciativa para crear rutinas (programas informáticos), usando la Geometría, que resuelvan los problemas de visualización tridimensional que en un futuro profesional se pudieran presentar. A14
A17
B2
B3
B4

Continguts
Tema Subtema
Introducció sintètica a la Geometria projectiva Elements de perspectiva cònica
Descripció analítica de la perspectiva cònica Paràmetres i fórmules de la projecció
Qüestions tècniques addicionals per a la representació Algorismes de delimitació, ordre de pintat, reescalat, segments, etc.
Espai afí Origen, varietats, coordenades, canvi de sistema de referència, representacions cartesiana i paramètrica, orientació, convexitat, afinitats.
Mètrica Producte escalar, distància, bases ortonormals, distàncies i angles entre varietats.
Transformacions en 2D. Descripció sintètica i formulació analítica de semblances i desplaçaments en l'espai bidimensional.
Transformacions en 3D Descripció sintètica i formulació analítica de semblances i desplaçaments en l'espai bidimensional.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
29 14.5 43.5
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
15 7.5 22.5
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves pràctiques
0.25 50 50.25
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Descripció del contingut, organització, activitats i avaluació de l'assignatura
Sessió Magistral Explicació del temari, aportant la col.lecció d'algorismes i fórmules necessaris.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Implementació en forma de programes dels algorismes explicats a teoria. Les rutines creades caldran per a la realització de la pràctica.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Proves pràctiques
Descripció
Posant èmfasi en aquelles qüestions que a l'alumne li siguin més complicades de comprendre.

Avaluació
  Descripció Pes
Proves pràctiques Caldrà realitzar una pràctica en la que s'aplicaran els continguts de l'assignatura. A mitjan quadrimestre se'n facilitarà l'enunciat i altres detalls referents a les condicions que ha de complir. 100
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Blas Herrera Gómez, Geometría para Arquitectura e Ingenierías, Ed. Blas Herrera, Tarragona, 2006

Complementària Eugenio Hernández, Álgebra y Geometría, Ed. Addison-Wesley, Wilmington, 1994
J.D. Foley, A. Van Dam, S. Feiner, J. Hughes, Computers Graphics, principles and practice, Ed. Addison-Wesley, Reading, 1990
M.P. do Carmo, Diferential Geometry of curves and surfaces, Ed. Prentice-Hall, New Yersey, 1976
D.F. Rogers, J.A. Adams, Mathematical elements for computers graphics, Ed. McGraw-Hill, Boston, 1990

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
GRÀFICS PER COMPUTADORS/17071204


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ANÀLISI MATEMÀTICA/17071101
PROGRAMACIÓ II/17071002
ÀLGEBRA LINEAL/17071014
PROGRAMACIÓ I/17071001
 
Altres comentaris
És obligat que la pràctica s'ajusti exactament a l'enunciat i les condicions que es donaran. Qualsevol aclariment que es necessiti cal demanar-lo amb prou antelació per tal d'implementar el que es demani abans de la fi del termini de presentació.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent