DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) SOCIOLOGIA DEL TURISME I D'OCI Codi 21011104
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Segon Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ALARCÓN ALARCÓN, AMADO
Adreça electrònica amado.alarcon@urv.cat
Professors/es
ALARCÓN ALARCÓN, AMADO
Web
Descripció general L'objectiu principal de l'assignatura de sociologia del turisme i de l'oci en la diplomatura és donar als alumnes els instruments que expliquen les causes de l'oci i el turisme com a pràctica social en la societat actual i els seus efectes socials, trencant la visió del turisme com a activitat socialment innòcua.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1) Identificar els processos socials pels quals el turisme i l’oci esdevenen activitats centrals a la nostra societat A2
A3
A5
A23
B1
B14
2) Comparar els diferents models d’organització turística i establir els seus condicionats i conseqüències socials. A26
B1
B14
B22
B23
3) Desenvolupar habilitats d’investigació respecte al fenomen turístic A23
B1
B9
B14
B25
C2
C3

Continguts
Tema Subtema
1. Sociologia i turisme 1.1. El turisme com a fenomen sociològic
1.2. Sociologia del turisme: etapes i tendències
2. Treball i oci en la societat 2.1. Els conceptes de treball, oci i turisme
2.2. Societat industrial i societat de l’oci
3. El treball turístic. 3.1. Models turístics i organització del treball
3.2. Condicions de treball i d’ocupació al sector turístic
3.3. Formes d’organització del treball turístic: Gestió de la qualitat al sector turístic
4. Turisme i canvi social 4.1. Desenvolupament turístic, desenvolupament econòmic, desenvolupament social i sostenibilitat.
4.2. Problemes socials en les àrees receptores de turisme
5. Metodologia de la recerca en l’estudi del turisme 5.1. El procés lògic i metodològic de la recerca
5.2. Tècniques de recollida i anàlisi d’informació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
35 35 70
Presentacions / exposicions
10 5 15
Treballs
12 0 12
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
26 0 26
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves pràctiques
0 25 25
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Introducció de l'alumnat al concepte de Sociologia del Turisme i de l'Oci.
Sessió Magistral Explicació dels continguts oberta al diàleg amb l'alumnat.
Presentacions / exposicions Cada alumne farà una exposició oral amb centre d'interès fixat en el temari.
Treballs Treballs Elaboració d'un treball monogràfic individual guiat pel professor i relacionat amb els continguts del temari.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Presentació d’informe de resultats

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Treballs
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Presentacions / exposicions
Proves pràctiques
Descripció
Guiatge i seguiment dels treballs.
Col·laboració en la preparació d’exposicions i presentacions.
Seguiment de les pràctiques amb programari informàtic.

Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions En funció del nombre de matriculats 1 o 2 exposicions per parelles de treball
5%
Treballs Recensions 5%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Pràctiques en tècniques i amb programari (Presentació d’informe de resultats)
25%
Proves pràctiques Proves (Sessions magistrals: Proves d’avaluació continuada) 65%
Altres


 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

 

Alvarez Sousa, A. (1994). El ocio turístico en las sociedades avanzadas, Bosch.

Ángeles Rubio Gil (coord) (2003) Sociología del Turismo, Ariel, 2003

Brunet, I. i Alarcón, A. (2008). Diversificació i Reorganització de la Industria Turística, Pòrtic, 2008
Pere Sullana i Silvia Ayuso (2001). Turisme sostenible.  Rubes Editorial, Barcelona, 2001

Castillo, R. (2002): Turismo cultural. Los estudiantes extranjeros en la Universidad de Granada. Ed. Universidad de Granada, Granada.

Cuenca, M. (1995): "Aproximación al turismo de los estudios de ocio" en Escuela de turismo. Universidad de Deusto (ed.): Turismo y tiempo libre. Actividades, métodos y organización. Universidad de Deusto, Bilbao.

Fernández Fuster, L. (1991). Historia General del Turismo de masas, Alianza Editorial, 1991

Giddens, A. (1998): Sociología. Alianza, Madrid.

KnebelL, H.J. (1974): Sociología del Turismo. Cambios estructurales en el turismo moderno. Ed. Hispano Europea. Barcelona.

Lanquar, L. (2001): Marketing turístico. Ariel, Barcelona.

Latiesa, M.; Ávarez, A. (2000): El turismo en la sociedad contemporánea: diversificación, competitividad y desarrollo. Ed. Urbano, Granada.

Latiesa, M.; Castillo, R. (2002):"Evolución del turismo en Andalucía" en MOYANO, E.; PÉREZ Yruela, M.: La Sociedad Andaluza 2000. Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Córdoba.

Lavarini, R (1998): Sociología del Turismo. Cooperativa Libraria  IULM. Milano (En italiano).

Lefevbre, Henri (1971). La vida cotidiana en el mundo moderno, Alianza Editorial.
Alvarez Sousa, A. "El ocio turístico en las sociedades avanzadas. Bosch. Barcelona.

Maiztegui, C. (2002): "Matices y relaciones entre educación del ocio y otros conceptos afines". En Boletín del Centro de Documentación en Ocio, nº 23.

Mazón, T. (2001): Sociología del Turismo. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid.

Montaner, J. (2001): Estructura del mercado turístico. Síntesis, Madrid.

O.M.T. (1998): Introducción al turismo. Organización Mundial del Turismo, Madrid.

Rebollo, S. (2000): "Turismo y Deporte  como actividad de ocio destacables en las sociedades del futuro” En  Latiesa M. i Alvarez, A. (comp.): El turismo en las sociedades contemporáneas: complejidad, desarrollo y repercusiones. Ed. Urbano, Granada. 

Complementària
Furió Blasco, Elies: "Economía, turismo y medioambiente", Tirant Lo Blancs, Universitat de València, 1996
Jurdao Arrones, Francisco (comp.): "Los mitos del turismo, Endymion, 1992
Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent