DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA Codi 11161007
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Adreça electrònica mariadelpilar.ferre@urv.cat
Professors/es
FERRÉ ROMEU, MARIA PILAR
Web
Descripció general L’assignatura ‘Psicologia de la Memòria’ està dedicada a l’estudi científic d’un dels processos psicològics bàsics de l’ésser humà, un procés de cabdal importància per la seva vida quotidiana. Així, en aquesta assignatura el que s'estudiarà és la capacitat humana d'adquirir, emmagatzemar i recuperar informació.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer quina ha estat l'evolució de l'estudi científic de la memòria, des de finals del segle XIX fins l'actualitat. A3
A7
Conèixer les dades més rellevants sobre l'estructura i el funcionament la memòria humana que s'han acumulat des de mitjans del segle XX, així com les principals propostes teòriques que s'han realitzat A3
Conèixer en profunditat com s'ha realitzat l'estudi de la memòria humana des de l'orientació de la psicologia cognitiva A3
A7
Identificar els elements i variables importants en els experiments sobre la memòria A3
A11
B14
Interpretar els resultats dels experiments sobre la memòria i relacionar-los amb els objectius i hipòtesis plantejades A3
A11
B1
B3
B14
Entrenar-se en els procediments utilitzats en la investigació sobre la memòria A3
B27
C2
Integrar la informació procedent de diferents fonts B1
B17
Analitzar de forma crítica la informació obtinguda, tant a partir del professor com de les lectures realitzades sobre la matèria B1
B3
B14
B17
Prendre conciència de la importància de la utilització del mètode científic en l'estudi dels processos psicològics bàsics B14

Continguts
Tema Subtema
Tema 1- Concepte de memòria, marcs teòrics i metodologia d'estudi de la memòria
1) Concepte de memòria.
2) Marcs teòrics: inicis de l'estudi científic de la memòria.
3) Marcs teòrics: la psicologia de la memòria durant els segles XX i XXI.
4) L'estudi experimental de la memòria.
Tema 2- Memòria de curta durada: La distinció entre memòria a curt i llarg termini. Postures teòriques. 1) Concepte de memòria a curt termini i formes d'estudiar-la.
2) Evidències de l'existència de la memòria a curt termini.
3) El model modal.
4) Els problemes del model modal.
Tema 3- Memòria operativa o de treball 1) Concepte de memòria operativa i formes d'estudiar-la.
2) Components de la memòria operativa.
3) Funcions de la memòria operativa.
Tema 4- Memòria de llarga durada: l'adquisició de la informació 1) Concepte de memòria a llarg termini i formes d'adquirir la informació
2) Efecte del tipus d'informació en l'adquisició
3) Efecte de la quantitat i distribució de la pràctica
4) Efecte del tipus de pràctica
5) El paper de l'atenció i la conciència
Tema 5- Memòria de llarga durada: la recuperació de la informació 1) Aspectes introductoris: formes de recuperar la informació
2) Proves explícites de recuperació
3) Semblança entre les claus d'adquisició i de recuperació
4) Mode de recuperació
5) Metamemòria i experiència conscient durant la recuperació
Tema 6- Sistemes, processos i classificacions a la memòria de llarga durada 1) Criteris per definir un sistema de memòria
2) Distinció entre memòria declarativa i procedimental o no declarativa
3) Distinció entre memòria episòdica i semàntica
4) Darrera classificació dels sistemes de memòria
Tema 7- Memòria quotidiana 1) Estudi de la memòria quotidiana
2) Memòria i emoció
3) Memòria autobiogràfica
4) Memòria de testimonis presencials
5) Memòria per les accions
Tema 8- Les fallades de la memòria: l'oblit i les distorsions 1) Tipus de fallades de memòria
2) L'oblit
3) Les distorsions de la memòria
Tema 9-Alteracions de la memòria 1) Caracterització de les alteracions de la memòria
2) La síndrome amnèsica
3) Demències: la demència tipus Alzheimer
4) Alteracions de la memòria a la vellesa

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Durant la primera sessió de les classes teòriques i pràctiques es presentarà als alumnes l'assignatura i se'ls exposaran els objectius, continguts, metodologies i avaluació que s'utilitzaran.
Sessió Magistral Les sessions teòriques consistiran en l'exposició, per part del professor, dels continguts teòrics inclosos al programa de l'assignatura. Donat que el contingut d'aquesta assignatura és força experimental, part de l'exposició consistirà en la descripció d'experiments, dels quals els alumnes hauran d'identificar les variables implicades i interpretar-ne els resultats.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Part de les sessions pràctiques consistiran en la reproducció d'experiments realitzats en l'àmbit de la psicologia de la memòria. Aquests experiments es realitzaran mitjançant diferents programes d'ordinador.
Resolució de problemes, exercicis Una altra part de les sessions pràctiques es dedicarà a comentar preguntes sobre una sèrie de lectures que els alumnes hauran llegit pel seu compte així com els resultats d'un test de memòria que els estudiants hauran administrat a alguna persona a fora de la classe.

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis
Descripció
La professora, durant les hores d'atenció a l'alumnat, atendrà els dubtes de l'assignatura, especialment els relacionats amb les preguntes de les lectures que els estudiants han de llegir i amb el test de memòria que han d'administrar.

Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de tipus test Quan finalitzi l'assignatura es realitzarà una prova objectiva tipus test, que constarà de 60 preguntes, amb 3 alternatives de resposta cadascuna.

La fòrmula de correcció d'aquesta prova serà: encerts-(errades/2)

Les preguntes d'aquesta prova es referiran:
-45 preguntes als continguts donats a les sessions magistrals i als continguts treballats durant les sessions pràctiques
-15 preguntes als continguts de les lectures teòriques treballades pels alumnes
100%
Altres

Els alumnes podran veure incrementada la seva nota en un 0.5. Podran obtenir aquest 0.5 addicional els estudiants que hagin assistit a un 80% de les sessions pràctiques i que hagin entregat les respostes a les preguntes sobre les lectures teòriques de l'assignatura

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Anderson, J.R., Aprendizaje y memoria: un enfoque integral, 2001, México: McGraw-Hill
Baddeley, A.D., Memoria humana: teoría y práctica, 1999, Madrid: McGraw-Hill
Berrios, G. Hodges, J.R., Trastornos de la memoria en la práctica psiquiátrica, 2003, Barcelona: Masson
Cabaco, A.S. y Beato, M.S., Psicología de la memoria: ámbitos aplicados, 2001, Madrid: Alianza Editorial
Ruiz-Vargas, J.M., Memoria y olvido: perspectivas evolucionista, cognitiva y neurocognitiva, 2002, Madrid: Trotta
Ruiz-Vargas, J.M., Psicología de la memoria, 1995, Madrid: Alianza Editorial
Menor, J., Peraíta, H. y Elosúa, R., Trastornos de la memoria en la enfermedad de Alzheimer, 2001, Madrid: Trotta
Schacter, D.L., En busca de la memoria, 1999, Barcelona: Sinequanon
Schacter, D.L., Los siete pecados de la memoria, 2003, Barcelona: Ariel

 

Complementària Draaisma, D., Las metáforas de la memoria: una historia de la mente, 1998, Madrid: Alianza Editorial
Bartlett, F.C., Recordar: estudio de psicología experimental y social, 1995, Madrid: Alianza Editorial
Colmenero, J.M., La memoria, 2005, Jaén: El Lunar
Diges, M., Los falsos recuerdos, 1997, Barcelona: Paidós
Ruiz, M., Las caras de la memoria, 2004, Madrid: Pearson Prentice Hall
Sáiz, D., Sáiz, M. y Baqués, J., Psicología de la memoria: manual de prácticas, 1996, Barcelona: Avesta
Yates, F.A., El arte de la memoria, 2006, Barcelona: Siruela
Draaisma, D., Por qué el tiempo vuela cuando nos hacemos mayores, 2006, Madrid: Alianza Editorial

 

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
HISTÒRIA DE LA PSICOLOGIA/11161002
FONAMENTS DE NEUROCIÈNCIA/11161008