DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) GEOMETRIA COMPUTACIONAL Codi 17071201
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa 2Q
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA
Adreça electrònica josep.m.lopez@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ BESORA, JOSEP MARIA
Web
Descripció general
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
Introducció sintètica a la Geometria projectiva Elements de perspectiva cònica
Descripció analítica de la perspectiva cònica Paràmetres i fórmules de la projecció
Qüestions tècniques addicionals per a la representació Algorismes de delimitació, ordre de pintat, reescalat, segments, etc.
Espai afí Origen, varietats, coordenades, canvi de sistema de referència, representacions cartesiana i paramètrica, orientació, convexitat, afinitats.
Mètrica Producte escalar, distància, bases ortonormals, distàncies i angles entre varietats.
Transformacions en 2D. Descripció sintètica i formulació analítica de semblances i desplaçaments en l'espai bidimensional.
Transformacions en 3D Descripció sintètica i formulació analítica de semblances i desplaçaments en l'espai bidimensional.

Atenció personalitzada
Descripció
Tindrà lloc al despatx del professor. Tenint en compte el mètode d'avaluació, és molt recomanable dur a terme un nombre d'entrevistes suficient al llarg del curs.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació es farà a través de la realització d'una pràctica, l'enunciat i les condicions de la qual es facilitaran a principi de curs.


Fonts d'informació
Bàsica Blas Herrera Gómez, Geometría para Arquitectura e Ingenierías, Ed. Blas Herrera, Tarragona, 2006

Complementària Eugenio Hernández, Álgebra y Geometría, Ed. Addison-Wesley, Wilmington, 1994
J.D. Foley, A. Van Dam, S. Feiner, J. Hughes, Computers Graphics, principles and practice, Ed. Addison-Wesley, Reading, 1990
M.P. do Carmo, Diferential Geometry of curves and surfaces, Ed. Prentice-Hall, New Yersey, 1976
D.F. Rogers, J.A. Adams, Mathematical elements for computers graphics, Ed. McGraw-Hill, Boston, 1990

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent