DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L'AULA Codi 11091205
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Coordinador/a
MARQUÉS MOLÍAS, LUIS
Adreça electrònica luis.marques@urv.cat
josemaria.cela@urv.cat
Professors/es
MARQUÉS MOLÍAS, LUIS
CELA RANILLA, JOSÉ MARÍA
Web
Descripció general

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Comprendre la investigació educativa lligada a la pràctica educativa i, per tant, com a eina de desenvolupament professional. A56
A57
B1
B6
C3
Fonamentar i desenvolupar les bases dels processos d’investigació educativa en les institucions educatives. A56
A57
B1
B6
C3
Elaborar un disseny d’investigació didàctica a l’aula a partir d’un problema i preparar tot el procés de recollida de dades i anàlisi d’informació. A56
A57
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C3

Continguts
Tema Subtema
1. La investigació educativa
1.1. El problema objecte d'estudi.
1.2. Paradigmes i metodologies d'investigació
1.3. Recollida i anàlisi d'informació
1.4. Búsqueda del rigor científic

2. Context de la pràctica educativa
2.1. Centre com a institució.
2.2. Processos d’innovació.
2.3. Bases curriculars.
2.4. El docent com a professional
3. La investigació-acció com a instrument de millora
3.1. Què és la investigació-acció
3.2. Els diferents tipus d'investigació-acció
3.3. Dinàmica del procés d'investigació-acció dins de l'àmbit escolar.

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries
Sessió Magistral Sessió magistral del contingut teòric
Seminaris Els alumnes aportaran material per a aprofundir en el contingut teòric.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes a l'aula.
Treballs Realització del disseny d'una investigació

Atenció personalitzada
 
Treballs
Descripció
Tres tutories al llarg del curs

Avaluació
  Descripció Pes
Seminaris
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Treballs
Proves de desenvolupament
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

ARNAL, J.; DEL RINCÓN, D. y LATORRE, A. (1992). Investigación educativa: Fundamentos y metodología. Barcelona: Labor.

BARTOLOMÉ, M. (1997). Metodología qualitativa orientada cap al canvi i la presa de decisions. Barcelona. EDIUOC.

BARTOLOMÉ, M. (1992). “La investigación cualitativa en educación: ¿comprender o transformar? Revista de Investigación Educativa. Nº 20. Barcelona. Pp. 7-37.

BRUBACHER, J.W.; CASE, C.W.; REAGAN, T.G  (2000): Cómo ser un docente reflexivo la construcción de una cultura de la indagación en las escuelas. Gedisa: Barcelona.

CAMPS, A (Coord) (2001): El Aula como espacio de investigación y reflexión investigaciones en didáctica de la lengua. Editorial Graó: Barcelona.

CANO, ELENA (2005): Com millorar les competències dels docents. Guia per a l’autoavaluació i el desenvolupament de les competències del professorat. Editorial Graó: Barcelona.

COLÁS BRAVO, M.P; BUENDÍA, L (1998): Investigación educativa. Editorial Alfarar: Sevilla.

CARR, W. y KEMMIS, S. (1988). Teoría crítica de la enseñanza. La investigación-acción en la formación del profesorador. Barcelona. Martínez Roca.

DE KETELE, J.M. y ROEGIERS, X. (1995). Metodología de la recogida de la información. Madrid. La Muralla.

DE LA TORRE, s. (Coord.- 1998). Cómo innovar en los centros educativos. Estudio de casos. Ed. Escuela Española. Madrid.

DEL RINCÓN, D. (1995). Técnicas de investigación en Ciencias Sociales. Madrid. Dykinson.

ELLIOTT, J. y otros (1986). Investigación-acción en el aula. Generalitat valenciana. Valencia. Pp. 11-48 y 59-66)

FERRERES, V. y IMBERNÓN, F. (Coord.) (1999) Formación y actualización para la función pedagógica. Sintesis. Madrid.

HARGREAVES, A (COMPILADOR) (2003): Replantear el cambio educativo. Un enfoque renovador. Amorrortu editores: Buenos Aires.

GOETZ, J. P. y LECOMPTE, L. D. (1988). Etnografía y diseño cualitativo en la investigación educativa. Morata. Madrid.

ORTIZ, V.M. (1995). Los riesgos de enseñar: La ansiedad de los profesores. Amarú ediciones. Salamanca.

SANTOS, M. A. (1990). Hacer visible lo cotidiano. Teoría y práctica de la evaluación cualitativa de Centros Escolares. Akal. Universitaria. Madrid.

SCHÖN (1998). El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actuan. Barcelona. Paidós/MEC.

SHAGOURY , R; MILLAR, B (2000): El Arte de la indagación en el aula manual para docentes-investigadores. Editorial Gedisa: Barcelona.

TEJADA, J. (1997). El proceso de investigación científica. Barcelona: Fundación “La Caixa-E. U. I. Santa Madrona.

WITTROCK, M. C. (1990). La investigación de la enseñanza I-II-III. - Profesores y alumnos. Paidós. Madrid.

WOODS, P. (1987) La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa. Paidós. Madrid.

 

EXEMPLES D’INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA

BARRIOS, Ch. (1998). La formación permanente y el grupo de trabajo en el desarrollo profesional del docentes de secundaria. Oikos.Tau. Barcelona.

FERNÁNDEZ CRUZ, M. (1995) Los ciclos vitales de los profesores. Granada. Force-Universidad.

FERRERES, V (coord) (2003) Prevención de drogodependencias en la educación secundaria. Universitat Rovira i Virgili - Ajuntament de Reus. Tarragona.

FERRERES, V. y MOLINA, E. (1995) La preparación del profesor para el cambio en la institución educativa. P. P. U. Barcelona.

-FUÉGUEL, C (2000): Interacción en el aula [estudio de caso]. Editorial Praxis: Barcelona.

SEGOVIA PÉREZ, J (1997): Investigación educativa y formación del profesorado Primaria y Secundaria. Editorial Escuela Española: Madrid.

TRAVÉ, G i POZUELOS, F.J. (Eds.)(1998) Investigar en el aula. Aportaciones para una didáctica innovadora. Universidad de Huelva. Huelva

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent