DADES IDENTIFICATIVES 2010_11
Assignatura (*) HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA Codi 12102005
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Primer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
MARTINEZ HERNAEZ, ANGEL
Adreça electrònica angel.martinez@urv.cat
Professors/es
MARTINEZ HERNAEZ, ANGEL
Web
Descripció general Estudi de les corrents teòriques de l´antropologia des d´una perspectiva històrica.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Introducció a les teories antropològiques en la seva dimensió històrica A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
Saber llegir un texte antropològic A1
A2
A3
B7
B8
B9
B10
B11
C1
C2
C3
C4
C5
Saber fer una reflexió crítica sobre un text antropològic A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B11
C1
C2
C3
C5

Continguts
Tema Subtema
Els debats al segle XVIII Monogenisme i poligenisme.
La qüestió racial
Evolucionisme Evolucionisme social i cultural
Evolucionisme natural i el seu impacte social
Particularisme històric L'escola boassiana
El difusionisme cultural Entre la deducció i l'especulació
El funcionalisme nord-americà El concepte de cultura
Persona, cultura i societat
Conclusions L'ànàlisis conceptual a la història de la ciència i a la història de l'antropologia

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Informacions diverses
Seminaris Discusió de teories
Anàlisis de textes
Treballs Lectura, discusió, redacció i presentació de treballs
Debats Grups reflexius

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Seminaris
Treballs
Descripció
Orientaciõ i tutoria del treball dels alumnes

Avaluació
  Descripció Pes
Seminaris Participaciõ 10
Treballs Correcció treballs 65
Atenció personalitzada Orientació del treball 20
Altres

Altres

5
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent