DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ALIMENTS I NUTRICIÓ Codi 19031101
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Obligatòria Segon Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Coordinador/a
POBLET ICART, MARIA MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.poblet@urv.cat
maria.lopezm@urv.cat
Professors/es
POBLET ICART, MARIA MONTSERRAT
LÓPEZ MALO, MARÍA
Web http://www.moodle.urv.net
Descripció general

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Comprendre taules de composició d'aliments A1
A4
A5
A11
A16
A17
A18
A22
A25
A27
A39
B1
B4
C2
Identificar els diferents tipus de nutrients i la seva presència als aliments A3
A4
A27
A39
B1
B2
B3
C2
C4
Desenvolupar un criteri nutricional en els hàbits alimentaris A3
A4
A5
A11
A27
A39
B1
B2
B3
B4
B12
C2
C4
C5
Conèixer els aliments més habituals i la seva composició A3
A4
A18
A19
A22
A27
A39
B2
B4
B11
C2
C3
C4
Saber quantificar les necessitats nutricionals i compensar dietes A1
A3
A4
A5
A6
A9
A11
A16
A18
A22
A27
A39
B1
B2
B3
B4
B5
B12
C2
C4
C5

Continguts
Tema Subtema
Introducció Història de l'alimentació humana. Aliments i nutrició: Conceptes.
Digestió dels aliments. Anatomia de l'aparell digestiu. Fisiologia de la digestió. Fibra: concepte, tipus i funcions.
Els aliments comn a font d'energia Valor energètic dels diferents nutrients. Taxa metabòlica.
Classificació dels aliments: Els aliments d’origen vegetal Classificació general dels aliments. Cereals. Fruites. Llegums. Verdures i hortalises
Els aliments d’origen animal Carn. Peix. Llet i productes lactis. Ous i derivats.
Altres aliments Begudes. Sucres. Espècies i additius.
Nutrició i metabolisme dels glúcids Característiques generals. Digestió i metabolisme dels glúcids. Principals malalties nutricionals dels glúcids: Diabetes, intoleràncies.
Nutrició i metabolisme dels lípids Característiques generals. Digestió i metabolisme dels lípids. Àcids grassos essencials. Principals malalties nutricionals dels lípids: Hipercolesterolèmies i malalties acrdiovasculars, obesitat i la seva relació amb dietes hiperlipídiques.
Nutrició i metabolisme de les proteïnes Característiques generals. Digestió i metabolisme de les proteïnes. Aminoàcids essencials i qualitat biològica de les proteïnes. Principals malalties nutricionals de les proteïnes: Malnutrició calòrico-proteica, marasme i kwasiorkor.
Nutrients oligodinàmics Vitamines: Paper bioquímic. Malalties carencials. Minerals majoritaris. Necessitat i fonts nutricionals. Deficiències. Toxicitat. Oxidació cel·lular i paper antioxidant de vitamines i minerals.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 1 3
 
Sessió Magistral
29 46.4 75.4
Pràctiques a laboratoris
15 15 30
 
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves objectives de tipus test
1 0 1
Proves objectives de preguntes curtes
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Pràctiques a laboratoris Anàlisi de greixos als aliments
Anàlisis de sucres als aliments
Interpretació d'informació nutricional present a diferents aliments
Avaluació nutricional de la dieta d'un dia

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Pràctiques a laboratoris
Atenció personalitzada
Descripció
Dubtes prioritàriament consultats per e-mail: albert.mas@urv.cat
Consultes presencials al despatx 113, dimarts de 14 a 18 (si us plau confirmar per e-mail com a molt tard dilluns al matí)

Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a laboratoris Resolució de problemes treballats als laboratoris 20%
Proves objectives de tipus test Preguntes d'elecció múltiple (4 possibles) amb una sola resposta vàlida. Respostes incorrectes resten valor proporcional. 50%
Proves objectives de preguntes curtes Preguntes amb resposta curta (5-10 línies) o resolució de problemes teòrics 30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Prova única al final del quadrimestre, amb avaluació de clasees magistrals (80%) i pràctiques (20%).


Fonts d'informació

Bàsica

ALEMANY, M.: Enciclopedia de las Dietas y la Nutrición. Ed. Planeta. Barcelona,  1995

BRODY, T.: Nutritional Biochemistry. Academic Press, 1998

CAO TORIJA, MJ, Nutrición y dietética. Masson, Barcelona, 1997.

GARCIA OLMEDO, F.: Entre el placer y la necesidad. Ed Crítica, Barcelona, 2000.

Grande Covián, F. Alimentación y salud. Ed. Temas de hoy, Madrid, 2001.

Grande Covián, F. La alimentación y la vida. Ed. Arete, Barcelona, 2000.

LINDER, M.C.: Nutrición: aspectos bioquímicos, metabólicos y clínicos. Eunsa, Pamplona, 1988

RAMSDEN, E.N.: Biochemistry and Food Science. S. Thornes, 1995

TABLAS DE COMPOSICION DE ALIMENTOS ESPAÑOLES. Ministerio de Sanidad y Consumo,  2000.

WARLAW GM: Contemporary Nutrition. Mac Graw Hill, Boston, 2000

Ziegler EE, Filer LJ, Jr . Present Knowledge in Nutrition, 7th edition. ILSI Press, Washington, DC 1999 .

 

Pagines web:

http://navigator.tufts.edu/

http://www.fed.cuhk.edu.hk/~johnson/teaching/food_and_nutrition/food_and_nutrition.htm

http://www.tamu-commerce.edu/coas/agscience/clasnote/fdsc210/fds210le.html

http://www.colostate.edu/Depts/FSHN/lecture.html

http://teaching.ucdavis.edu/

http://www.healthyeating.org/texts/

http://nutrition.uvm.edu/htm/int_tut_toc.htm

http://www.nutrition.org/nutinfo/content/diet.shtml

http://www.pueblo.gsa.gov/cic_text/food/food-pyramid/main.htm

http://www.nat.uiuc.edu/

 

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
OPERACIONS BÀSIQUES I TECNOLOGIES D'ALIMENTS/19031010
QUÍMICA I CONTROL ANALÍTIC DELS ALIMENTS/19031103
ANÀLISI DELS ALIMENTS/19031203
PRODUCTES LÀCTICS/19031215

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
OPERACIONS BÀSIQUES I TECNOLOGIES D'ALIMENTS/19031010
ANÀLISI DELS ALIMENTS/19031203

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
BIOQUÍMICA/19031006
QUÍMICA/19031007
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent