DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA Codi 12092217
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Departament Unitat Predepartamental de Geografia
Coordinador/a
SALADIE BORRAZ, ÒSCAR
Adreça electrònica oscar.saladie@urv.cat
Professors/es
SALADIE BORRAZ, ÒSCAR
Web http://www.sre.urv.es/web/geografia/
Descripció general Conèixer els instruments de planejament territorial a Catalunya, els seus fonaments teòrics, i l’aplicació practica, en el si dels instruments i pràctiques de l’ordenació territorial a Catalunya. Veure el paper professional de la geografia en la formulació, execució i control del planejament territorial.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Definir conceptes de planejament territorial A1
A2
A5
2. Identificar els antecedents del planejament territorial tant a escala global com a Catalunya A1
A2
3. Comprendre les relacions i diferències entre planejament territorial i urbanisme A3
A4
A9
A21
4. Explicar la necesitat d'aplicar un enfoc multidisplinari i interdisciplinari en la temàtica del planejament territorial A5
A8
A17
A26
5. Analitzar la diferent percepció que al llarg de la història l'home ha tingut del territori A9
A17
B8
B18
6. Distingir els diferents sistemes de planejament territorial A1
A5
B8
B18
7. Utilitzar bases de dades A6
A8
A15
B8
B10
C2
8. Analitzar les figures de planejament territorial existents a Catalunya A1
A5
A16
A24
B8
B18
9. Prendre consciència de la necessitat de dur a terme una planejament territorial A5
A16
A17
B7
B18
B19
B27
10. Contribuir a la millora del medi ambient a partir del planejament territorial A5
A14
A17
B5
B7
B27
C3

Continguts
Tema Subtema
CONTINGUTS TEÒRICS Descripció dels continguts teòrics
1. Concepte de planejament territorial. Diferències i relacions entre urbanisme i
planejament territorial. Planejament i organització territorial. Planejament territorial i
planejament estratègic. Les Agendes 21.
2. Antecedents del planejament territorial: la Tenessee Valley Autorithy, els Plans
d’Amenegement, els Polos de Desarrollo...
3. Antecedents a Catalunya. El concepte de Catalunya Ciutat. El Regional Plànning. El
Pla Macià. El Pla general d’Obres Publiques de 1935. El Pla provincial de Barcelona.
El Pla d’ordenació de la comarca de Barcelona.
4. Sistemes de planejament territorial: planejament en cascada i planejament en xarxa.
5. La llei de política territorial de Catalunya. El Pla territorial general i els Plans
territorials parcials. Planejament territorial sectorial. Conceptes, formulació i estructura.
Relacions entre plans.
6. Altres planejaments: plans directors territorials i plans directors urbanístics. El
planejament urbanístic com a concreció del planejament territorial.
CONTINGURS PRÀCTICS Descripció dels continguts pràctics
Les pràctiques inclouran visites als organismes responsables de la formulació i execució de planejament territorial (Dept. Política Territorial i obres Públiques), i l’anàlisi del planejament vigent amb l'estudi d'un cas.

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura: continguts, bibliografia bàsica, treballs i pràctiques a realitzar i sistema d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició de continguts teòrics
Debats Debat en grups sobre un tema referent a la planificació territorial de Catalunya
Pràctiques externes (de camp/sortides) 1 sortida guiada i 1 sortida de treball de camp
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Sessions pràctiques amb excercicis on s'utilitzin bases de dades geogràfiques
Presentacions / exposicions Exposició a classe (grups) dels resultat obtinguts del treball de camp realitzat
Treballs Lectura i anàlisi d'articles relacionats amb el planejament territorial de Catalunya i treballs relacionats amb les pràctiques

Atenció personalitzada
 
Debats
Presentacions / exposicions
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Pràctiques externes (de camp/sortides)
Treballs
Descripció
Atenció específica, ja sigui individualment o per grups, tenint en compte el tipus d'activitat on es requereix atenció personalitzda i que s'nidica en el quadre de la planificació

Avaluació
  Descripció Pes
Debats Preparació i participació en el debat 15%
Pràctiques externes (de camp/sortides) 1 sortida guiada on l'alumne d'una manera guiada rebrà informació i 1 sortida de treball de camp amb treball autònom per part de l'alumne 20%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Dossier de les pràctiques explicades i inicades per l'alumen de manera individual a l'alula informàtica 15%
Presentacions / exposicions Exposició a classe i presentació per escrit 10%
Treballs Presentació dels diferents treballs sol·licitats 15%
Proves de Desenvolupament Prova on l'alumne ha de mostar els coneixements adquirits sobre planejament territorial de Catalunya 25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica FORN I FOXÀ, Manuel de, i PASCUAL I ESTEVE, Josep M., La planificació estratègica territorial, Diputació de Barcelona, 1995
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, Pla Territorial General de Catalunya, , 1995
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES, Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, , 2001
HILDEBRAND, Andreas., Política de ordenación del territorio en Europa, Sevilla : Universidad de Sevilla ; Consejería de Obras Públicas y Transportes, 1996

Complementària

Recomanacions