DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS Codi 21011006
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 3 3 Troncal Tercer Segon
Llengua d'impartició
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
CALABUIG TOMÀS, JORDI
Adreça electrònica jordi.calabuig@urv.cat
Professors/es
CALABUIG TOMÀS, JORDI
Web
Descripció general Familiarització amb les eines de planificació en els diversos tipus d'espais i aplicació d'eines de planificació estratègica

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Interpretar la diversitat de destinacions mitjançant les eines de planificació A4
A27
B6
B14
Conèixer els instruments de planificació dels espais turístics A4
A25
A27
B14
Planejar destinacions a partir de l'anàlisi d'una situació donada A11
A19
B18
B24
C5
Col·laborar en un equip de treball per establir una diagnosi i una estratègia per a una destinació A11
A19
A28
B6
B9
B18
B24
C5
Participar en la presentació pública i professional d'un projecte de planificació A11
A28
B8
B9
B18
B19
C5

Continguts
Tema Subtema
1. Concepte i tipologies de Planificació

2. L'aplicació de la planificació als espais turístics
1.1. Aproximació a la història de la planificació
1.2. Especificitat de la planificació en turisme
1.3. Polítiques econòmiques i espais turístics
1.4. Planificació territorial i urbanístic
1.5. Planifiació estratègica
1.6. Planifiació de la siostenibilitat
2.1. Els espais litorals
2.2. Les zones de muntanya
2.3. Les ciutats i els espais metropolitans
2.4. Els espais naturals protegits
2.5. Les àrees rurals

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Debats
2 4 6
Sessió Magistral
30 45 75
Treballs
10 40 50
Presentacions / exposicions
8 4 12
Resolució de problemes, exercicis
2 0 2
 
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves de desenvolupament
2 0 2
Proves objectives de preguntes curtes
2 0 2
Proves pràctiques
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de continguts, objectius i metodologia
Debats Relacionats amb el contingut de les sessions magistrals
Amb suport text o video
Amb treball previ per anar més enllà de la funció opinatòria
Sessió Magistral Presentació dels conceptes bàsics
Informació sobre lectures obligatòries i de suport
Resolució de dubtes i problemes
Treballs Plantejament d'una recerca de curs sobre una destinació
Indicació de les diverses etapes del projecte de recerca
Seguiment personalitzat dels diversos grups de treball
Presentacions / exposicions Exposició del treball de curs en base a uns paràmetres que seran definits prèviament. Comptarà amb la supervisió del professor
Resolució de problemes, exercicis Aplicació pràctica dels continguts de les sessions magistrals ja sigui en base a casos reals o creats explícitament

Atenció personalitzada
 
Treballs
Presentacions / exposicions
Atenció personalitzada
Descripció
Seguiment durant les sessions de pràctiques del desenvolupametn de cadascun dels projectes per equip de treball,, així com de la posterior presentació.

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Part fonamental de la matèria. S'avaluarà l'obtenció i tractament de la informació, així com l'acompliment de la metodologia proposada 3
Presentacions / exposicions S'avaluarà tant els continguts com el format professional de l'exposició. hand e participar tots els membres dels equips de treball 1
Proves de desenvolupament Control d'aprehensió dels coneixements i de la capacitat de relacionar-los amb la realitat turística 2
Proves objectives de preguntes curtes Control de la capacitat d'aprehensió de coneixements 2
Proves pràctiques Capacitat de resolució de problemes en base a la metodologia proposada a les sessions magistrals 2
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Josep Chias, El negocio de la felicidad, 2005, Prentice Hall
J.F. Valls, Gestión de destinos turísticos sostenibles, 2004, Gestión 2000
D. Blanquer (dir), Ordenación y gestión del territorio turístico, 2002, Tirant lo Blanch
J.A. Ivars, Planificación turística de los espacios regionales en spaña, 2003, Síntesis
C. Gunn, Tourism Planning, 1994, Taylor & Francis
E. Inskeep, Tourism planning. An integrate and sustainable development approach, 1991, Van Nostrand Reinhold

Complementària

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
NOVES FORMES DE TURISME/21011209
GUIA I CREACIÓ D'ITINERARIS/21011217

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
LEGISLACIÓ TURÍSTICA/21011003
RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS/21011005
MÀRQUETING TURÍSTIC/21011014
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES/21011219
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent