DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS Codi 11091206
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
4.5 3 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Coordinador/a
COMES NOLLA, JUAN GABRIEL
Adreça electrònica gabriel.comes@urv.cat
Professors/es
COMES NOLLA, JUAN GABRIEL
Web
Descripció general

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1.- Analitzar les característiques fonamentals dels subjectes amb necessitats educatives especials - superdotats- i les directrius per al seu diagnòstic i educació. A36
A37
A38
A39
A41
B9
B12
B19
2.- Tenir els coneixements tècnics de caràcter pedagògic i didàctic per a utilitzar-los en situacions reals. A37
A38
A39
A40
A41
A49
A50
A51
B11
B14
B15
B18
B19
3.- Elaborar, experimentar i valorar programes, instruments i materials específics adequats per als superdotats. A49
A50
A53
B3
B5
B9
B10

Continguts
Tema Subtema
1.- Conceptes bàsics. 1.1. Concepte de superdotat. Diferenciació de conceptes.
1.2. Models explicatius de la superdotació.
1.3. Característiques dels alumnes superdotats. Tipus.
1.4. La intel·ligència. Les intel·ligències múltiples. La intel·ligència emocional.
1.5. La creativitat. Components. Avaluació.
2.- Identificació. 2.1. Problemàtica.
2.2. Identificació a través de mesures subjectives.
2.3. Identificació a través de proves objectives o formals
3- Problemàtica dels alumnes superdotats 3.1. Necessitats en el camp psicològic, social i intel·lectual.
3.2. Oportunitats educatives que faciliten el seu desenvolupament
4- Resposta educativa a les necessitats dels alumnes superdotats 4.1. L’atenció de l’alumne superdotat a l’aula ordinària.
4.2. L’acceleració o flexibilització del període d’escolaritat obligatòria.
4.3. L’agrupament. Agrupament total, parcial, agrupaments flexibles i agrupaments per a l’oci cultural.
4.4. L’enriquiment. Adaptacions de l’ambient d’aprenentatge. Adaptacions del contingut escolar. Adaptacions específiques .
4.5. Altres alternatives
5- Programes, estratègies i activitats per a superdotats 5.1. Programes de millora de la intel·ligència.
5.2. Activitats per a millorar la creativitat
5.2. Estratègies d’entrenament cognitiu
5.2. Activitats d’estimulació i enriquiment
5.3. La lectura i l’alumne superdotat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura: temes, metodologies i criteris d'avaluació. Recollida d'informació dels alumnes.
Sessió Magistral Explicació oral per part del professor, dels continguts teòrics bàsics de l'assignatura. Aquesta exposició anirà acompanyada del suport de mitjans audiovisuals.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Consisteix en la realització d' activitats pràctiques i treballs realitzats a les classes.
Debats Participació en les sessions presencials amb aportacions relatives a diferents temàtiques que es proposen. Debats sobre temes essencials mitjançant el forum del programa moodle.
Treballs Es realitzarà un treball en grup, sobre confecció d’exercicis per a treballar aspectes de la creativitat i millora de la intel·ligència .

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Sessió Magistral
Descripció
Atenció personalitzada inicial i seguiment al llarg de tot el curs, sobre els temes treballats a l'aula. Hores d'atenció al despatx, consultes a través del correu electrònic i forum moodle.

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral S'avaluarà la participació dels alumnes . 10 %
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Valoració de les activitats proposades a l'aula. 10%
Treballs Valoració d'un treball en grup sobre activitats per millorar la intel·ligència. 20%
Proves de desenvolupament Es realitzarà una prova escrita per avaluar els coneixements assolits. 60%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

- L'asssitència a les sessions pràctiques és obligatòria , cal una assistència d'un 80% com a mínim. -Els alumnes que no poden assistir a classe ho han de comunicar al professor al començament de l'assignatura per tal d'orientar-los en un itinerari alternatiu i concretar l'horari de tutoria que haurà de seguir.Les pràctiques seran presencials en horari a convenir. -És imprescindible superar per separat la part pràctica i teòrica de l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica

- ACEREDA,A; SASTRE,S. (1998): La superdotación.  Ed. Síntesis. Madrid.

 

- ACEREDA,A.(2000): Niños superdotados. Pirámide. Madrid.

 

- ALONSO,J.A,BENITO,Y.(1996): Superdotados adaptación escolar y social en secundaria. De. Narcea. Madrid.

 

- BENITO, Y. (Coor) (1994): Intervención e investigación psicoeducativas en alumnos superdotados. Amarú Ediciones. Salamanca.

 

- BENITO, Y. (1996): Inteligencia y algunos factores de personalidad en superdotados. Amarú Ediciones. Salamanca.

 

-BENITO,Y. (1999): ¿Existen los superdotados? Editorial Praxis. Barcelona.

 

- BERCHE,J.(1999): La superdotación infantil. Del mito a la realidad. Isep. Universidad. Barcelona.

 

- BURON,J (1996): Enseñar a aprender. Introducción a la metacognición. Ediciones Mensajero. Bilbao.

 

- CALVO,C.(1997): Los alumnos superdotados. Atención educativa en centros ordinarios.  El Burgo de Osma: Centro de Profesores y Recursos de El Burgo Osma. Ministerio de Educación y Cultura.

 

- CASTELLO,A; MARTÍNEZ,M.(1999): Alumnat excepcioalment dotat intel.lectualment. Departament d´Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

 

- CLAXTON,G. (1999): Cerebro de liebre, mente de tortuga. Urano. Barcelona.

 

-CLAXTON,G. (2001): Educar mentes curiosas. El reto de la ciencia en la escuela. Aprendizaje-Antonio Machado Libros. Madrid.

 

- COMES,G.(2003): Lectura y libros para alumnos con necesidades especiales. Ed. CEAC. Barcelona.

 

- CORIAT,A. (1990): Los niños superdotados: un enfoque psicodinámico y teórico. Herder. Barcelona.

 

- FREEMAN,J. (Dir.) (1988): Los niños superdotados. Aspectos psicológicos y pedagógicos. Aula XXI. Santillana. Madrid.

 

- GARDNER,H.(1997): Mentes creativas. Paidós. Barcelona.

 

- GARDNER,H.(1995): Inteligencias múltiples: la teoría en la práctica. Paidós. Barcelona.

 

- GENOVARD,D.; CASTELLO,A. (1990): El límite superior. Aspectos psicopedagógicos de la excepcionalidad intelectual. Pirámide. Madrid.

 

- GONZALEZ,M.P. (1997): Capacidad de imagen y creatividad.  Servicio de Publicaciones. Universidad de Vigo. Vigo.

 

- GONZÁLEZ,M.C;GONZÁLEZ,J.P. (1997): Identificación del alumno superdotado. Ed. Cims. Barcelona.

 

- HUME,M. (2000): Los alumnos intelectualmente bien dotados. Ed. Edebé. Barcelona.

 

- JIMÉNEZ, C.(200º): diagnóstico y educación de los más capaces. UNED. Madrid.

 

- LOUIS, J-M.(2004). Los niños precoces. Su integración social, familiar y escolar. Narcea. Madrid.

 

- MARIN,R.,DE LA TORRE,S. (1991): Manual de la creatividad. Aplicaciones educativas. Vicens Vives. Barcelona.

 

- MARTIN,C. (Coor) (1997): Superdotados. Problemática e intervención. Servicio de Apoyo a la Enseñanza. Universidad de Valladolid.

 

- MEGIA,M.(coord.)(1994) : Proyecto de inteligencia “Harvard”. CEPE. Madrid.

 

- MENCHEN,I (1998): Descubrir la creatividad. Desaprender para volver a aprender. De. Pirámide. Madrid.

 

- MUÑOZ,J.(1994): Pensamiento creativo. desarrollo del programa. Ed. Octaedro. Barcelona.

 

- PEREZ.L. (Dir.)(1993): 10 palabras clave en superdotados. Ed. Verbo Divino. Navarra.

 

- PÉREZ,L. Et al (2001): Educar hijos inteligentes. ED. CCS. Madrid.

 

- PRIETO,M.D.(coord..)(1999): Identificación, evaluación y atención a la diversidad. Ed. Aljibe. Málaga.

 

- REYERO,M; TOURON,J. (2003): El desarrollo del talento. La aceleración como estrategia educativa. Netbiblio. A Coruña.

 

-SÁNCHEZ,E.(Dir.) (2002): Superdotados y talentos.Un enfoque neurológico, psicológico y pedagógico . Editorial CCS. Madrid.

 

 - TORRE, S. de la (1993): Creatividad plural. sendas para indagar sus múltiples perspectivas. PPU. Barcelona.

 

- TORRE, S. de la (1995): Creatividad aplicada. Recursos para una formación creativa. Escuela

Española. Madrid.

 

 

- YUSTE,C.(1994): Los programas de mejora de la inteligencia. CEPE. Madrid.

 

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent