DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) ARQUITECTURA GREGA I ROMANA Codi 12082234
Ensenyament
Cicle 1r i 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Història i Història de l'Art
Coordinador/a
SUBIAS PASCUAL, EVA
Adreça electrònica eva.subias@urv.cat
Professors/es
SUBIAS PASCUAL, EVA
Web
Descripció general Estudiar la formació i evolució de l'arquitectura grega i romana des de l'època Arcaica fins el Baix Imperi romà

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Coneixement dels principals monuments i ciutats del món clàssic (A1) Comprensió de la relació entre arquitectura i societat (A1) treballar la elaboració d'un assaig analític (B) A1
A2
A4
A6
A9
B1
B6
B15

Continguts
Tema Subtema
La ciutat grega 1: els principis urbans El temple dòric i la aparició de la polis
La ciutat grega 2: els estímuls per la creació Els principals santuaris d'època arcaica
La ciutat grega 3: La forma urbana L'acròpolis i l'àgora d'Atenes
La ciutat hel.lenística 1: el projecte arquitectònic L'arquitectura jònica hel·lenística
La ciutat hel.lenística 2: la ciutat i el palau Les fundacions hel.lenístiques
El món etrusc - itàlic Els principis religiosos i l'arquitectura
La ciutat romana republicana Principis urbanístics i principals tipologies
La ciutat de l'Alt Imperi romà Programes arquitectònics i continguts ideològics
LA ciutat del Baix Imperi romà Noves tipologies i significats topogràfics

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, del sistema d'avaluació, dels recursos disponibles i de la metodologia de treball
Sessió Magistral Exposició dels continguts de la matèria a partir dels exemples`il.lustrats pertinents.

Atenció personalitzada
 
Proves de desenvolupament
Descripció
Atenció personalitzada en el seguiment de l'ebaloració del treball de curs i altres consultes que es produeixin.

Avaluació
  Descripció Pes
Proves de desenvolupament Redacció d'un ttreball de curs que contempla dos vessants:
- reconeixement i comentari de una selecció de monuments
- Assaig crític sobre un tema donat recolzat amb la bibliografia pertinent
50%
50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Grècia:

CHARBONNEAUX, J i altres: Grecia arcaica, Madrid, Aguilar, Col. "Universo de las

Formas", 1969

CHARBONNEAUX, J i altres: Grecia clásica, Madrid, Aguilar, Col. "Universo de las

Formas", 1970

CHARBONNEAUX, J: Grecia helenística, Madrid, Aguilar, Col. "Universo de las

Formas", 1971

DISMOORE, W.B., - The Architecture of ancient Greece : an account of its historic

Development, London, 1989

GRECO, P. I TORELLI M.: Storia della Urbanistica. Il Mondo Greco, ed. Laterza, 1985.

HELLMANN, M.-C.: L'architecture grecque 1. Les principes de la construction, Paris, 2002.

HOPFNER, W. y SCHWANDER, E. L., Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Berlín, 1994.

HOLTZMANN, B.: L’Acropole d’Athènes, Paris 2003.

MARTIN, R., Arquitectura griega, Aguilar, "Historia universal de la arquitectura",

Madrid, 1989

MARTIN, R.:  L´Urbanisme dans la Grèce Antique, Paris, 1974

PESANTO, F., Oikos e Ktesis. La casa greca in età classica, Roma, 1987.

POLLIT, J.J., Arte y experiencia en la Grecia Clásica. Bilbao, Xarait, 1984

POLLIT, J.J., El arte helenístico, Madrid, Nerea, 1990

RHODES, R.F., - Architecture and meaning on the Athenian Acropolis,Cambridge,1995

ROBERTSON, D.S., Arquitectura griega y romana, Madrid, Cátedra, 1981

 

ROMA:

BIANCHI BANDINELLI, R., Del helenismo a la Edad Media, Madrid, Akal, 1981

BIANCHI BANDINELLI, R., Los etruscos y la Italia anterior a Roma, Madrid, 1974

BIANCHI BANDINELLI, R, Roma centro de poder. Madrid, Aguilar, Col. "Universo de las Formas", 1970

BIANCHI BANDINELLI, R, Roma, el fin del mundo antiguo. Madrid, Aguilar, Col."Universo de las Formas", 1971

BETTINI, S.: Lo spazio architettonico da Roma a Bizancio, Bari, 1978.

GROS, P., L'Architecture romaine : du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, I. Paris, Picard, 1996.

GROS, P., L'Architecture romaine : du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, II. Paris, Picard, 2001.

GROS, P.; TORELLI, M.: Storia dell'urbanistica. Il mondo romano Roma-Bari 1988.

MACDONALD, W.L.: The architecture of the roman empire vol I- II,  New Haven- London 1986.

ZANKER, P.: Augusto y el poder de las imágenes  (1987) ed. española Madrid 1992 (Alianza)

WARD-PERKINS, J., Arquitectura romana. Madrid, Aguilar, Col. "Historia de la

Arquitectura", 1976

WILSON JONES, M.: Principles of roman architecture, New Haven-London, 2000.

 

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ART CLÀSSIC/12081103
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent