DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura NOVES FORMES DE TURISME Codi 21011209
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
QUERALT BASTERRA, JOAQUIM
Adreça electrònica joaquim.queralt@urv.cat
Professors/es
QUERALT BASTERRA, JOAQUIM
Web
Descripció general L'assignatura pretén donar una visió de l'evolució dels turistes com a consumidors i del mercat turístic. A la vegada, conèixer els principals segments turístics i entrar en detall en aspectes concrets d'aquells més novedosos, curiosos o propers.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Comprendre quins són els principals factors socioeconòmics i tecnològics que impulsen el canvi en el turisme a nivell mundial A1
A2
A3
A7
A15
B1
B9
B14
C1
Analitzar i comprendre els factors que impulsen la introducció de les TIC i el seu impacte en l’estructura del mercat turístic. A2
A3
A7
A11
A14
A24
A27
B1
B10
B14
B18
C2
Comprendre el potencial de desenvolupament turístic d’un entorn sociocultural urbà i metropolità, i la relació entre la ciutat i el seu entorn regional A1
A3
A4
A8
A9
A15
A19
A23
A28
A29
A30
B1
B10
B13
B18
C1
Comprendre els determinants i els impactes de desenvolupament dels espais naturals coma àrea de desenvolupament turístic sostenible. A2
A3
A8
A9
A18
A23
A30
B1
B10
B14
B23
C1
Substanciar el concepte de “cultura material” i les seves implicacions pel punt de vista del desenvolupament turístic regional A3
A8
A14
A19
A29
A30
B1
B10
B20
C1
Analitzar perfils de viatgers i formes de viatjar emergents, així com la seva importància per al desenvolupament turístic regional. A1
A3
A8
A29
A32
B1
B2
B10
B13
B14
C1
Llegir, analitzar, comparar i avaluar críticament la nova literatura sobre innovació turística B1
B3
B4
B7
B16
B17
C1
C5
Desenvolupar un estudi teòric o un cas d’estudi sobre un dels temes tractats en el curs. A3
A8
A11
B1
B2
B3
B8
B10
B14
C1
Avaluar críticament l’actuació i el potencial de desenvolupament dels espais turístics per atraure o fomentar noves formes de turisme. A1
A7
A8
A19
A25
B1
B11
B14
C1

Continguts
Tema Subtema
Introducció als grans segments de turisme Després de fer un breu repàs històric del turisme, en aquest modul inicial es presentaran els principals segments de turisme consolidats a nivell mundial. S'aniran introduint les noves formes.
Introducció a les noves tendències en el turisme mundial Es tractaran els principals factors que impulsen el canvi en les tendències del turisme en el segle XXI. En la demanda: evolució demogràfica, econòmica, sociocultural. En l’oferta: evolució de les estructures d’empresa i de la configuració industrial en el sector turístic, canals de distribució, impacte i integració de les TIC.
Turisme de festivals i recreacions històriques Es parlarà dels festivals tradicionals i de les festes de recreació històrica que han esdevingut d'interès turístic. De com "la manera de ser" d'un territori pot formar part de l'atractiu turístic, sent un element més del seu patrimoni.
Enoturisme El turisme relacionat amb el món del vi no és nou, però el seu desenvolupament no ha estat massa intens fins al moment. Per aquesta raó es considerarà com una nova forma de turisme a descobrir.
Turisme genealògic Una forma de turisme cultural és aquell que se centra en la recerca de les arrels familiars de les persones. El turisme genealògic suposa una important oportunitat d'atracció per a zones que un moment de la història patiren fortes onades d'emigració.
Dark Tourism (Turisme de la Mort) Dins el turisme cultural s'aprofundirà en aquesta forma que inclou entre d'altres les visites a cementiris, camps de batalla, camps de concentració i escenaris d'atemptats o assassinats.
Es tractarà el dilema moral que suposa la comercialització de tot plegat des del punt de vista de l'oferta i de la demanda.
Birdwatching (Observació d'ocells) Dins el turisme de natura es prendrà en consideració aquesta nova forma en la que el motiu principal del desplaçament i l'estada del turista és l'observació d'aus.
Altres noves formes de turisme Es consideraran sectors emergents del mercat turístic com és el turisme ètic o solidari, el turisme a l'espai, el turisme d'aventura extrem i altres que per diferents raons resulten especialment curiosos i interessants.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
4 4 8
 
Sessió Magistral
39 58.5 97.5
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
2 2 4
Treballs
10 10 20
Seminaris
2 1 3
Pràctiques externes (de camp/sortides)
4 2 6
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
4 4 8
Proves objectives de preguntes curtes
1 1 2
Proves de Desenvolupament
0.5 0.5 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral Sessions lectives basades en la presentació interactiva de materials didàctics audiovisuals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es llegiran i comentaran, de forma individual o en grups de màxim tres persones articles, casos, informes que tinguin relació amb els temes tractats en les sessions magistrals.
Treballs S’assignaran de forma concertada dos treballs (un d'individual i un en grup d'un màxim de 3 persones) centrats en dues formes de turisme.
Caldrà fer anàlisi de dades, de casos d'estudi de nous productes turístics reals, i fer valoracions crítiques. Els treballs es lliuraran en dates establertes i en el cas del treball individual es presentarà de forma oral. El desenvolupament dels treballs serà assistit pel docent en sessions pràctiques i en hores d'atenció individual.
Seminaris S’organitzarà un seminari amb un ponent convidat per tractar de forma aprofundida alguns dels aspectes treballats a classe.
Pràctiques externes (de camp/sortides) S'organitzaran dues sortides d'exploració de noves formes de turisme.

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Treballs
Proves de Desenvolupament
Descripció
Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o excercici, relacionat temàticament amb el desenvolupament de les sessions magistrals

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral S'organitzaran sessions de 15 minuts de presentació a classe del treball individual. Es valora el contingut, la forma i la qualitat de l'exposició oral, el respecte dels temps, la capacitat de contestar preguntes, l'ús de TIC's,.. 5%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es requereix la capacitat de treballar individualment i en grup per compendiar, analitzar críticament i adaptar a circumstàncies locals alguns dels articles de teoria, així com informacions de política turística i casos d’estudi. També s’avaluarà la presencia a les sessions pràctiques. 10%
Treballs Es requereix la capacitat de treballar de forma individual per a desenvolupar un treball de recerca basat en un determinat tipus de turisme. S'avaluarà el contingut, l'interès del tema tractat, l'estil i la claredat, les aportacions i raonaments individuals, les fonts utilitzades,.. 20%
Proves objectives de tipus test Es requereix la capacitat de treballar en grup per a desenvolupar un treball de recerca basat en un determinat tipus de turisme. S'avaluarà el contingut, l'interès del tema tractat, l'estil i la claredat, les aportacions i raonaments individuals, les fonts utilitzades,.. 25%
Proves objectives de preguntes curtes Hi haurà 2 proves d'examen estructurades en tres apartats: preguntes tancades, preguntes obertes de resposta curta i preguntes obertes de resposta llarga. 20%

20%
Proves de Desenvolupament
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica J. Queralt, Apunts de Noves Formes de Turisme, 2007,
OMT, Turismo Panorama 2020, 2002, OMT
M. Novelli, Niche tourism complmentary issues, trends and cases, , Oxford Elsevier
D. Buhalis, C. Costa, Tourism business frontiers, 2006, Amsterdam Elsevier
D. Picard, M. Robinson, Festivals, Tourism and Social Change, ,
, Wine Tourism, ,
J. Lennon, M. Foley, Dark Tourism, ,
, New Horizons in Tourism, ,

Les presentacions powerpoint del docent, els apunts, articles de diari i altres materials llegit en els sessions magistrals i les classes pràctiques estaran disponibles a través el Moodle

Complementària

Especifica per a cada tema

Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS/21011006

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS/21011005
INTRODUCCIÓ A L´ECONOMIA/21011007
ANGLÈS/21011015
GEOGRAFIA DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES I D'OCI/21011103
SOCIOLOGIA DEL TURISME I D´OCI/21011104
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES/21011219
DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS/21011220
 
Altres comentaris
Es requereix una bona capacitat de llegir articles en anglès.