DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura TURISME, ECONOMIA I MEDI AMBIENT Codi 21011203
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Economia
Coordinador/a
DURO MORENO, JUAN ANTONIO
Adreça electrònica juanantonio.duro@urv.cat
Professors/es
DURO MORENO, JUAN ANTONIO
Web
Descripció general L'assignatura pretén oferir a l'alumne alguns del principals instruments i conceptualitzacions existents per incorporar el mediambient en l'anàlisi econòmica i proveir aplicacions concretes en el sector turistic.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Compendre la importancia de la sostenibilitat en l'anàlisi turístic A3
A19
A23
B14
B23
B27
Familiaritzar-se amb els principals instruments i conceptes de l'analisi mediambiental A24
A32
B1
B5
B6
B8
B23
B24
B25
B28
B29
B31
C2
Saber els nexus existents entre mediambient i economia A1
A23
B14
B23
B25
Avaluar la situacio existent en relació a l'aplicació de tècniques de valoració mediambiental en els grans projectes públics A23
A32
B1
B6
B14
B23
B25
Analitzar la Tributació turística mediambiental B1
B25
Conéixer l'aplicació de la gestio mediambiental en el sector empresarial A27
B1
B6
B23
B24
B29

Continguts
Tema Subtema
BLOC I : El Medi ambient i el Turisme: simbiosi El Medi Ambient com a recurs economic pel turisme. Els efectes mediambientals del turisme. Medi Ambient i economia
BLOC II: Tècniques d'avaluació mediambiental i Normativa Introducció de medi ambient en l'avaluació de projectes. Normatives d'avaluació mediambiental
BLOC III: Medi Ambient i Empresa Sistemes de Gestio Medi Ambiental (SCMAs)
BLOC IV: Política Política Turística de Sostenibilitat. Tributació turística mediambiental.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
40 40 80
Treballs
2 24 26
Resolució de problemes, exercicis
1 7 8
 
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves de Desenvolupament
4 28 32
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del contingut de l'assignatura, metodologia docent, planificacíó i avaluació
Sessió Magistral Exposició dels conceptes bàsics, motivació alumnat
Treballs Realització del treball d'assignatura que haurà de ser exposat a classe
Resolució de problemes, exercicis Problemes i exercicis que il.lustren conceptes i tècniques

Atenció personalitzada
 
Treballs
Atenció personalitzada
Descripció
Seguiment personalitzat de l'alumne en tot el seu procés d'aprenentatge.

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Realització treball assignatura 30%
Resolució de problemes, exercicis Problemes i exercicis que il.lustren aspectes temari 10%
Proves de Desenvolupament Realitzacio proves 50%
Altres

Valoració de la participació de l'alumne a l'aula

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Holden, A., Environment and Tourism, Routledge, 2000
Gomez, D., Evaluació de Impacto Ambiental, Mundi-Prensa, 2004
Cals, J., A. Matas i P. Riera, Evaluació de proyectos. Análisis de la rentabilidad social desde la perspectiva del turismo y ocio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 1994
Magadán, J, i Rivas, J., Fiscalidad y Medio Ambiente en Espanña, Septem ediciones, 2004
Generalitat de Catalunya, Guía práctica para la implantació de un sistema gestió ambiental, Generalitat de Catalunya, 2001
CAM, manual de Gestión Ambiental y Auditoria. Sector Hosteleria y Ocio, , 2000
Swarbrooke, J., Sustainable Tourism Management, CABI Publishing, 1999
James, D., The application of Economic Techniques in Environment Impact Assessment, , 1999
Bosch, R. et al., Turismo y Medio Ambiente, Centro de Estudios Ramón Areces SA, 2001
Magadán, J, i Rivas, J., Turismo y Medio Ambiente, Septem ediciones, 2003
Pulido, J., Turismo y Medio Ambiente. Planteamientos para la orientació medioambiental de la política turística española, Documento de Trabajo, Universidad de Jaén, 2004

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA/21011007
ECONOMIA DEL TURISME/21011101