DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA Codi 12102005
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període
6 4.5 1.5 Troncal Primer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
VALLVERDÚ VALLVERDÚ, JAIME
Adreça electrònica jaime.vallverdu@urv.cat
Professors/es
VALLVERDÚ VALLVERDÚ, JAIME
Web
Descripció general L’assignatura s’estructura a partir d’un bloc introductori, on es presenten els antecedents i alguns dels precursors més importants del pensament antropològic, per a tot seguit iniciar un recorregut pels principals corrents teòrics i autors que, a Nord-Amèrica i a Europa, van possibilitar la constitució de l’antropologia com a disciplina científica al segle XIX i el seu desenvolupament com a tal a partir del segle XX: l`evolucionisme social, el particularisme històric, el difusionisme cultural, l’escola sociològica francesa, el funcionalisme i l’escola de cultura i personalitat. La trajectòria s’atura en aquest punt perquè l’assignatura “Teoria i mètodes de l’Antropologia” ja aborda amb detall les escoles modernes posteriors (estructuralisme, materialisme cultural, simbolisme i post-modernisme).

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Introducció a les teories antropològiques en la seva dimensió històrica A1
A2
A3
A4
A5
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
Saber llegir un texte antropològic A1
A2
A3
B7
B8
B9
B10
B11
C1
C2
C3
C4
C5
Saber fer una reflexió crítica sobre un text antropològic A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B11
C1
C2
C3
C5

Continguts
Tema Subtema
Els debats al segle XVIII Monogenisme i poligenisme.
La qüestió racial
Evolucionisme Evolucionisme social i cultural
Evolucionisme natural i el seu impacte social
Particularisme històric L'escola boassiana
El difusionisme cultural Entre la deducció i l'especulació
El funcionalisme nord-americà El concepte de cultura
Persona, cultura i societat
Conclusions L'ànàlisis conceptual a la història de la ciència i a la història de l'antropologia

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Informacions diverses
Seminaris Discusió de teories
Anàlisis de textes
Treballs Lectura, discusió, redacció i presentació de treballs
Debats Grups reflexius
Atenció personalitzada

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Seminaris
Treballs
Descripció
Orientaciõ i tutoria del treball dels alumnes

Avaluació
  Descripció Pes
Seminaris Participació 10%
Treballs Realització de treballs per part de l'estudiant 65%
Atenció personalitzada Orientació del treball 20%
Altres

Altres

5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria del curs implicarà el lliurament per part de l'estudiant d'un treball de tipus teòric sobre la matèria


Fonts d'informació

Bàsica


Bestard, J.; Contreras, J. (1987), “Los ‘indios’ americanos y las cuestiones relativas a la diversidad cultural”, Bárbaros, paganos, salvajes y primitivos. Una introducción a la Antropología. Barcelona, Barcanova, pp. 101-163.

Lévi-Strauss, C. (1988) “Las tres fuentes de la reflexión etnológica”, a Llobera, J. R. (ed.), La antropología como ciencia. Barcelona, Anagrama, pp. 15-23.

Leach, E. (1988), “El método comparativo en antropología”, a Llobera, J. R. (ed.), La antropología como ciencia. Barcelona, Anagrama, pp. 167-178.

Llinares, J. B. (1984): “Joseph-Arthur de Gobineau”,Materiales para la historia de la Antropología. Valencia, Nau Llibres, pp. 91-105.

Mead, M. (1972), “Introducción”; “Cuarta parte: Conclusiones de la investigación”, a Sexo y temperamento. Buenos Aires, Paidós, 11-15; 235-268.

Morgan, L. H. (1987), “Primera parte: Desenvolvimiento de la inteligencia a través de invenciones y descubrimientos”, La sociedad primitiva. Madrid, Endymión, pp. 77-111.

Sahlins, M. (1988), “El capitán James Cook o el dios moribundo”, a Islas de historia. Barcelona, Gedisa, pp. 105-128.

 


 

Complementària

Els Papalagi (Els homes blancs), discursos de Tuiavii de Tiavea (Integral, 1988): “Com cobreixen els Papalagi la seva carn”, pp. 9-12; “Els papalagi són pobres perque tenen massa coses”, pp. 21-24: “Els papalagi no tenen temps”, pp. 25-28.

Los viajes de Marco Polo (1983), “Cultura y civilización en el imperio mongol”. Madrid, Urbión, pp. 67-82.

Cook, J. (2000), “Capítulo I: Desde nuestra salida de Inglaterra hasta nuestra salida de Nueva Zelanda”; “Capítulo V: 1779”. Los tres viajes alrededor del mundo. Diarios de 1768 a 1780. Barcelona, José J. de Olañeta, pp. 279-292; 381-406.

Martí, J. (1999), “Quan el bosc no ens deixa veure els arbres: Cultures, individus i drets humans”, Revista de l’Alguer, 10: 13-29.

Montaigne, M. (1985), “De los caníbales”. Ensayos I. Madrid, Cátedra, pp. 263-278.      

Rousseau, J. J. (1992),  “La desigualdad entre los hombres”, a Montes de Oca, F., La filosofía en sus fuentes. México, Porrúa, pp. 323-329.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent