DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) MÀRQUETING TURÍSTIC Codi 21011014
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
SAVÉ URGELLES, ALBERT
Adreça electrònica albert.save@urv.cat
Professors/es
SAVÉ URGELLES, ALBERT
Web
Descripció general L’assignatura Màrqueting Turístic pretén introduir l’alumne en els conceptes estratègics i operatius del Màrqueting, així com la seva filosofia i ubicació en l’empresa turística. El mercat turístic i el comportament dels seus consumidors, la xarxa d’organitzacions públiques i privades que configuren l’entramat turístic d’una zona, les particularitats de la gestió del màrqueting en el sector turístic, les diferents decisions de màrqueting a desenvolupar en el cas de les empreses de serveis turístics i la importància d’una cultura organitzativa orientada al mercat configuren els principals àmbits d’estudi.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Introduir l’alumne en els conceptes estratègics i operatius del màrqueting A2
A3
A5
A6
A7
A11
A13
B1
B2
B6
B7
B8
B9
B14
B21
B24
B25
C3
Conèixer les característiques del mercat turístic A1
A2
A3
A6
A8
A11
A18
A27
A29
B1
B2
B6
B8
B13
B14
B17
B21
B22
B24
B27
C3
Identificar el comportament del consumidor turístic A2
A3
A6
A29
B1
B6
B13
B14
B21
B24
B27
C3
Identificar i utilitzar les variables del màrqueting-mix A3
A6
A7
A8
A11
A13
A20
A21
A22
B1
B6
B7
B8
B9
B14
B17
B18
B21
B22
B24
B29
B32
C3
Desenvolupar el pla de màrqueting d’ una empresa turística A2
A3
A5
A6
A8
A9
A11
A13
A18
A20
A21
A22
B1
B2
B6
B8
B9
B12
B14
B18
B21
B22
B24
B25
B29
B31
C3
Aplicar els mètodes de investigació de mercat per conèixer les característiques del mercat turístic A5
A8
B1
B6
B7
B24
B25
B31
C3
Interessar l'estudiant en les tendències actuals del màrqueting A3
B11
B16
B17
B21
C4

Continguts
Tema Subtema
Part I. Introducció
1. El concepte i el contingut del màrqueting
1.1 El concepte de màrqueting
1.2 La gestió de màrqueting a l’empresa
1.3 Màrqueting i turisme
Part II. Màrqueting estratègic 2. L’entorn de màrqueting
2.1 L’entorn de màrqueting
2.2 El microentorn de màrqueting
2.3 El macroentorn de màrqueting

3. El mercat i la demanda turística
3.1 Concepte i límits del mercat
3.2 Classificació dels mercats
3.3 La demanda turística
3.4 L’anàlisi de la competència

4. El comportament del turista
4.1 El comportament del consumidor
4.2 Factors que afecten el comportament del consumidor
4.3 El procés de decisió de compra del consumidor

5. El Sistema d' Informació de Màrqueting i la Investigació Comercial
5.1 La necessitat de la informació en la gestió del màrqueting turístic
5.2 El Sistema d’Informació de Màrqueting
5.3 La Investigació Comercial
5.4 El procés d'Investigació Comercial
5.5 Aplicacions de la Investigació Comercial

6. La segmentació del mercat i el posicionament
6.1 El significat de la segmentació
6.2 Els criteris de segmentació
6.3 Estratègies de segmentació
6.4 El procés de segmentació i la identificació del mercat-objectiu
6.5 Tècniques i models de segmentació
6.6 El posicionament en el mercat
Part III. Màrqueting operatiu 7. El producte
7.1 Concepte de producte
7.2 La classificació dels productes i serveis turístics
7.3 La cartera de productes
7.4 El cicle de vida del producte
7.5 El desenvolupament de nous productes

8. Decisions sobre el preu de venda
8.1 Concepte i importància del preu de venda
8.2 Els objectius dels preus
8.3 Factors determinants del preu
8.4 Mètodes de fixació dels preus de venda
8.5 Les estratègies de preus

9. La distribució
9.1 El canal de distribució
9.2 La política de distribució de l’empresa productora
9.3 Els mètodes de venda
9.4 Noves tecnologies en la distribució de serveis

10. La comunicació comercial
10.1 Naturalesa i funció de la comunicació en el màrqueting
10.2 El procés i els instruments de comunicació
10.3 La publicitat
10.4 La promoció de vendes
10.5 Relacions públiques i patrocini
10.6 Altres instruments
Part IV. Pla de Màrqueting 11. El pla de màrqueting
11.1 Utilitat del pla de màrqueting
11.2 Elaboració del pla de màrqueting
11.3 Diagnòstic de la gestió comercial de l'empresa
11.4 Desenvolupament d’estratègies i tàctiques

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
36 54 90
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
15 15 30
Treballs
0 20 20
 
Atenció personalitzada
6 0 6
 
Proves objectives de tipus test
1 2 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Explicar l'estudiant el programa de l'assignatura, la seva metodologia i el sistema d'avaluació
Sessió Magistral Exposició del professor dels continguts de l'assignatura de forma reflexiva buscant referents actuals que exemplifiquin els conceptes claus
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes i casos que permeten posar en pràctica els principals continguts treballats en les sessions magistrals
Treballs Elaboració en grup d’un pla de màrqueting sobre una empresa turística

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Treballs
Atenció personalitzada
Descripció
Temps reservat per atendre els dubtes dels alumnes referents als exercicis, al treball en grup i qualsevol altra qüestió relacionada amb l'assignatura

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes i casos que permeten posar en pràctica els principals continguts treballats en les sessions magistrals 10%
Treballs Elaboració en grup d’un pla de màrqueting sobre una empresa turística 20%
Proves objectives de tipus test Preguntes tipus test amb quatre opcions on descompten les respostes errònies 70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Altés, C. (1995). Marketing y Turismo. Síntesis, Madrid.

Bigné,J.E.; Font,X. y Andreu, L. (2000), Marketing de destinos turísticos. Esic. Madrid.

Grande, I. (1996), Marketing de servicios. Esic. Madrid.

Kotler,P.;Bowen J. y Makens, J. (2004). Marketing para turismo. Prentice Hall, Madrid.

Martín Armario, E. (1998). Marketing. Ariel.

Miquel, S.;Mollá,A;Bigné,J.E. (1994), Introducción al Marketing, McGrawHill. Madrid.

Muñoz, F. (1997). Marketing Turístico. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.

Santesmases,M. (1996), Marketing. Conceptos y Estrategias. Pirámide. Madrid.

Complementària

Eigler, P. Y Langeard, E. (1993), Servucción. El marketing de los servicios. Mc Graw Hill. Madrid.

Lovelock,C. (1997), Mercadotecnia de Servicios. 3ª ed. Prentice Hall, México.

Lumsdon, L. (1997). Tourism Marketing. International Thomson Business Press. Middleton, V.T.C.(1994). Marketing in Travel and Tourism. Butterworth Heinemann. Oxford.
Oxford.
Montaner, J. (1996).
Estructura del mercado turístico. Síntesis, Madrid.

Sáinz de vicuña, J.M. (2000). El plan de Marketing en la práctica. ESIC, Madrid. 6ª ed.

Zeithaml, V.A. y Bitner, M.J. (2002). Marketing de Servicios. McGrawHill, México D.F.

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ/21011205


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
GESTIÓ D'EMPRESES/21011001
ESTADÍSTICA I TÈCNIQUES D'ANÀLISI DE L'ACTIVITAT TURÍSTICA/21011102
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent