DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) MÀRQUETING TURÍSTIC Codi 21011014
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
SAVÉ URGELLES, ALBERT
Adreça electrònica albert.save@urv.cat
Professors/es
SAVÉ URGELLES, ALBERT
Web
Descripció general L’assignatura Màrqueting Turístic pretén introduir l’alumne en els conceptes estratègics i operatius del Màrqueting, així com la seva filosofia i ubicació en l’empresa turística. El mercat turístic i el comportament dels seus consumidors, la xarxa d’organitzacions públiques i privades que configuren l’entramat turístic d’una zona, les particularitats de la gestió del màrqueting en el sector turístic, les diferents decisions de màrqueting a desenvolupar en el cas de les empreses de serveis turístics i la importància d’una cultura organitzativa orientada al mercat configuren els principals àmbits d’estudi.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.

Continguts
Tema Subtema
Part I. Introducció
1. El concepte i el contingut del màrqueting
1.1 El concepte de màrqueting
1.2 La gestió de màrqueting a l’empresa
1.3 Màrqueting i turisme
Part II. Màrqueting estratègic 2. L’entorn de màrqueting
2.1 L’entorn de màrqueting
2.2 El microentorn de màrqueting
2.3 El macroentorn de màrqueting

3. El mercat i la demanda turística
3.1 Concepte i límits del mercat
3.2 Classificació dels mercats
3.3 La demanda turística
3.4 L’anàlisi de la competència

4. El comportament del turista
4.1 El comportament del consumidor
4.2 Factors que afecten el comportament del consumidor
4.3 El procés de decisió de compra del consumidor

5. El Sistema d' Informació de Màrqueting i la Investigació Comercial
5.1 La necessitat de la informació en la gestió del màrqueting turístic
5.2 El Sistema d’Informació de Màrqueting
5.3 La Investigació Comercial
5.4 El procés d'Investigació Comercial
5.5 Aplicacions de la Investigació Comercial

6. La segmentació del mercat i el posicionament
6.1 El significat de la segmentació
6.2 Els criteris de segmentació
6.3 Estratègies de segmentació
6.4 El procés de segmentació i la identificació del mercat-objectiu
6.5 Tècniques i models de segmentació
6.6 El posicionament en el mercat
Part III. Màrqueting operatiu 7. El producte
7.1 Concepte de producte
7.2 La classificació dels productes i serveis turístics
7.3 La cartera de productes
7.4 El cicle de vida del producte
7.5 El desenvolupament de nous productes

8. Decisions sobre el preu de venda
8.1 Concepte i importància del preu de venda
8.2 Els objectius dels preus
8.3 Factors determinants del preu
8.4 Mètodes de fixació dels preus de venda
8.5 Les estratègies de preus

9. La distribució
9.1 El canal de distribució
9.2 La política de distribució de l’empresa productora
9.3 Els mètodes de venda
9.4 Noves tecnologies en la distribució de serveis

10. La comunicació comercial
10.1 Naturalesa i funció de la comunicació en el màrqueting
10.2 El procés i els instruments de comunicació
10.3 La publicitat
10.4 La promoció de vendes
10.5 Relacions públiques i patrocini
10.6 Altres instruments
Part IV. Pla de Màrqueting 11. El pla de màrqueting
11.1 Utilitat del pla de màrqueting
11.2 Elaboració del pla de màrqueting
11.3 Diagnòstic de la gestió comercial de l'empresa
11.4 Desenvolupament d’estratègies i tàctiques

Atenció personalitzada
Descripció
Temps reservat per atendre els dubtes dels alumnes de les qüestions relacionades amb l'assignatura

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Examen teòric tipus test i part pràctica.


Fonts d'informació
Bàsica

Altés, C. (1995). Marketing y Turismo. Síntesis, Madrid.

Bigné,J.E.; Font,X. y Andreu, L. (2000), Marketing de destinos turísticos. Esic. Madrid.

Grande, I. (1996), Marketing de servicios. Esic. Madrid.

Kotler,P.;Bowen J. y Makens, J. (2004). Marketing para turismo. Prentice Hall, Madrid.

Martín Armario, E. (1998). Marketing. Ariel.

Miquel, S.;Mollá,A;Bigné,J.E. (1994), Introducción al Marketing, McGrawHill. Madrid.

Muñoz, F. (1997). Marketing Turístico. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.

Santesmases,M. (1996), Marketing. Conceptos y Estrategias. Pirámide. Madrid.

Complementària

Eigler, P. Y Langeard, E. (1993), Servucción. El marketing de los servicios. Mc Graw Hill. Madrid.

Lovelock,C. (1997), Mercadotecnia de Servicios. 3ª ed. Prentice Hall, México.

Lumsdon, L. (1997). Tourism Marketing. International Thomson Business Press. Middleton, V.T.C.(1994). Marketing in Travel and Tourism. Butterworth Heinemann. Oxford.
Oxford.
Montaner, J. (1996).
Estructura del mercado turístico. Síntesis, Madrid.

Sáinz de vicuña, J.M. (2000). El plan de Marketing en la práctica. ESIC, Madrid. 6ª ed.

Zeithaml, V.A. y Bitner, M.J. (2002). Marketing de Servicios. McGrawHill, México D.F.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent