DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT Codi 12091110
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Obligatòria Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Geografia
Coordinador/a
MERSEBURGER CANALS, M. GORETTI
Adreça electrònica mgoretti.merseburger@urv.cat
Professors/es
MERSEBURGER CANALS, M. GORETTI
Web
Descripció general Amb aquesta assignatura s'analitza com els riscos naturals i les activitats humanes poden afectar al medi ambient. Així mateix, s'estudia l'aportació de la ciència geogràfica a la determinació dels processos de degradació ambiental.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer informació bàsica sogre l'assignatura: estructura, continguts, avaluació i bibliogrfia A4
B9
B11
B32
Definir conceptes bàsics de caire ambiental A4
A17
A23
B7
B27
Etiquetar les diferents etapes en la relació home-medi ambient al llarg de la història A3
A4
A9
A17
A23
B7
B17
B27
C3
Recordar les aportacions de la geografia al camp mediambiental A2
A4
Identificar els diferents componenets del medi ambient A4
A17
A22
A23
B7
B27
Entendre el medi ambient com un tot dinàmic: interrelació entre els diferents components A3
A4
A17
A23
B7
B8
B27
Distingir entre l'alteració del medi ambient per causes naturals i causes antròpiques A3
A4
A8
A17
A23
B7
B8
B27
Determinar quins elements del medi es veuen afectats per les diferents activitats humanes A3
A4
A17
A21
A23
A26
B5
B7
B8
B18
B27
Explicar com els diferents elements del medi responen als desequilibris generats A4
A17
A22
A26
B7
B27
Reflexionar sobre com l'home pot reduir o eliminar l'impacte de les seves activitats sobre el medi A4
A5
A17
A23
A24
B5
B7
B8
B27
B32
Afrontar la problemàtica ambiental des d'un punt de vista multidisciplinar i interdisciplinar A4
A17
A23
A29
B7
B27
Conèixer les eines per la gestió i conservació del medi ambient A4
A6
A17
A23
B7
B27
Adquirir una consciència ambiental A3
A4
A17
B7
B18
B19
B27

Continguts
Tema Subtema
CONTINGUTS TEÒRICS Descripció dels continguts teòrics
1. INTRODUCCIÓ
1.1. Aspecte conceptuals i metodològics
1.2. Desenvolupament humà i canvi ambiental
1.3. El medi ambient en el pensament geogràfic
2. COMPONENTS DEL MEDI
2.1. El medi natural
2.2. Els espais antropitzats
2.3. Els paisatges
3. CAUSES DE LA DEGRADACIÓ AMBIENTAL
3.1. Els riscos naturals
3.2. Els impactes ambientals de les activitats huamanes
4. GESTIÓ I CONSERVACIÓ DEL MEDI
4.1. La gestió del medi ambient
4.2. Medi ambient i desenvolupament sostenible
CONTINGUTS PRÀCTICS Descripció dels continguts pràctics
1. Problemes i exercicis a l'aula ordinària
- exercicis on s'interrelacionen els diferents elements del medi ambient i les activitats humanes
2. Pràctiques en aula informàtica
- exercicis sobre els diferents elements del medi ambient a partir de la utilització i anàlisi de bases de dades ambientals
3. Pràctiques externes
- dues sortides de camp (mig dia) on es visitaran instal·lacions on es duguin a terme activitats relacionades amb el medi ambient, riscos naturals i impactes ambientals de les activitats humanes

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura: continguts, bibliografia bàsica, sortides de camp, treballs i pràctiques a realitzar i sistema d'avaluació
Sessió Magistral Exposició dels continguts teòrics amb participació dels alumnes
Debats Debats en grups sobre un tema de caràcter ambiental
Presentacions / exposicions exposició a classe de manera individual d'un exerceci on s'hagi treballat amb bases de dades ambientals
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Sessions pràctiques amb exercicis sobre els diferents elements del medi ambient
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Sessions pràctiques amb exercicis sobre els diferents elements del medi ambient a partir de la utilització i anàlisi de bases de dades ambientals
Pràctiques de camp/sortides Sortides de camps on es visitaran instal·lacions on es duguin a terme activitats relacionades amb el medi ambient
Treballs Lectura, anàlisi i ressenya d'articles relacionats amb la temàtica ambiental

Atenció personalitzada
 
Debats
Presentacions / exposicions
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Descripció
Atenció específica, ja sigui individualment o per grups, tenint en compte el tipus d'activitat on es requereix atenció personalitzada i que s'indica en el quadre de la planificació

Avaluació
  Descripció Pes
Debats Participació en el debat i argumentació i defensa dels interessos del grup que li hagi tocat 5%
Presentacions / exposicions Exposició individual a classe i presentació per escrit de la presentació realitzada 10%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Dossier de les pràctiques explicades i iniciades per l'alumne de manera individual a l'aula ordinària 10%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Dossier de les pràctiques explicades i iniciades per l'alumne de manera individual a l'aula d'informàtica 5%
Pràctiques de camp/sortides Participació a les pràctiques externes i treball sobre les sortides realitzades 10%
Treballs Presentació individual per escrit de les ressenyes dels articles facilitats pel professor 5%
Proves de desenvolupament Prova de desenvolupament sobre l'assignatura: explicat a classe, bibliografia, pràctiques, treballs i sortides 40%
Proves objectives de tipus test Prova que inclou preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta i l'alumne ha d'escollir-ne una 15%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La prova de desenvolupament i la de tipus test s'han de superar com a mínim amb un 5 sobre 10


Fonts d'informació

Bàsica Nieto-Galan, A. (2004), Cultura industrial. Historia y medio ambiente, Rubes, Barcelona
Terrades, J. (2001), Ecologia urbana, Rubes, Barcelona
Nebel, B. i Wright, R. (1999), Ecología y desarrollo sostenible, Pearson, México
Boada, M. i Saurí, D. (2002), El canvi global, Rubes, Barcelona
Lopez Bonillo,D (1997), El medio ambiente, Catedra, Madrid
López Bermúdez, F. et al. (1992), Geografía Física, Cátedra, Madrid
Vegara, J.M. et al. (2004), Introducción al medio ambiente y a la sostenibilidad, Vicens Vives, Barcelona
Cancer, L.A. (1989), La degradación y protección del paisaje, Cátedra, Madrid
, , ,

Complementària

La bibliografia complementaria i específica per cada tema es facilitarà a l'alumne durant el curs

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent