DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ Codi 21011205
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
ESPASA ROCA, MARC
Adreça electrònica 0
Professors/es
ESPASA ROCA, MARC
Web
Descripció general Sistema d'informacio de l'empresa. Estratègia integral de comunicació turística. Processos. Instruments.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Aplicar una visió estratègica de la comunicació integrada en el marqueting. A2
A5
A11
A13
A24
B1
B7
B14
B28
C3
C5
Dissenyar i posar en pràctica els procediments de comunicació externa de què disposi l'empresa; publicitat, relacions públiques, patrocini, màrqueting directe i interactiu, promoció i venda personal. A5
A6
A11
A13
A24
B1
B2
B6
B7
B8
B9
B14
B26
C3
C5
Integrar els instruments de comunicació en una estratègia orientada a la relació amb el client. A2
A11
A13
A24
B1
B14
B18
C2
C5
Aquirir coneixements sobre els principals elements del mix de comunicació i de les seves tècniques de mesura, tant des d'un aspecte pràctic com teòric: publicitat, vendes personals, promocions de venda, relacions públiques, esponsorship, marketing directe, fires... A1
A2
A6
A11
A13
A24
B1
B2
B8
B9
B14
B26
C5
Examinar les teories de comunicació i comportament del consumidor, i com aquestes es relacionen amb les prèctiques actuals de màrqueting i els desenvolupaments en els mètodes i tècniques de publicitat i comunicació comercial. A1
A2
A5
A6
A11
A13
A24
B1
B2
B6
B7
B8
B9
B14
B18
C5

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció 1.1. Particularitats del serveis turístics amb incidència en la gestió de Marketing
1.2. Els diferents enfocs de gestió en la empresa turística.
1.3. El comportament del consumidor turístic
1.4. La segmentació del mercat turístic
1.5. El Marketing-Mix turísitic
Tema 2 La Comunicació Comercial 2.1 Naturalesa i funció de la Comunicació en Marketing
2.2. Efectes econòmics de la Comunicació
2.3. El procés de Comunicació
2.4. Procés de planificació de la Comunicació
Tema 3 La Creació publicitària 3.1. El procés general de creació i producció del missatge publicitari
3.2. La estratègia creativa
3.3. Principals corrents creatives
3.4. La estructura general del missatge
Tema 4 Les agències de Publicitat i de Comunicació 4.1. Les agències de publicitat
4.2. La remuneració de les agències de publicitat
4.3. La elecció de les agències de publicitat
4.4. Les agències de comuinicació
Tema 5 La Comunicació turística 5.1. El mix promocional
5.2. Principals instruments i tècniques de comunicació utilitzades en el sector turístic
Tema 6 La Publicitat en el sector turístic 6.1 Concepte, tendències i tipus de publicitat
6.2. Etapes del procés psicològic de la publicitat
6.3. Tipus de publicitat
6.4. Principis Generals de la Publicitat
Tema 7 Els mitjans publicitaris 7.1. Els mitjans i suports publicitaris
7.2. Mitjans impresos
7.3. Mitjans audiovisuals
7.4. Altres mitjans publicitaris
7.5. Selecció de mitjans i suports
Tema 8 Les promocions de venda i merchandising en el sector turístic 8.1. Introducció
8.2. Objectius de la promoció de vendes
8.3. Instruments de la promoció de vendes
8.4. Planificació de la estratègia promocional
8.5. El merchandising en el sector turísitic
Tema 9. La venda personal 9.1. Característiques de la Venda Personal
9.2. Organització i direcció de la xarxa de vendes
9.3. Accions de venda personal en el sector turístic
Tema 10. Altres eines de Comunicació 10.1. Les Relacions Públiques en el sector turístic.
10.2. L'important paper dels fulletons turístics
10.3. Les fires turístiques
10.4. Work shops
10.5. Fam-trips
10.6. Marketing Directe
Tema 11. La Comunicació a Internet 11.1. Introducció a la comunicació a Internet
11.2. El procés de comunicació a Internet
11.3. Característiques de les comunicacions a Internet
11.4. Tipus d'anuncis a Internet
11.5. L'eficàcia de la publicitat a la web

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
 
Sessió Magistral
35 52.5 87.5
Presentacions / exposicions
10 20 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
10 10 20
 
Atenció personalitzada
6 0 6
 
Proves objectives de tipus test
2 4 6
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del contingut de l'assignatura. Metodoligia docent. Sistema d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició dels conceptes teòrics del programa de l'assignatura.
Presentacions / exposicions L'alumne haurà d'expossar oralment i suport informàtic un treball sobre la comunicació d'una empresa turística.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució dels exercicis corresponents a l'explicació feta a la sesió magistral.

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada
Descripció
Seguiment personalitzat de l'alumne en tot el seu procés d'apranantatge. Resolució de dubtes i qüestions dels alumnes relatives al contingut de l'assignatura.

Avaluació
  Descripció Pes
Presentacions / exposicions Presentació oral dels treballs proposats. 40%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària L'alumne haurà de resoldre una serie d'exercicis propossats. 20%
Proves objectives de tipus test Prova tipus test de 30 preguntes amb quatre opcions, on descompten les respostes erronies. 40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica , , ,

 Bibliografia bàsica

 Altés, C. (1995). Marketing y Turismo. Síntesis, Madrid.

Diez de Castro, E. & Martin Armario, E. & Snachez Franco, M. (2002) Comunicaciones de marketing. Pirámide. Madrid

Valdés Peláez, L., y Ruiz Vega, A. V. (coords.)(2002). Turismo y promoción de destinos turísticos: implicaciones empresariales. Gijón. Universidad de Oviedo.

Bibliografia complementària

Tellis, G. & Redondo, I.(2002) Estrategias de publicidad y promoción. Pearson Educación. Madrid

Thomas, J. & Lane, R. (2001) Publicidad. Prentice Hall. Mexico

Arens, W. (2002) Contemporary Advertising. McGrawhill Irwin. Boston

Ortega, Enrique, (1997).La Comunicación Publicitaria. Pirámide.

Roca, M. (2000) Yo soy aquel negrito: Los anuncios que marcaron nuestra vida. Martínez roca. Barcelona.

Bassat, l. (2000) El libro rojo de las marcas: como construir marcas de éxito. Espasa. Barcelona.

Diez Medrano, J.(1999). La publicitat boca a boca. ¿Una mordedura sin antídoto? Grupo. Madrid Sabaté, Joan, (1997). La Publicitat. Enciclopèdia Catalana.

Toscani, o. (1996). Adiós a la Publicidad. Omega. Barcelona.

VVAA (2003). Marketing en sectores específicos. Pirámide. Madrid

Lumsdon, L. (1997). Tourism Marketing. International Thomson Business Press. Middleton, V.T.C.(1994). Marketing in Travel and Tourism. Butterworth Heinemann. Oxford

Complementària

Recomanacions


 
Altres comentaris
Aconsello haver cursat previament l'assignatura de Marqueting Turístic.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent