DADES IDENTIFICATIVES 2007_08
Assignatura HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA Codi 12102005
Ensenyament
Cicle 2on
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Primer Primer
Llengua d'impartició
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
MARTINEZ HERNAEZ, ANGEL
Adreça electrònica angel.martinez@urv.cat
Professors/es
MARTINEZ HERNAEZ, ANGEL
Web
Descripció general

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències

Continguts
Tema Subtema
Els debats al segle XVIII Monogenisme i poligenisme.
La qüestió racial
Evolucionisme Evolucionisme social i cultural
Evolucionisme natural i el seu impacte social
Particularisme històric L'escola boassiana
El difusionisme cultural Entre la deducció i l'especulació
El funcionalisme nord-americà El concepte de cultura
Persona, cultura i societat
Conclusions L'ànàlisis conceptual a la història de la ciència i a la història de l'antropologia

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Classe magistral
Exposició de monografies
Seminaris Discusió de teories
Anàlisis de textes
Treballs Lectura, discusió, redacció i presentació de treballs
Debats

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Seminaris
Treballs
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
Seminaris
Treballs
Atenció personalitzada
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions