DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I Codi 12091202
Ensenyament
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Geografia
Coordinador/a
GARCÍA RODRÍGUEZ, ALFONSO
Adreça electrònica alfonso.garcia@urv.cat
Professors/es
GARCÍA RODRÍGUEZ, ALFONSO
Web http://www.sre.urv/web/geografia
Informació rellevant L'assignatura consisteix en l'estudi detallat de l'activitat industrial.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, en aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l'horari d'atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
CONTINGUTS TEÒRICS Descripció dels continguts teòrics
1. EL PROCÉS D'INDUSTRIALITZACIÓ
1.1. Models de desenvolupament
1.2. Models organitzatius i territorials
2. L'EMPRESA INDUSTRIAL
2.1. Estructura de les empreses industrials
2.2. Estratègies empresarials
3. EL SISTEMA INDUSTRIAL
3.1. Els sectors industrials
3.2. Estructura i dinamisme dels sistemes industrials
4. LA INDÚSTRIA EN EL PROCÉS DE MUNDIALITZACIÓ
4.1. La integració industrial
4.2. Les empreses multinacionals
5. LA INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I PRODUCTIVA
5.1. La revolució tecnològica
5.2. L'impacte territorial de les noves tecnologies
6. LA DESCENTRALITZACIÓ PRODUCTIVA
6.1. La lògica de la descentralització
6.2. Els espais de la descentralització
7. UNA NOVA LÒGICA ESPACIAL
7.1. La relocalització mundial de la indústria
7.2. Relocalització i espais emergents
8. INDÚSTRIA, ORDENACIÓ DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT
8.1. Les polítiques industrials
8.2. Impactes industrials. Cap a una indústria sostenible
CONTINGUTS PRÀCTICS Descripció dels continguts pràctics
Treball que consistirà en l'Anàlisi d'una indústria: organització i funcionament. (Veure guió facilitat pel professor)
Ressenya d'un text a triar entre els facilitats:
- GALBRAITH,J.K.: El nuevo estado industrial. caps V-VI
- PORTER, M. Com crear els avantages del demà (fragment).
- SAVIANO, R.: Gomorra, pp. 35-62.

Atenció personalitzada
Descripció
Es realitzarà una sessió de tutoria a l'inici de curs. També es farà un assesorament sobre el dossier del treball pràctic.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Les 2 proves parcials inclouran preguntes de desenvolupament de tipus test i de tipus pràctic.
L'examen de la segona convocatòria tindrà les mateixes característiques que els anteriors, però inclourà tota la matèria.


Fonts d'informació
Bàsica Bueno,E, Morcillo, P. (1994), Fundamentos de economia i organizacion industrial, Madrid, Mcgraw Hill,
Precedo, A. i Villarino,M. (1992), La Localizacion Industrial, Madrid Ed Sintesis,
Porter,M.E, (1991), La Ventaja Competetiva de las Naciones, Barcelona, Plaza & Janes,
Mendez,R i Caravaca,I. (1996), Organizacion industrial y territorio, Madrid ED Sintesis,

Complementària Nadal,J.(2003), Atlas de la industrializacion en España 1750-2000, Barcelona, Ed Critica,
Buesa,M i Molero,J. (1998), Economia industrial de españa, Organizacion Tecnlogica e Internacionalizacion, Madrid, Ed Civitas,
Galabrith,J.K (1961), El Nuevo Estado Industrial, Ariel,
Castells,M. i Hall.P. (1994), Las tecnopolis del mundo. la Formacion de los nuevos complejos industriales del siglo XXI, Madrid, Alianza univ,

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent