DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) GRÀFICS PER COMPUTADORS Codi 17071204
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Coordinador/a
TEJEDOR NAVARRO, HELIODORO
Adreça electrònica jordi.duch@urv.cat
heliodoro.tejedor@urv.cat
Professors/es
DUCH GAVALDÀ, JORDI
TEJEDOR NAVARRO, HELIODORO
Web http://moodle.urv.net
Descripció general Proporcionar a l’alumne el coneixement de les eines i els algorismes per a generar gràfics mitjançant un computador. L'assignatura té un enfoc pràctic. Es presenten els conceptes a mesura que van apareixent en el desenvolupament d'una aplicació real.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer i utilitzar els algorismes de generació d'imatge per computador. A17
B14
Conèixer els sistemes de modelatge per a la creació d'escenes virtuals. B14
Desenvolupar un projecte de creació d'un món virtual. B1
B2
B3
B4
B9
B11
B13
C2
C5

Continguts
Tema Subtema
Introducció al món dels gràfics. Informàtica gràfica. Aplicacions.
El Món 2D. Primitives 2D i visualització.
Interacció.
Construcció d'objectes en OpenGL.
El Món 3D. Visualització en el món 3D.
Càlcul de visibilitat.
Il.luminació i Suavitzat.
Aspectes avançats. Realisme.
Modelatge.
Introducció a l'animació.
Activitat creativa Modelatge i animació.
Creació d'un entorn interactiu.
Visió estereoscòpica.
Generació d'imatges realistes.
Ús de la GPU.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
18 18 36
Presentacions / exposicions
4 8 12
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
6 9 15
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
20 30 50
Treballs
8 16 24
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
2 8 10
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Es dona una visió global del món dels gràfics per computador.
Sessió Magistral Es presenten els temes de l'assignatura. S'acompanyen de presentacions i exemples d'ús.
Presentacions / exposicions Els alumnes presenten l'activitat creativa que han desenvolupat al llarg del curs.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es proposen problemes sobre els diferents temes presentats.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Es presenten i s'utilitzen eines per a practicar i desenvolupar sobre els diferents conceptes.
Treballs Es documentaran les activitats que es van realitzant.

Atenció personalitzada
 
Treballs
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Atenció personalitzada
Descripció
Al llarg del curs s'avalua i dirigeix el treball de l'alumne.

Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions L'activitat creativa de l'ultim tema es presenta a classe. 35%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Es proposa una pràctica a resoldre del món 2D i una altra del món 3D. 35%
Proves de desenvolupament Es proposa a l'alumne que respongui a una serie de preguntes i problemes.
30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Gráficos por computadora con OpenGL.

D. Hearn, M. Pauline Baker, Pearson - Prentice Hall, 2006

ISBN 84-205-3980-5

Interactive Computer Graphics. A top-down approach with OpenGL, 3ª edició

Edward Angel,Addison-Wesley 2002

ISBN 0-201-77343-0

Computer Graphics: using OpenGL. Second Edition.

F.S. Hill, JR,Prentice Hall 2001

ISBN 0-02-354856-8

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent