DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I Codi 12091202
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Geografia
Coordinador/a
GARCÍA RODRÍGUEZ, ALFONSO
Adreça electrònica alfonso.garcia@urv.cat
Professors/es
GARCÍA RODRÍGUEZ, ALFONSO
Web http://www.sre.urv/web/geografia
Descripció general L'assignatura consisteix en l'estudi detallat de l'activitat industrial.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer informació bàsica de l'assignatura: continguts, metodologia, criteris d'avaluació A1
A2
A24
B9
B11
B12
B13
B16
B18
B20
Reconèixer les fonts emprades per l'assignatura A1
A2
A3
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A16
A24
A25
A26
B1
B8
B9
B11
B12
B13
B14
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
C1
Adquirir els conceptes bàsics A1
A2
A3
A8
A16
A24
A25
A26
A27
B1
B2
B8
B9
B12
B18
B20
B21
B28
B29
B30
B31
B35
Avaluar les repercussions de les implantacions industrials i/o de les deslocalitzacions A1
A2
A3
A5
A8
A9
A10
A11
A12
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A31
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B8
B9
B11
B12
B13
B14
B16
B17
B18
B20
B21
B22
B24
B26
B28
B29
B30
B31
B32
B33
B34
B35
C1
C3
Analitzar les pautes de la industrialització al llarg del temps A1
A2
A3
A8
A9
A10
A16
A24
A25
A26
A27
B1
B2
B8
B9
B20
B21
B22
B28
B29
B30
B31
B32
B35
Entendre els models industrials territorials A1
A2
A3
A5
A8
A9
A10
A13
A15
A16
A17
A21
A22
A24
A25
A26
A27
A28
B1
B2
B8
B9
B11
B13
B14
B16
B17
B18
B20
B21
B22
B26
B27
B28
B29
B30
B31
B33
B35
C1
Interpretar dades sobre l'activitat industrial A1
A2
A3
A5
A8
A9
A10
A11
A13
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A24
A25
A26
A27
A28
B1
B2
B3
B4
B6
B8
B9
B11
B12
B13
B14
B16
B17
B18
B20
B21
B24
B28
B29
B30
B33
B35
C3
C5
Representar les dades referides a l'activitat industrial A1
A5
A6
A8
A9
A10
A11
A13
A15
A16
A19
A20
A21
A22
A24
A25
A26
A27
A28
B1
B2
B3
B4
B6
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B16
B17
B18
B20
B22
B28
B29
B30
B31
B32
B34
B35
C2
C3
C5

Continguts
Tema Subtema
CONTINGUTS TEÒRICS Descripció dels continguts teòrics
1. EL PROCÉS D'INDUSTRIALITZACIÓ
1.1. Models de desenvolupament
1.2. Models organitzatius i territorials
2. L'EMPRESA INDUSTRIAL
2.1. Estructura de les empreses industrials
2.2. Estratègies empresarials
3. EL SISTEMA INDUSTRIAL
3.1. Els sectors industrials
3.2. Estructura i dinamisme dels sistemes industrials
4. LA INDÚSTRIA EN EL PROCÉS DE MUNDIALITZACIÓ
4.1. La integració industrial
4.2. Les empreses multinacionals
5. LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I PRODUCTIVA
5.1. La revolució tecnològica
5.2. L'impacte territorial de les noves tecnologies
6. LA DESCENTRALITZACIÓ PRODUCTIVA
6.1. La lògica de la descentralització
6.2. Els espais de la descentralització
7. UNA NOVA LÒGICA ESPACIAL
7.1. La relocalització mundial de la indústria
7.2. Relocalització i espais emergents
8. INDÚSTRIA, ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
8.1. Les polítiques industrials
8.2. Impactes industrials. Cap a una indústria sostenible
CONTINGUTS PRÀCTICS Descripció dels continguts pràctics
Treball que consistirà en l'Anàlisi d'una indústria: organització i funcionament. (Veure guió facilitat pel professor)
Ressenya d'un text a triar entre els facilitats:
- GALBRAITH,J.K.: El nuevo estado industrial. caps V-VI
- PORTER, M. Com crear els avantages del demà (fragment).
- SAVIANO, R.: Gomorra, pp. 35-62.

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Sessions expositives amb suport audiovisual
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Exercicis relacionats amb la matèria
Estudis previs Cerca, lectura i treball de documentació, proposta de solució d'exercicis a realitzar en el laboratori per part de l'alumne.
Pràctiques de camp/sortides Visita a una indústira tutelada pel professor. L'alumne haurà de fer dos visites a indústries de forma autònoma

Atenció personalitzada
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Pràctiques de camp/sortides
Atenció personalitzada
Descripció
Assesorament dossier treball pràctic

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Lliurament exercicis pràctics 20%
Pràctiques de camp/sortides Lliurament del treball d'anàlisi d'una indústria. 20%
Proves de desenvolupament 2 proves parcials que alliberaran matèria 40%
Proves objectives de tipus test 2 proves parcials que alliberaran matèria 10%
Proves pràctiques 2 proves parcials que alliberaran matèria 10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Les 2 proves de desenvolupament, tipus test i pràctiques coincidiran en la data


Fonts d'informació

Bàsica Bueno,E, Morcillo, P. (1994), Fundamentos de economia i organizacion industrial, Madrid, Mcgraw Hill,
Precedo, A. i Villarino,M. (1992), La Localizacion Industrial, Madrid Ed Sintesis,
Porter,M.E, (1991), La Ventaja Competetiva de las Naciones, Barcelona, Plaza & Janes,
Mendez,R i Caravaca,I. (1996), Organizacion industrial y territorio, Madrid ED Sintesis,

Complementària Nadal,J.(2003), Atlas de la industrializacion en España 1750-2000, Barcelona, Ed Critica,
Buesa,M i Molero,J. (1998), Economia industrial de españa, Organizacion Tecnlogica e Internacionalizacion, Madrid, Ed Civitas,
Galabrith,J.K (1961), El Nuevo Estado Industrial, Ariel,
Castells,M. i Hall.P. (1994), Las tecnopolis del mundo. la Formacion de los nuevos complejos industriales del siglo XXI, Madrid, Alianza univ,

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent