DADES IDENTIFICATIVES 2008_09
Assignatura CLIMATOLOGIA ANALÍTICA Codi 12091206
Ensenyament
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
AGUILAR ANFRONS, ENRIQUE MODESTO
Adreça electrònica enric.aguilar@urv.cat
Professors/es
AGUILAR ANFRONS, ENRIQUE MODESTO
Web http://www.sre.urv/web/geografia/clima/index.htm
Descripció general S'introdueix a l'alumne en el món de l'anàlisi del clima, incidint en els tipus de dades, les fonts d'informació, la qualitat i homogeneitat de la mateixa i algunes tècniques numèriques d'anàlisi

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Distingir el paper de la Climatologia Analítica actual en el context de la recerca global del clima A2
A30
B35
Distingir els diferents tipus d'informació climàtica A26
B11
B12
B15
C3
Utilitzar bibliografia científica A4
A16
A17
A23
A24
A27
B1
B3
B15
B18
B20
B27
B29
B30
B32
B33
C1
C3
Obtenir dades climàtiques A6
A10
A17
A24
A26
A27
B2
B3
B6
B10
B11
B12
B15
B29
B30
B33
C2
Calcular correctament els paràmetres descriptius de la variació espacial del clima A24
B8
B10
B28
B30
B33
Calcular correctament els paràmetres descriptius de la varietat temporal del clima A24
B8
B10
B28
B30
B33
Reflexionar sobre el caràcter global de la climatologia A12
A16
A17
A19
A20
A21
A23
A25
A26
A27
A28
A30
B4
B6
B13
B18
B27
B34
B35
C3
C5
Decidir l'aplicació de la tècnica més simple possible A16
A17
A19
A20
A21
A23
A24
A28
B2
B3
B4
B8
B9
B12
B18
B35
Distingir les tècniques adequades per l'anàlisi del clima A30
B18
B20
B21
B29
Aplicar una selecció de tècniques d'anàlisi A8
A9
B2
B9
B10
B11
B12
B13
B15
B18
B28
B29
B33
B34
Sintetizar els resultats obtinguts B2
B8
B15
B24
B26
B27
B30
Ordenar mitjançant la seva plasmació numèrica els coneixements sobre els sistema climàtic adquirits en anteriors assignatures A30
B1
B8
B18
B20
B35
Verificar i ampliar mitjançant la seva aplicació els coneixements estadístics adquirits en anteriors assignatures A30
B1
B8
B18
B20
B28
B35
Manejar Hardware i software específic A8
A15
A24
B2
B12
B13
B15
B20
B28
B29
B30
B33
B34
Exposar els resultats obtinguts A12
A13
A24
A25
B3
B6
B8
B9
B30
B33
C5
Participar en discussions metodològiques sobre l'anàlisi del clima A12
A16
A17
A19
A20
A21
A23
A25
A26
A27
A28
A30
B4
B6
B13
B18
B27
B34
B35
C3
C5

Continguts
Tema Subtema
CONTINGUTS TEÒRICS Descripció dels continguts teòrics
1.- Les dades climàtiques
2.- La representació de les dades climàtiques
3.- La qualitat de les dades climàtiques
4.- L'anàlisi de les dades climàtiques
CONTINGUTS PRÀCTICS Descripció dels continguts pràctics
Diferents sessions d'anàlisi de dades climàtiques amb suport informàtic

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició de conceptes i procediments sobre la temàtica de l'assignatura amb suport audiovisual.
Pràctiques a laboratoris Sessions pràctiques sobre l'anàlisi climàtic amb suport informàtic
Seminaris Exposició de temes relacionats amb els continguts de l'assignatura i debat posterior
Treballs Treballs que realitza l'alumne.

Atenció personalitzada
 
Treballs
Atenció personalitzada
Descripció
Assesorament i seguiment anàlisi dades climàtiques

Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de tipus test 2 proves parcials tipus test 75%
Proves orals Exposició del treball desenvolupat per l'alumne durant el curs. 25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Von Stroch,H & Navarra,A (1995), Analisis of Climate Variability, Springer,
Brunet,M & Lopez (2001), Detecting and Modelling Regonal, Climate Change, Springer,
Aguilar,E., Auer,I., Brunet,M., Peterson,T.C., Wieringa,J, Guide lines on climat metadata and Homogenezition, World Meteorological Organization,Geneva,
Manly,B,J., (1994), multivariate Statical Methods, Chapman and Hall,
Von Stroch,H. et al (1999), Statical Analysis on Climate Reasearch, C.P.U,
Wilks, D.S (1995), StaticalMeth. in the Atmospheric Sciences, Academic,
Chatfield,C (1996), The Analisis of the Time Series, Chapman and Hall,

Complementària

Es facilitara durant el curs.

Recomanacions