DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) CREACIÓ D'EMPRESES Codi 278284
Ensenyament
Ciències Empresarials (2002)
Economia (2001)
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
Graduat en Administració i Gestió Immobiliària (1999)
Cicle 3er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
3 3 0 Primer
Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
SEGARRA ROCA, PEDRO
Adreça electrònica pere.segarra@urv.cat
mariateresa.franquet@urv.cat
albert.fonts@urv.cat
francescxavier.borras@urv.cat
cristina.casamitjana@urv.cat
anabeatriz.hernandez@urv.cat
mariajose.guilera@urv.cat
Professors/es
SEGARRA ROCA, PEDRO
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
FONTS RIBAS, ALBERT
BORRAS BALSELLS, FRANCESC XAVIER
CASAMITJANA OLIVÉ, CRISTINA
HERNANDEZ LARA, ANA BEATRIZ
GUILERA MORILLA, MARIA JOSE
Web http://www.urv.cat/catedres/emprenedoria
Descripció general L'assignatura pretén despertar l'esperit emprenedor, facilitant els conceptes bàsics per a la creació d'una nova empresa amb una filosofia fonamentalment pràctica, aplicada i de participació activa dels estudiants en les sessions.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Fomentar l'esperit emprenedor
Conèixer les bases per a fer un pla d'empresa
Reconèixer les característiques principals d'un empresari emprenedor

Continguts
Tema Subtema
1. L'empresari emprenedor
2. La idea de negoci
3. La visió estratègica del negoci
4. El pla d'empresa
5. El pla comercial
6. El pla financer
7. Aspectes jurídics i tràmits de constitució
8. Panorama de la creació d'empreses
9. Creació d'empreses des de la URV

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
14 14 28
Presentacions / exposicions
10 10 20
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
3 0 3
Seminaris
2 0 2
Treballs
0 16 16
 
Atenció personalitzada
2 2 4
 
Proves objectives de preguntes curtes
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del Director de la Càtedra
Sessió Magistral Presentacions dels professors d'aspectes relevants del tema a tractar
Presentacions / exposicions Xerrades d'emprenedors actius i propers a la URV, exposants les seves experiències. Presentació del Consell Social de la URV, del trampolí de la FURV i de Reus Capital de Negocis
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Utilització d'aules informàtiques per practicar amb full de càlcul excel l'elaboració de plans d'empresa
Seminaris Seminaris ad-hoc sobre aspectes vinculats a la creació d'empreses
Treballs Elaborar un pla d'empresa

Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Descripció
Resolució dels dubtes que tinguin els alumnes

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Elaborar un pla d'empresa 50%
Proves objectives de preguntes curtes Examen tipus test 50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Nota: - Assistència d'un mínim de 7 sessions.

- Mínim un 3 en cada activitat per a poder promitjar.

- El pla d'empresa pot ser un treball individual o en grup, màxim 3 alumnes.


Fonts d'informació

Bàsica Grup de professors, Material docent de l'assignatura, URV, 2008
Arnal, J.C., Creació d'empreses: los mejores textos, Ariel, 2003
Barrow, P., Cómo preparar y poner en marcha planes de negocio, Gestión 2000, 2002
Cámara, M., Creación de empresas: Guía para su puesta en marcha., Servicio de Publicaciones de la Universidad de Jaén, 2001
Gil Estallo, M. A. ; Giner de la Fuente, F., Cómo crear y hacer funcionar una empresa: Conceptos e instrumentos, ESIC, 1996
González Domínguez, F. J., Creación de empresas: Guía para el desarollo de inciativas empresarials, Pirámide, 2001
Planellas, M., De la idea a la empresa, Gestion 2000, 2003

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent